Indicadors i compliment del Mapa de bones pràctiques de la UAB

QUINS SÓN ELS REPRESENTANTS POLÍTICS?

1. Es dóna informació bàsica sobre l'alcalde o l'alcaldessa: nom i cognoms, foto i partit polític?

2. Es dóna informació sobre l'alcalde o l'alcaldessa: biografia i/o currículum?

3. Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític?

4. Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: biografia i/o currículum?

5. Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític?

6. Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: biografia i/o currículum?

7. Es publiquen les retribucions (mensuals i/o anuals) dels representants polítics?

8. Es publiquen les declaracions d'activitats i béns dels càrrecs electes?

9. Es publica l'agenda institucional de l'alcalde o l'alcaldessa?

10. Es publiquen en el web dades de contacte dels membres de govern (correu electrònic i/o Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon?

11. Es publiquen en el web dades de contacte dels membres de l'oposició (correu electrònic i/o Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon...?


COM GESTIONEN ELS RECURSOS COL·LECTIUS?
12. Es dóna informació sobre la composició dels òrgans de govern: Ple, Junta de Govern i/o comissions informatives?

13. Es dóna informació sobre les competències i el calendari de treball d'aquest òrgans de govern?

14. Es publica l'organigrama complet amb els noms i cognoms de les persones responsables i les seves funcions?  

15. Es publiquen les convocatòries amb les ordres del dia previs a la celebració dels plens municipals?

16. Es publiquen les actes del ple municipal?

17. Es publiquen els acords complerts de la Junta de Govern i/o les actes íntegres quan la Junta de Govern actuï en delegació del ple?

18. Es dóna informació del Pla de Govern (PG), el Pla d'actuació municipal (PAM) i/o el pla estratègic?

19. Es dóna informació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), Pla general d'Ordenació (PGO) o altres normes de planificació urbanística, així com les seves modificacions puntuals?

20. Es publiquen les Ordenances municipals, els Reglaments i/o altres disposicions de rellevància jurídica?

COM GESTIONEN ELS RECURSOS ECONÒMICS: PRESSUPOSTOS, SALARIS, CONTRACTACIONS, SUBVENCIONS...?
 

21. Es publica el pressupost de l'Ajuntament de l'any en curs, i dels organismes autònoms i ens dependents, en el cas d'haver-n'hi?

22. Es publica informació sobra l'execució trimestral del pressupost de l'any en curs?

23. Es publiquen les modificacions pressupostàries realitzades?

24. Es publica informació sobre el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o el nivell d'endeutament?

25. Es publica la liquidació dels pressupostos d'exercicis anteriors i/o el compte general?

26. Es publica la relació de llocs de treball i les retribucions del personal laboral i funcionari de l'Ajuntament, segons les categories?

27. Es publica el llistat i les retribucions dels directius i de càrrecs de confiança, les seves funcions i el seu currículum?

28. Es publica l'oferta de treball de l'Ajuntament, el procés dels concursos públics i els resultats?

29. Es publica l'inventari general de patrimoni de l'Ajuntament?

30. Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors?

31. Es publiquen les licitacions en curs i la composició de les meses de contractació?

32. Es publiquen les actes de les meses de contractació?

33. Es publiquen les modificacions dels contractes formalitzats i les seves pròrrogues, les licitacions suspeses i les resolucions anticipades?

34. Es publica la relació completa de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes, així com la quantia econòmica?

35. Es publica el període mig de pagament a proveïdors?

36. Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions?

37. Es publiquen els convenis firmats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions econòmiques que se'n deriven, en el seu cas?

38. Es publica el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional en els mitjans de comunicació?

QUINA INFORMACIÓ PROPORCIONEN SOBRE EL MUNICIPI I LA GESTIÓ DELS RECURSOS COL·LECTIUS?

39. Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres de govern relacionades amb la gestió del govern?

40. Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres de l'oposició i/o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del govern?

41. Es publica informació sobre el desenvolupament del ple, les mocions presentades pels diferents grups polítics, el debat i els acords?

42. Es publica informació històrica sobre el municipi?

43. Es dóna informació sobre la situació del municipi: dades del terme municipal, la població empadronada i la seva diversitat social, les activitats econòmiques, els equipaments culturals i d'oci?

44. S'ofereix al web l'agenda d'activitats municipals i ciutadanes?

45. Es publica el contacte amb la persona responsable de premsa, informació i/o comunicació de la Corporació, ja sigui tècnic o polític?


QUINES EINES OFEREIXEN PER A LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA?

46. Es dóna informació al web del reglament de participació ciutadana o altres normes relacionades?

47. Es dóna informació en el web d'altres mecanismes o ens de participació que estiguin vigents com consells territorials, consells de ciutat, consells sectorials, etc?

48. Es publiquen les actes de les reunions dels altres mecanismes o ens de participació mencionats a l'indicador 47?

49. S'ofereixen al web el directori d'entitats i associacions de municipis i/o el registre dels grups d'interès?

50. S'ofereixen en el web instruments de consulta i/o de participació sobre temes actuals d'interès local?

51. S'ofereix en el web la relació dels serveis que es presten (Carta de Serveis) i els compromisos davant la ciutadania?

52. Es proporcionen en el web instruments per a valorar els serveis, i per a presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament?

Ajuntament d´Òdena · NIF P0814200B
Plaça Major, 2 · 08711 Òdena · T. 93 801 74 34
twitter