El projecte odenenc

Una aposta col·lectiva per la cohesió social.

Dotar de qualitat l´espai públic, crear i millorar els equipaments i reduir la mobilitat en vehicle privat són els trets principals d´un projecte clau per enfortir la identitat i la cohesió d´Òdena.

El municipi està situat al centre de la Conca d´Òdena, oberta pel riu a l´extrem de la Depressió Central Catalana. El poble d´Òdena se situa als vessants d´un turó que coronava l´antic castell d´Òdena originari del període ibèric. El castell presideix la població amb la seva torre de defensa vigilant, com a principal resta del que fou el poble emmurallat. Les greus afectacions provocades per la Guerra Civil i l´existència d´un eix de comunicació important (la carretera Igualada-Manresa) van ser el motiu de la disminució de la població en aquests indrets. Avui, Òdena ocupa un espai entre el turó originari i la carretera, amb edificació lineal sobre aquesta via i alguns creixements en petits eixamples a l´altra banda. L´àrea escollida és el nucli urbà d´Òdena, una de les unitats desagregades que constitueixen el poblament del municipi. Aquest està format per tres barris: el nucli, Santa Olga i Puig Rabat, amb característiques ben diferenciades. El poblament originari presenta indicis d´un creixement continuat, amb diferents moments d´edificació al llarg del temps. Santa Olga és un conjunt de casetes unifamiliars entre mitgeres, molt senzilles, que formen un petit barri inicialment allunyat del nucli. I Puig Rabat, que s´ha exclòs de l´àmbit d´intervenció integral, és un creixement modern de cases unifamiliars amb jardí que ocupa els vessants del turó arbrat enfrontat al turó originari d´Òdena.

La dispersió del poblament del municipi, conjuminada amb la proximitat i la influència del conjunt urbà format per Igualada, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui, ha privat el nucli central d´Òdena de la necessària centralitat. Aquests factors, conjuminats amb la manca de transport públic, ajuden a crear un sistema de vida que depèn del vehicle privat, on les activitats quotidianes no es fan als voltants de l´habitatge, desplaçant-se a peu. Contràriament, s´agafa el cotxe per qualsevol trasllat, tant hi fan les distàncies, en un procés que es retroalimenta, ja que configura espais poc amables per al vianant i allunya el comerç de proximitat, i crea alhora un sistema urbà amb fortes mancances ambientals.

La Població del nucli ha tingut els darres anys una lleugera tendència al rejoveniment per l´arribada de noves famílies, segurament atretes per l´oferta immobiliària, més competitiva. Aquestes famílies, però, aporten també una homogeneïtzació de la població cap a una família estandarditzada, i això genera el risc de crear espais només adaptats a aquesta majoria i a oblidar les famílies ja arrelades i els sistemes de vida de la gent més gran.

La manca gairebé absoluta de comerç de proximitat, superposada a la falta de qualitat dels espais urbans, tant pel que fa als nivells d´urbanització com a la configuaració del límit entre allò privat i allò públic, simbolitzat al nucli per les molt nombroses tanques que hi ha, impliquen un espai poc acollidor, on sembla que no es pot fer vida.

El projecte planteja els objectius següents:

  • Resoldre la manca de caraterització de l´espai públic i específicament amb la Plaça Major com a espai de centralitat i vertebrador del nucli.
  • Optimitzar l´ús dels equipaments existents i els de nova creació
  • Fomentar totes les actuacions que permetin fomentar i millorar la qualitat del medi ambient, invertir el procés d´augment constant de la mobilitat rodada a l´interior del nucli urbà i trencar la tendència a la dispersió de la població al municipi.
  • Qualificar el nucli urbà per a viure-hi trencant la tendència dels nuclis del municipi d´Òdena a esdevenir "barris dormitori".

Aquests objectius es portaran a terme amb actuacions com la nova urbanització de la plaça Major, la nova urbanització de carrers amb prioritat invertida, el centre de dia amb sala de lectura, el pavelló poliesportiu, la instal·lació d´una minideixalleria, els camins escolars, el taller de participació des d´una perspectiva de gènere i els programes esportius destinats a la gent gran, dones i nouvinguts perquè puguin integrar-se i compartir experiències.

Ajuntament d´Òdena · NIF P0814200B
Plaça Major, 2 · 08711 Òdena · T. 93 801 74 34
twitter