Indicadors i compliment del Mapa de bones pràctiques de la UAB

QUI SÓN ELS REPRESENTANTS POLÍTICS?

1. Es dóna informació bàsica sobre l'alcalde o l'alcaldessa: nom i cognoms, foto i partit polític?
2. Es dóna informació sobre l'alcalde o l'alcaldessa: biografia i/o currículum?
3. Es dóna informació sobre els representants que formen part del govern: biografia i/o currículum?
4. Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: nom i cognoms, fotos i partit polític?
5. Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: noms, cognoms, fotos i partit polític?
6. Es dóna informació sobre els representants que no formen part del govern: biografia i/o currículum?

COM GESTIONEN ELS RECURSOS COL·LECTIUS?

7. Es dóna informació sobre les competències dels òrgans de govern: Ple, Junta de Govern, comissions informatives?

8. Es dóna informació sobre la composició d'aquests òrgans de govern?
9. Es dóna informació sobre el calendari de treball d'aquests òrgans de govern? Ple / Junta Govern Local
10. Es publiquen les convocatòries amb les ordres del dia prèvies a la celebració dels plens municipals?
11. Es publiquen les actes dels plens municipals?
12. Es publiquen els acords del govern o de la Junta de Govern Local?
13. Es dóna informació sobre el Pla de Govern (PG), el Pla d'Actuació Municipal (PAM) i/o el Pla Estratègic?
14. Es dóna informació sobre el Pla d'Ordenació Urbanística (POUM) o altres normes de planificació urbanística?
15. Es dóna informació sobre altres plans municipals: Agenda21, Dones, Joventut, Participació Ciutadana, etc.?
16. Es publica la relació de llocs de treball de la corporació i les retribucions segons les categories?
17. Es publiquen les retribucions dels càrrecs electes?
18. Es publiquen les ordenances municipals?
19. Es publica el Pressupost de l'Ajuntament?
20. Es publica informació sobre l'execució del Pressupost?
21. Es publiquen els informes anuals del Compte General i la Memòria de la Gestió Econòmica de la Comissió Especial de Comptes?

COM INFORMEN DE LA GESTIÓ DELS RECURSOS COL·LECTIUS?

22. Es publiquen notícies al web?
23. Es publiquen notícies sobre les actuacions dels membres del govern relacionades amb el rendiment de comptes?
24. Es publiquen notícies sobre les actuacions dels membres de l'oposició relacionades amb el control de la gestió del govern?
25. Es publiquen notícies en les quals es contrasten les informacions de membres del govern, de l'oposició i de tècnics, si s'escau?
26. S'informa sobre el perfil del contractant i de les contractacions i les concessions signades per la corporació amb empreses, entitats o persones particulars?
27. S'informa sobre l'acord del Ple Municipal i/o de la Junta de Portaveus de donar suport al Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública?
28. Es publica al web el Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública?

QUINES EINES OFEREIXEN PER A LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN EL CONTROL DEMOCRÀTIC?

29. Es dóna informació sobre la situació del municipi: dades sobre el terme municipal, la població empadronada i la seva diversitat social, les activitats econòmiques, culturals...?
30. Es dóna informació històrica sobre el municipi?
31. S'ofereixen al web les adreces electròniques i/o formularis dels membres del govern?
32. S'ofereixen al web les adreces electròniques i/o formularis dels membres de l'oposició?
33. S'ofereix al web accés a xarxes socials de la corporació?
34. Es dóna informació sobre el reglament de participació ciutadana?
35. Es dóna informació al web sobre altres mecanismes de participació: consells territorials, consells de ciutat, consells sectorials, etc?
36. S'ofereix al web una agenda d'activitats municipals i ciutadanes?
37. S'ofereix al web el directori d'entitats del municipi?
38. S'ofereixen al web eines de participació per a l'elaboració i/o el seguiment del Pla de Govern, el Pla d'Actuació Municipal i/o el Pla Estratègic?
39. S'ofereixen al web eines de participació per a l'elaboració i/o el seguiment del Pressupost o d'altres plans municipals?
40. S'ofereixen a les ciutadanes i ciutadans eines per comunicar incidències de la via pública, queixes o suggeriments?
41. Es publica el contacte amb la persona responsable de premsa, informació i/o comunicació de la corporació?
Ajuntament d´Òdena · NIF P0814200B
Plaça Major, 2 · 08711 Òdena · T. 93 801 74 34 · 
twitter