El sanejament de les aigües

El sanejament de les aigües és un procés clau per garantir la qualitat de l'aigua i, per tant, la salut i la preservació del medi. D'aquí la importància de retornar al medi (als rius i al mar) l'aigua que hem utilitzat en condicions òptimes.
Les estacions depuradores d'aigües residuals i pretractaments que funcionen actualment a Catalunya garanteixen un adequat retorn al medi de les aigües prèviament utilitzades i eviten el deteriorament de les masses d'aigua, principi bàsic de la Directiva marc de l'aigua. L'actual xarxa permet tractar els cabals d'aigua residual del 90% de la població de Catalunya.
Però a casa podem col·laborar gestionant els nostres residus de manera que les estacions depuradores funcionin de manera òptima: cal no utilitzar els desaigües com a papereres i per tant no abocar-hi restes de pintures, olis, tovalloletes, tampons, preservatius, etc.

Ajuntament d´Òdena · NIF P0814200B
Plaça Major, 2 · 08711 Òdena · T. 93 801 74 34
twitter