01-Comunicació prèvia d´obertura activitats econòmiques baix risc - Llei 16-2015

Autorització, certificat, llicència o permís
En què consisteix

Mitjançant la Comunicació prèvia d'obertura l'interessat posa en coneixement de l'administració l'inici d'una activitat econòmica de baix risc, de les incloses en l'Annex II de la Llei 16/2015 de simplificació , (veure columna corresponent a “Comunicació prèvia” a la taula tècnica adjunta) i acompanya el projecte i certificat tècnics necessaris per al seu exercici.

REQUISITS PREVIS:

 • Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d'obres quan procedeixi
 • L'activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic
 • Disposar del projecte tècnic de l'activitat, redactat i signat per un tècnic competent, així com del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l'activitat, instal·lació o establiment, signat per un tècnic competent.
 • Disposar de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si és el cas (per exemple, guals, terrasses, etc.).
 • Si es tracta d'establiments de comerç al detall d'aliments i begudes; restaurants i establiments de menjar; provisió de menjars preparats, bars i bars-restaurants , podeu comprovar els requisits que s'apliquen per a la vostra activitat en matèria de salut alimentària, en el quadre adjunt .
 • En cas que l'activitat a desenvolupar es consideri de risc important en matèria d'incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010 (Vegeu quadre d'activitats, columna “Informe previ en matèria d'incendis”), de forma prèvia a fer la comunicació cal:
  1. obtenir l'informe previ en matèria d'incendis
  2. Un cop es rebi l'informe previ en matèria d'incendis d'incendis, s'haurà de contactar amb una entitat col·laboradora de l'Administració per tal d'obtenir el certificat de comprovació favorable en matèria d'incendis.

Haver fet el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

Qui el pot demanar?
La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.
Quan es pot sol·licitar

Es pot presentar en qualsevol moment.

La comunicació prèvia d’obertura es presenta un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur a terme l’activitat i prèviament a l’inici d’aquesta.

Quan es dóna resposta

No hi ha resolució.

Les comunicacions prèvies presentades d’acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de les taxes corresponents. La presentació de la comunicació prèvia faculta l’Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

SILENCI ADMINISTRATIU: No opera

VIES DE RECLAMACIÓ: Les ordinàries del procediment administratiu

Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a la comunicació prèvia d’obertura detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que disposarà del termini d’un mes per corregir-la i/o per perfeccionar-la, sens perjudici del dret a presentar al·legacions en el termini de 15 dies a comptar de la notificació i de les responsabilitats a les quals s’hagués de fer front.

L’Ajuntament podrà incorporar l’activitat en un pla d’inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable. En cas que es constati algun incompliment s’iniciarà un procediment d’esmena d’una durada màxima de dos mesos, que no comportaria la suspensió de l’activitat, tret que hi hagués risc per a les persones, els béns o el medi ambient.

Aquest procediment d’esmena té una durada màxima de dos mesos i és independent i compatible amb un possible procediment sancionador, i supletori en els casos en què la normativa sectorial de l’activitat no estableixi un procediment específic.

Cost
La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.
Documentació necessària?
Descripció documentació


 1. Comunicació prèvia d’obertura
  d’acord amb el model normalitzat que inclou la declaració responsable següent:


 • Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions. • Que l’activitat és compatible amb el planejament urbanístic • Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com tota la documentació que s’adjunta.


 1. Projecte tècnic signat per un tècnic competent. 2. Certificat del tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l’activitat, d’acord amb el projecte presentat. 3. Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau (referència a aquestes, si les atorga l’Ajuntament). 4. Autorització d’abocaments d’aigües residuals a la llera pública o al mar, només en el cas que no estiguin connectades al sistema públic de sanejament. 5. Acreditació d’haver obtingut la llicència d’obres o d’haver presentat la comunicació prèvia d’obres quan procedeixi. 6. Acta de comprovació favorable en matèria d’incendis en cas que l’activitat a desenvolupar estigui considerada de risc important en matèria d’incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010 (Vegeu quadre d’activitats, columna “Informe previ en matèria d’incendis
  ”)
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Es pot realitzar el pagament online, però la declaració responsable s’haurà de presentar mitjançant escrit d’entrada al Registre general de l’Ajuntament d’Òdena
Normativa de referència
Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis.
Ajuntament d´Òdena · NIF P0814200B
Plaça Major, 2 · 08711 Òdena · T. 93 801 74 34
twitter