00-Declaració responsable d´obertura

Autorització, certificat, llicència o permís
En què consisteix

És el règim d'intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a l'exercici d'una activitat, que disposa de la documentació acreditativa corresponent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l'exercici d'aquesta activitat.

Se sotmeten a aquest règim les activitats no incloses als annexes de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), ni a la Llei 11/2009, ni les afectades per altres règims d'intervenció sectorial (ex. Parcs eòlics, pedreres, piscines d'ús públic, establiments de pírcings, centres de culte, etc.) que no figuren als annexes 1 o 2 de la Llei 3/2010 i que no presenten risc d'incendi, d'acord amb l'Ordenança d'intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública.

Qui el pot demanar?
La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua
Quan es pot sol·licitar

La declaració responsable d’obertura es presenta un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur a terme l’activitat i prèviament a l’inici d’aquesta.

Es pot presentar en qualsevol moment.

REQUISITS PREVIS:

  • Obtenció de la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres quan procedeixi
  • Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit

Quan es dóna resposta

No hi ha resolució.

Les declaracions responsables presentades d’acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat declarada. La presentació de la declaració responsable faculta l’Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

Un cop efectuada la declaració responsable d’obertura per part del titular de l’activitat, l’Ajuntament inscriurà l’activitat declarada al Registre municipal d’activitats. A l’esmentat Registre hi constarà que l’activitat ha estat declarada i, en conseqüència, que ha iniciat el seu funcionament.

SILENCI ADMINISTRATIU: No opera

Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a la declaració responsable detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que tindrà deu dies per corregir-la i/o perfeccionar-la.

Si la inexactitud, falsedat o omissió tenen caràcter essencial el servei tècnic municipal elevarà proposta a l’òrgan municipal competent per tal que, prèvia audiència a la persona interessada dicti un acte administratiu en virtut del qual es declari sense efecte la declaració.

Cost
La taxa que estableixi l’ordenança fiscal
Documentació necessària?
Descripció documentació

1. Declaració responsable d’acord amb el model normalitzat. S’haurà de declarar responsablement:

• Que l’activitat es troba subjecta al tràmit de declaració responsable d’obertura d’acord amb l’Ordenança d’intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública, i que per al seu exercici es disposa de la documentació acreditativa del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal·lació o establiment i que es compromet a mantenir-la durant l'exercici de l'activitat.

• Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per tramitar aquesta sol·licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

• Que l’activitat és compatible amb el planejament urbanístic, en el cas que no hi hagi llicència ni comunicació d’obres i es vulgui utilitzar per a un ús concret obres o edificacions existents sense un ús específic.

• Que es disposa de les d’autoritzacions sectorials necessàries.

• Que l’activitat compleix la normativa en matèria de prevenció d’incendis.

• Que l’activitat compleix la normativa en matèria d’accessibilitat.

• Que l’activitat compleix la normativa en matèria de contaminació acústica.

• Que l’activitat compleix les ordenances municipals en matèria de climatització, ventilació i instal·lacions exteriors dels edificis.

• Que els residus generats es gestionaran correctament.

• Que les dades consignades a la declaració són certes.

• Que es disposa de la pòlissa o el contracte d’assegurances o altres garanties que donen cobertura a la responsabilitat de l’activitat, si escau.

2. Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si es tracta d’un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011 (si escau).

3. Memòria d’activitat que inclou descripció de l’activitat i plànols (emplaçament, planta i secció indicant les cotes principals i la seva superfície, assenyalant obertures de les portes, enllumenat d’emergència, extintors, ventilació i la utilització dels espais). 2 exemplars

Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Es pot realitzar el pagament online, però la declaració responsable s’haurà de presentar mitjançant escrit d’entrada al Registre general de l’Ajuntament d’Òdena
Normativa de referència
Ordenança d’intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública.
Ajuntament d´Òdena · NIF P0814200B
Plaça Major, 2 · 08711 Òdena · T. 93 801 74 34
twitter