Pressupost 2012

El dia 19 de gener de 2012, el Ple de l'Ajuntament va adoptar, amb el quòrum requerit, entre d'altres, el següent acord:

“Sotmesa la proposta a votació, s'adopta, per majoria absoluta amb 6 vots a favor dels regidors integrants dels grups municipals ERC-Òdena i CIU Òdena que formen el Govern municipal, i 5 vots en contra dels regidors que formen part del grup municipal PSC-Òdena, el següent ACORD:

Segons disposa l'article 164 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, les entitats locals elaboraran i aprovaran anualment un pressupost general en el que s'integraran el pressupost de la pròpia entitat, els dels organismes autònoms dependents de la mateixa i els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils el capital social de les quals pertanyi íntegrament a l'entitat local.

VIST el projecte de Pressupost Municipal formulat pel President de la Corporació per a l'exercici de l'any 2012, a més de la documentació assenyalada en l'article 168 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l'article 18.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril.

ATÈS, que el projecte de pressupost conté els estats de despeses, en els que s'inclouen amb la deguda especificació, els crèdits necessaris i suficients per a atendre al compliment de les obligacions exigibles i a les despeses de funcionament dels serveis, així com els estats d'ingressos, en els que figuren les estimacions i les bases utilitzades per a l'avaluació dels diferents recursos econòmics a liquidar durant l'exercici.

ATÈS, que igualment i tal com disposa l'article 165.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l'article 9 del Reial decret 500/1990, s'inclouen les bases d'execució que contenen l'adaptació de les disposicions generals en matèria pressupostària a les peculiaritats de l'organització municipal, establint les prevencions oportunes o convenients per a la millor realització de les despeses i recaptació dels recursos.

ATÈS, que el projecte de pressupost es presenta anivellat i per tant sense dèficit inicial.

Vist l'informe econòmic ‑ financer emès pel Secretari‑Interventor, s'adopten els següents

ACORDS

PRIMER.‑ Aprovar inicialment el Pressupost General Municipal per a l'exercici de l'any 2012, equilibrats en despeses i ingressos, resultant, per tant, sense dèficit inicial, el resum dels quals per capítols és el següent:

PRESSUPOST DE L'ENTITAT

INGRESSOS

A. OPERACIONS CORRENTS

1.‑ Impostos directes

2.112.898,55

2.‑ Impostos indirectes

50.000,00

3.‑ Taxes i altres ingressos

605.075,00

4.‑ Transferències corrents

906.708,01

5.‑ Ingressos patrimonials

8.165,00

B. OPERACIONS DE CAPITAL

6.‑ Alienació d'inversions reals

0,00

7.‑ Transferències de capital

50.000,00

8.‑ Actius financers

0,00

9.‑ Passius financers

175.000,00

TOTAL INGRESSOS

3.907.846,56

DESPESES

A. OPERACIONS CORRENTS

1.‑ Despeses de personal

1.311.102,75

2.‑ Despeses en béns corrents i de serveis

1.821.551,82

3.‑ Despeses financeres

35.000,00

4.‑ Transferències corrents

307.355,43

B. OPERACIONS DE CAPITAL

6.‑ Inversions reals

230.209,00

7.‑ Transferències de capital

0,00

8.‑ Actius financers

0,00

9.‑ Passius financers

202.627,56

TOTAL DE DESPESES

3.907.846,56

SEGON.‑ Aprovar igualment les Bases d'Execució del Pressupost.

TERCER.‑ Que el Pressupost així aprovat s'exposi al públic, previ anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'anuncis i en la web de la Corporació, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar‑lo i presentar reclamacions davant del Ple, que disposarà d'un mes per a resoldre‑les.

CINQUÈ.- Aquest acord aprovatori serà considerat com a definitiu de no produir‑se reclamacions contra el mateix durant el termini d'exposició pública, entrant en vigor en l'exercici a que es refereix, una vegada s'hagi complert el què disposa l'article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 169 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.”

Ajuntament d´Òdena · NIF P0814200B
Plaça Major, 2 · 08711 Òdena · T. 93 801 74 34
twitter