Pressupost 2015

El dia 29 de desembre de 2014, el Ple de l'Ajuntament va adoptar, amb el quòrum requerit, entre d'altres, el següent acord:

“Sotmesa la proposta a votació, s'adopta per majoria absoluta, amb sis vots a favor dels regidors integrants dels grups municipals CIU-Òdena i Òdena-2011 que formen l'equip de govern, i el vot en contra dels cinc regidors que conformen el grup municipal PSC-Òdena, els següents acords:
“Segons disposa l'article 164 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, les entitats locals elaboraran i aprovaran anualment un pressupost general.
VIST el projecte de Pressupost Municipal formulat pel President de la Corporació per a l'exercici de l'any 2015, a més de la documentació assenyalada en l'article 168 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l'article 18.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril.
ATÈS, que el projecte de pressupost conté els estats de despeses, en els que s'inclouen amb la deguda especificació, els crèdits necessaris i suficients per a atendreal compliment de les obligacions exigibles i a les despeses de funcionament dels serveis, així com els estats d'ingressos, en els que figuren les estimacions i les bases utilitzades per a l'avaluació dels diferents recursos econòmics a liquidar durant
l'exercici.
ATÈS, que igualment i tal com disposa l'article 165.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l'article 9 del Reial decret 500/1990, s'inclouen les bases d'execució que contenen l'adaptació de les disposicions generals en matèria pressupostària a les peculiaritats de l'organització municipal, establint les prevencions oportunes o convenients per a la millor realització de les despeses i recaptació dels recursos.
ATÈS, que el projecte de pressupost es presenta anivellat i per tant sense dèficit inicial.
Vistos els informes del Tècnic de Serveis Econòmics i de la Secretària-Interventora.
Aquesta Alcaldia proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següents

ACORDS

PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost General Municipal per a l'exercici de l'any
2015, equilibrats en despeses i ingressos, resultant, per tant, sense dèficit inicial, el
resum dels quals per capítols és el següent:

PRESSUPOST DE L'ENTITAT

CAPÍTOLS DENOMINACIÓ IMPORT

1

2

3

4

6

9

1. OPERACIONS NO FINANCERES

1.1 OPERACIONES CORRIENTES

DESPESES DE PERSONAL

DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

DESPESES FINANCERES

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

1.2 OPERACIONES DE CAPITAL

INVERSIONS REALS

2. OPERACIONS FINANCERES

PASSIUS FINANCERS

1.201.048,24

1.772.590,42

37.707,38

281.550,00

1.187.955,14

180.830,00

TOTAL PRESSUPOST DESPESES 4.661.681,18
CAPÍTOLS DENOMINACIÓ IMPORT

1

2

3

4

5

6

9

1. OPERACIONS NO FINANCERES

1.1 OPERACIONES CORRIENTES

IMPOSTOS DIRECTES

IMPOSTOS INDIRECTES

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

INGRESSOS PATRIMONIALS

1.2 OPERACIONES DE CAPITAL

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

2. OPERACIONS FINANCERES

PASSIUS FINANCERS

1.758.000,00

40.000,00

567.330,00

1.137.089,50

3.000,00

981.261,68

175.000,00

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 4.661.681,18

SEGON.- Aprovar la plantilla de personal que es detalla a continuació que no experimenta cap variació respecte a la vigent en l'exercici de 2014.

Grup

Places

Vacants

Nivell Comp. Destí

A) FUNCIONARIS DE CARRERA

1.- Funcionaris d'habilitació nacional

1.1.- Secretari – Interventor

A2

1

0

26

2.- Escala d'Administració general

2.1- Subescala de Gestió

1.- Gestió

A2

2

1

25

2.2.- Subescala administrativa

1.- Administratiu

C1

2

0

17

2.3.- Subescala auxiliar administratius

1.- Auxiliars A

C2

2

0

15

1.- Auxiliars B

C2

3

0

13

3.- Escala d'administració especial

3.1.- Subescala serveis especials

3.1.1.- Policia Local

1.- Auxiliar de policia local

E

3

0

13

3.1.2.- Personal de comeses especials

1.- Operari de serveis múltiples

E

1

0

13

3.1.3. Personal Medi ambient i serveis

1.- Personal Medi ambient i serveis

A2

1

0

25

3.1.4.- Personal Departament d'Urbanisme

1.- Personal Departament Urbanisme

B

1

0

17

Grup

Places

Vacants

Nivell Comp. Destí

B) LLOCS DE TREBALL SUBJECTES A LA LEGISLACIÓ LABORAL

1.- D'activitat permanent i dedicació complerta

1.- Tècnic de cultura

C1

1

0

17

2.- Operari instal·lacions educatives

E

1

1

13

3.- Operari d'instal·lacions esportives

E

1

1

13

4.- Operari/a jardins i vies públiques

E

1

0

13

5.- Dinamitzador

C2

Ajuntament d´Òdena · NIF P0814200B
Plaça Major, 2 · 08711 Òdena · T. 93 801 74 34
twitter