Pressupost 2017

PRESSUPOST – PLANTILLA PERSONAL EXERCICI 2017
Segons disposa l'article 164 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
les entitats locals elaboraran i aprovaran anualment un pressupost general.
VIST el projecte de Pressupost Municipal formulat pel President de la Corporació per a
l'exercici de l'any 2017, a més de la documentació assenyalada en els articles 165 a
168 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l'article 18.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril.
ATÈS, que el projecte de pressupost conté els estats de despeses, en els que
s'inclouen amb la deguda especificació, els crèdits necessaris i suficients per a atendre
al compliment de les obligacions exigibles i a les despeses de funcionament dels
serveis, així com els estats d'ingressos, en els que figuren les estimacions i les bases
utilitzades per a l'avaluació dels diferents recursos econòmics a liquidar durant
l'exercici.
ATÈS, que igualment i tal com disposa l'article 165.1 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals i l'article 9 del Reial decret 500/1990, s'inclouen les
bases d'execució que contenen l'adaptació de les disposicions generals en matèria
pressupostària a les peculiaritats de l'organització municipal, establint les prevencions
oportunes o convenients per a la millor realització de les despeses i recaptació dels
recursos.
ATÈS, que el projecte de pressupost es presenta anivellat i per tant sense dèficit inicial.
Vistos els continguts dels informes del Secretari-Interventor i el tècnic operatiu de
tresoreria de data 09.12.2016 de desembre de 2016 relatius al projecte de pressupost
objecte d'aquesta proposta i amb expressa referència als objectius d'estabilitat
pressupostària i de la regla de la despesa.
Es proposa a aquest Plenari de l'Ajuntament l'adopció del següents ACORDS :
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost General Municipal per a l'exercici
econòmic 2017, equilibrat en despeses i ingressos, resultant, per tant, sense dèficit
inicial, el resum dels quals per capítols és el següent:

.

INGRESSOS

A. OPERACIONS CORRENTS

1.-       Impostos directes

1.817.300,00

2.-        Impostos indirectes

40.000,00

3.-        Taxes i altres ingressos

637.300,42

4.-        Transferències corrents

1.207.211,37

5.-        Ingressos patrimonials

3.600,00

B. OPERACIONS DE CAPITAL

6.-        Alienació d'inversions reals

0,00

7.-        Transferències de capital

248.542,08

8.-        Actius financers

0,00

9.-        Passius financers

1.948.424,90

TOTAL INGRESSOS

5.902.378,77

 

DESPESES

A. OPERACIONS CORRENTS

1.-        Despeses de personal

1.267.889,80

2.-        Despeses en béns corrents i de serveis

1.875.560,00

3.-        Despeses financeres

10.906,83

4.-        Transferències corrents

264.816,66

B. OPERACIONS DE CAPITAL

6.-        Inversions reals

2.289.797,40

7.-        Transferències de capital

0,00

8.-        Actius financers

0,00

9.-        Passius financers

193.408,08

TOTAL DE DESPESES

5.902.378,77

 

SEGON.- Aprovar inicialment les Bases d'Execució del Pressupost General Municipal 2017, així com la plantilla de personal corporativa que incorpora l'expedient format.

TERCER.- Que el Pressupost així aprovat s'exposi al públic, previ anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'anuncis i en la web de la Corporació,  pel  termini  de  quinze  dies,  durant  els  quals  els  interessats  podran examinar-lo i presentar , si s' escau, reclamacions i/o al·legacions davant del Ple, que disposarà d'un mes per a resoldre-les.

QUART.- Determinar que els presents acords aprovatoris seran considerats com a definitius de no produir-se reclamacions i/o al·legacions contra els mateixos  durant el termini d'exposició pública enunciat al punt anterior , entrant en vigor en l'exercici a que es refereix, una vegada s'hagi complert el què disposa l'article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 169 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

 

 

Ajuntament d´Òdena · NIF P0814200B
Plaça Major, 2 · 08711 Òdena · T. 93 801 74 34
twitter