Comissions Informatives

Les Comissions informatives són òrgans complementaris de l'Ajuntament, de caràcter permanent, que tenen per funció l'estudi i dictamen previ dels assumptes que se sotmeten a la decisió del Ple, de la Junta de Govern Local o de l'Alcalde.

Les Comissions també podran intervenir en relació a assumptes que no són competència del Ple, quan l'òrgan competent els demani que emetin dictamen.

En sessió de ple extraordinari de 9 de juliol de 2015 es van constituir les següents:

COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS:
  • COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES: Integrada per 4 membres: l'alcalde com a president i un regidor/a per a cadascun dels grups polítics que integren la corporació, aplicant-se en el funcionament de la mateixa, el sistema de vot ponderat.
  • COMISSIÓ INFORMATIVA DEL PLE: Li correspon l'estudi i el dictamen previ dels assumptes que s'han de sotmetre a la consideració del Ple. Formen part de la mateixa l'alcalde o tinent d'alcalde en qui delegui que la presidirà i tots els regidors i regidores que ho desitgin.
  • COMISSIÓ DE TREBALL: Tindrà la funció d'assessorament a l'alcaldia, Junta de Govern i regidors que ostentin delegacions, i l'impuls i coordinació de l'actuació de govern de les diferents àrees. Integrada per l'Alcalde, que actuarà com a president i els Tinents d'Alcalde i assessorats pels tècnics municipals de les diferents àrees (arquitecte, aparellador, enginyer, etc.). Actuarà com a Secretari de la Comissió el que ho és de la Corporació o funcionari en el qui delegui. Es reunirà de forma ordinària a les 18:00 hores del segon i quart dimarts de cada mes.
Ajuntament d´Òdena · NIF P0814200B
Plaça Major, 2 · 08711 Òdena · T. 93 801 74 34
twitter