04-Comunicació transmissió llicència o dels efectes d´una comunicació prèvia

Autorització, certificat, llicència o permís
En què consisteix

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l'Ajuntament que transmet el corresponent títol (llicència o comunicació prèvia) que l'habilitava per exercir l'activitat.
Les llicències i els efectes que atorguen les comunicacions prèvies són transferibles mitjançant aquesta comunicació a l'Ajuntament, que serveix per acreditar la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de la llicència o la comunicació prèvia.
No es poden transmetre les llicències ni els efectes de les comunicacions prèvies quan siguin objecte d'un procediment d'inspecció o comprovació i control, d'un expedient sancionador o de qualsevol altre procediment d'exigència de responsabilitats administratives, mentre no s'hagi complert la sanció imposada o no s'hagi resolt l'arxiu de l'expedient per manca de responsabilitats.

Tampoc es poden transmetre les llicències ni els efectes de les comunicacions prèvies quan es troben subjectes a un expedient de revocació o caducitat, fins que no hi hagi una resolució ferma que confirmi la llicència o la validesa de la comunicació prèvia.

Qui el pot demanar?
Si és possible la formalitzen (la signen) conjuntament el transmitent i el nou adquirent del títol municipal que habilita per exercir l’activitat.
En cas d’actuar mitjançant representant legal s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.
Quan es pot sol·licitar

La comunicació ha de formalitzar-se en el termini màxim d’un mes des que s’ha produït efectivament la transmissió.

Es pot presentar en qualsevol moment.

REQUISITS PREVIS:

1. Disposar, per l’anterior titular transmitent, la corresponent llicència o comunicació prèvia vigent.
2. Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

Quan es dóna resposta

Un cop efectuada aquesta comunicació, l’Ajuntament actualitzarà les dades en el Registre municipal corresponent.

Silenci administratiu: No opera.

Vies de reclamació: Les ordinàries del procediment administratiu.

ALTRA INFORMACIÓ D'INTERÈS:

No es podrà transmetre la llicència o comunicació prèvia, quan el nombre de les que es poden atorgar o presentar sigui limitat o que s'hagin concedit o rebut, comprovat i controlat tenint en compte les característiques particulars dels subjectes autoritzats inicialment.
En el cas que el transmitent no pugui o no vulgui formalitzar la comunicació a l’Ajuntament, serà suficient que l’adquirent acompanyi la documentació acreditativa del negoci jurídic que ha vehiculat la transmissió de la titularitat del negoci, de la llicència o de la comunicació prèvia.
Una vegada produïda la transmissió, les responsabilitats i les obligacions de l’antic titular derivades de la llicència o de la comunicació prèvia són assumides pel nou titular. En defecte de comunicació, els subjectes que intervenen en la transmissió són responsables solidaris de la responsabilitat que es pugui derivar de l’activitat subjecte a llicència o comunicació prèvia.

Cost
La taxa que estableixi l’ordenança fiscal
Documentació necessària?
Descripció documentació


1. Comunicació de transmissió del títol (llicència o comunicació prèvia) que habilita per a l’exercici de l’activitat, d’acord amb el model normalitzat que inclou la declaració responsable següent:

• Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

• Que les responsabilitats i les obligacions de l’antic titular derivades de la llicència o de la comunicació prèvia, són assumides pel nou titular.

• Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com la documentació que s’adjunta, si és el cas.

• Que es disposa, si és necessària, de la pòlissa o el contracte d’assegurances o altres garanties que responen de l’activitat, a nom del nou titular.

2. Declaració conjunta de transmissió de titularitat d’activitats, signada tant per l’antic titular com pel nou. Segons model estàndard a que es facilita.
3. Declaració responsable en matèria de salut alimentària, a nom del nou titular, adquirent de l’activitat.Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Es pot realitzar el pagament online, però la comunicació s’haurà de presentar mitjançant escrit d’entrada al Registre general de l’Ajuntament d’Òdena
Normativa de referència
Ambiental i no classificades:

• Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
• Ordenança d’intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública.

Espectacles:

• Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
• Decret 112/2010, de 31 d’agost, Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
• Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives.

Ajuntament d´Òdena · NIF P0814200B
Plaça Major, 2 · 08711 Òdena · T. 93 801 74 34
twitter