Cursos i Tallers 2019-2020

NORMATIVA GENERAL D'ORGANITZACIÓ DELS CURSOS I TALLERS

Aquesta normativa regula tot el procés d'inscripció, pagament, altes i baixes així com el calendari d'activitats dels cursos i tallers.

1 INSCRIPCIONS:

Es podran fer presencialment o per internet.

Inscripció presencial.
Cal presentar les fitxes d'inscripció que es troben en aquest programa imprès i fer el pagament a l'ajuntament dels dies 12 al 26 de setembre, de 8:00h a 14:30h .
Cal una fitxa d'inscripció per cada activitat a la qual us apunteu. Per exemple, si us voleu inscriure a dues activitats, haureu d'omplir i signar dues fitxes.

Heu d'omplir totes les dades de la fitxa i al final heu de signar-la. No es considerarà completada la inscripció si la fitxa no està signada i amb tota la informació que s'hi demana.

Inscripció via telemàtica
A través del formulari d'inscripció i pagament que trobareu en aquest web fins al dia 26 de setembre.

Per a ampliar informació sobre algun aspecte de cada activitat, podeu trucar al 93 801 74 34.

Si us voleu apuntar a un curs, quan aquest ja s'ha iniciat, s'ha de consultar si és possible fer-ho i en quines condicions.

ATENCIÓ:
La inscripció als cursos que comencen l'octubre i que acaben al juny es considera vàlida per tot el curs.
Per a inscriure a infants només ho podrà fer el pare, mare o tutor/a corresponent.

2 PAGAMENT DELS CURSOS O TALLERS

Els cursos es paguen efectuant un únic pagament per a tot el curs , en el moment de la inscripció. Els preus estan indicats a la fitxa de cada activitat.

En el cas d'inscripció presencial, el pagament es farà al comptat a l'ajuntament , en el moment de lliurar la fitxa d'inscripció. També es podrà fer el pagament via telemàtica mitjançant targeta de crèdit , a través de la web municipal o efectuant un ingrés en compte bancari, seguint les instruccions especificades en la mateixa web.

3 SUSPENSIÓ D'ACTIVITATS

Les activitats que no arribin al mínim d'inscripció indicat a la fitxa, es suspendran. També hi pot haver la necessitat de suspensió temporal d'algunes sessions d'activitats per casos de força major. Segons el cas, sempre que sigui possible, es recuperarà aquestes sessions en un altre moment que s'acordarà entre ajuntament, professorat i alumnat.

4 EN CAS DE VOLER ABANDONAR L'ACTIVITAT

L'abandonament de l'activitat un cop iniciada, no dóna dret a la devolució de cap import.

5 INICI DE LES ACTIVITATS I ATURADA PER LES FESTES DE NADAL I DE PÀSQUA

Cada activitat s'iniciarà i es realitzarà segons el calendari especificat a la fitxa de l'activitat.
Les activitats que duren tot el curs s'inicien a partir del 30 de setembre de 2019 i acaben la setmana del 15 al 21 de juny de 2019.

Es farà dues aturades:

Una per les festes de Nadal, del 23 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020, ambdós inclosos. S'exceptua els casos en què a la fitxa de l'activitat s'especifica un calendari diferent.

Una altra aturada per les festes de Pàsqua del 6 al 14 d'abril de 2020, ambdós inclosos.

Com a norma, totes les activitats previstes s'iniciaran el dia previst.

Només s'avisarà personalment en cas de suspensió de l'activitat.

L'Ajuntament d'Òdena, amb C.I.F. número P0814200B, posa en coneixement que les seves dades, recollides com a conseqüència de la present relació, seran incloses en el fitxer automatitzat "Serveis Municipals", la finalitat del fitxer és la gestió dels usuaris dels serveis municipals (activitats culturals i informació turística, activitats esportives, llar d'infants, entre altres).

L'Ajuntament d'Òdena tractarà aquestes dades amb la màxima confidencialitat essent el destinatari únic i exclusiu de les mateixes, i no efectuant cessions o comunicacions a tercers al marge de les assenyalades per la normativa vigent.

L'interessat té dret a efectuar els seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació, d'acord amb la LOPD 15/1999, a les instal·lacions de l'Ajuntament a la Pl. Major, 2-1, 08711 Òdena (Barcelona) o a l'adreça odena@odena.cat

 

Ajuntament d´Òdena · NIF P0814200B
Plaça Major, 2 · 08711 Òdena · T. 93 801 74 34
twitter