Relació llocs de treball corporació i retribucions segons categories

PERSONAL FUNCIONARI 2017              
               
Denominació de la plaça Núm. Grup CD Sou base Compl. Destí Compl. Específic Total
Secretari/a-Interventor/a 1 A1 26 14.972,58 9.971,50 31.108,00 56.052,08
Tècnic/a Serveis Econòmics-Tresorer/a 1 A2 25 13.166,02 8.847,02 16.753,51 38.766,55
Tècnic/a Serveis Jurídics 1 A2 25 13.166,02 8.847,02 16.753,51 38.766,55
Tècnic/a Medi Ambient 1 A2 25 13.166,02 8.847,02 16.751,63 38.764,67
Tècnic auxiliar d'urbanisme 1 B 17 11.739,70 5.317,62 8.612,82 25.670,14
Administratiu/va 2 C1 17 10.083,76 5.317,62 8.612,82 24.014,20
Auxiliar Administratiu/va A 2 C2 15 8.547,18 4.676,42 6.370,78 19.594,38
Auxiliar Administratiu/va B 3 C2 13 8.547,18 4.676,42 5.496,78 18.720,38
Auxiliars policia local (Cap) 1 AP 13 7.833,00 4.035,08 14.816,03 26.684,11
Auxiliars policia local 2 AP 13 7.833,00 4.035,08 8.970,42 20.838,50
               
PERSONAL LABORAL AMB DEDICACIÓ COMPLERTA 2017              
               
Denominació de la plaça Núm. Grup CD Sou base Compl. Destí Compl. Específic Total
Tècnic/a de cultura 1 C1 17 10.083,76 5.317,62 6.370,48 21.771,86
Tècnic/a d'esports 1 C1 17 10.083,76 5.317,62 6.370,48 21.771,86
Dinamitzador/a cultura i joventut 1 C2 15 8.547,18 4.676,42 8.682,24 21.905,84
Operari/a instal·lacions educatives 1 AP 13 7.833,00 4.035,08 2.890,64 14.758,72
Operari/a instal·lacions esportives 1 AP 13 7.833,00 4.035,08 6.925,63 18.793,71
Operaris/es instal·lacions municipals 1 AP 13 7.833,00 4.035,08 2.890,64 14.758,72
Operari/a jardins i vies públiques 1 AP 13 7.833,00 4.035,08 5.090,54 16.958,62
               
PERSONAL LABORAL AMB DEDICACIÓ PARCIAL 2017              
               
Denominació de la plaça Núm. Grup CD Sou base Compl. Destí Compl. Específic Total
Auxiliar d'informació local 1 C2 15 3.874,72 2.119,98 2.355,03 8.349,73
               
PERSONAL EVENTUAL 2017              
               
Denominació de la plaça Núm. Grup   Dedicació Sou anual    
Personal eventual 1 C1   30h/setm. 23.940,43    
Ajuntament d´Òdena · NIF P0814200B
Plaça Major, 2 · 08711 Òdena · T. 93 801 74 34
twitter