Competències de la Junta de Govern Local

Naturalesa jurídica


La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat que existeix en tots els municipis amb població superior a 5.000 habitants i en els de menys, quan així ho disposi el seu reglament orgànic o així ho acordi el Ple de l'Ajuntament.

Està integrada per l'Alcalde i un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats i separats lliurement per aquell, donant-ne compte, posteriorment, al Ple.

Elecció dels seus membres


L'alcalde determinarà, mitjançat decret, el nombre de membres de la Junta de Govern Local, així com els regidors que hagin de posseir tal condició. La condició de membre de la Junta de Govern Local és de caràcter voluntari.

A aquest efecte, s'haurà de notificar als regidors designats el decret de nomenament, entenent-se tàcitament acceptat aquest si dins del termini de dos dies hàbils següents no es produeix renúncia expressa, comunicada fefaentment a l'alcalde.

Competències

Mitjançant el decret d'alcaldia núm. /2015, de 9 de juliol, l'alcalde va delegar-li les següents atribucions, efectives a partir del 21 de juliol de 2015, moment en que s'ha constituït:

1. Personal
1.1 Aprovar l'oferta d'ocupació pública i les bases de les proves per seleccionar el personal i per als concursos de provisió de llocs de treball amb caràcter permanent.
1.2 Declarar les situacions administratives del personal i també la jubilació.
1.3 Resoldre les sancions de tot el personal de l'Ajuntament quan tinguin caràcter greu i les molt greus, quan no impliquin acomiadament o separació.

2. Contractacions
2.1 La contractació i els actes precisos fins la seva recepció i devolució de les fiances, d'obres, de serveis i de subministres de quantia superior a l'import fixat com a topall per a contractes menors a la legislació reguladora dels contractes del sector públic i que no superin el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, el límit màxim atribuït a l'alcalde de 6.000.000 d'euros, inclosos els de caràcter plurianual, quan la seva duració no superi els 4 anys, sempre que l'import acumulat de totes les anualitats en relació al primer exercici, no superi ni el percentatge indicat ni la quantia també indicada, ni que per les seves característiques requereixi l'aprovació d'un altre òrgan municipal.
2.2 Les concessions de tot tipus, quan llur import no superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, el límit màxim atribuït a l'alcalde de 3.000.000 d'euros, incloses les plurianuals, quan a més del límit anterior referit a l'import acumulat de totes les anualitats en relació al primer exercici i la seva durada no sigui superior a 4 anys.
2.3 L'adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial, quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.000.000 d'euros i també l'alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats, en els supòsits següents:
a) Béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost
b) Béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic l'alienació dels quals no es trobi prevista en el pressupost.

3. Urbanisme
3.1 Atorgar llicències d'obres majors i les preceptives liquidacions.
3.2 Atorgar llicències d'obres menors i llurs liquidacions.
3.3 Atorgar llicències de primera ocupació.
3.4 Emetre l'informe vinculant en els expedients d'autorització ambiental i les liquidacions que escaigui.
3.4 Atorgar les llicències ambientals i les d'activitats així com les corresponents liquidacions, com també la posada en funcionament i la resolució dels controls d'activitats.
3.5 Resoldre expedients de revisió de llicències dels tipus esmentats als punts anteriors.
3.6 Aprovar projectes d'obres i de serveis quan per raó de la quantia s'hagi delegat la competència al punt 2.1.
3.7 Aprovar els instruments de planejament general i les figures de planejament derivat que no estiguin atribuïts al Ple, així els documents que ho requereixin en les respectives fases del procediment.
3.8 Aprovar els instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització complementaris així els documents que ho requereixin en les respectives fases del procediment.
3.9 Atorgar, la conformitat o disconformitat a projectes presentats per altres Administracions Públiques en ordre a la realització d'actes d'edificació i/o ús del sòl.
3.10 Autoritzar la cancel·lació i devolució de dipòsits i garanties sobre compliment d'obligacions urbanístiques imposades per raó de les competències delegades.
3.11 Atorgar llicències sobre usos i aprofitament de béns de domini públic, quan l'ús sigui comú especial i no sigui superior a un any.
3.12 Resoldre expedients de disciplina urbanística en el cas d'infraccions lleus i greus.
3.14 Autoritzar guals a la via pública
3.15 Autoritzar l'ocupació temporal de la via pública quan aquesta respongui a l'exercici d'activitats comercials o derivi de l'execució d'obres.

4. Subvencions
4.1 Aprovar les bases d'atorgament de subvencions quan escaigui
4.2 Atorgar subvencions
4.3 Acceptar subvencions atorgades a l'Ajuntament, quan la seva acceptació no correspongui al ple municipal.

5. Tresoreria
5.1 Aprovar els padrons o liquidacions fiscals que no estiguin atribuïts al ple o a altres òrgans municipals.
5.2 Aprovar els expedients de rebuts fallits
5.3 Desplegar la gestió econòmica (aprovar factures, resoldre reclamacions fiscals, retornar avals) d'acord amb les atribucions delegades i el pressupost aprovat.

Ajuntament d´Òdena · NIF P0814200B
Plaça Major, 2 · 08711 Òdena · T. 93 801 74 34
twitter