CONCURS VI DICTAT EN CATALÀ

BASES DEL VI DICTAT EN CATALÀ A ÒDENA

1.- OBJECTE

L’Ajuntament d’Òdena, a través de l’Àrea de Serveis a les Persones, amb l’objectiu de promocionar i promoure la llengua catalana entre la població, organitza conjuntament amb la Biblioteca l’Atzavara d’Òdena i l’APLEC (Associació Promotora de la Llengua Catalana d’Igualada) la VI edició del Dictat en Català d’Òdena. 

2. CATEGORIES

S’estableixen dues categories: joves i persones adultes. En la categoria de joves hi poden participar nois i noies de 12 a 16 anys, i en la categoria de persones adultes, majors de 17 anys.

3. LLOC, DATA I HORARIS

Tindrà lloc a la Biblioteca l’Atzavara d’Òdena, carrer Guixera núm. 8,  el dissabte dia 21 d’octubre de 2023, a les 10:00h del matí (categoria juvenil) i a les 11:00h del matí (categoria per a persones adultes).

4. INSCRIPCIÓ

La inscripció és gratuïta. Es podran inscriure fins el dia 17 d’octubre de 2023 a la Biblioteca l’Atzavara d’Òdena, de forma presencial (matins de dimarts, dimecres i dissabtes de 10:00 a 13:00h i totes les tardes de dilluns a divendres de 15:30 a 20:00h), o bé per correu electrònic (b.odena@diba.cat) indicant les següents dades:

  • nom i cognoms, DNI, data de naixement, població, correu electrònic i telèfon de contacte. Els menors hauran de facilitar també el DNI del pare, mare, tutor/a. 

El dia de la prova totes les persones inscrites han d’acreditar la seva identitat mostrant el DNI.

5. TEXT

L’organització triarà un text de 200 mots aproximadament per a la categoria d’adults, i un de 150 mots aproximadament per a la categoria de joves. Es mantindrà en secret fins al moment de dictar-lo.

6. DICTAT

La persona que dicti el text, en primer lloc el llegirà sencer en veu alta; a continuació, el dictarà frase per frase diverses vegades, incloent-hi els signes de puntuació. Finalment, el tornarà a llegir tot sencer. En aquesta edició, també es dictaran deu paraules aïllades, de les quals es donarà la definició, per completar la prova. Seguidament, els participants hauran de lliurar el full als organitzadors de l’acte.

7. CORRECCIÓ

A l’hora de corregir, es tindrà en compte tota errada d’escriptura (lletres o paraules canviades o desfigurades, manca de lletres o de mots, errors en la comprensió, etc.) i d’ortografia (incloent-hi puntuació, accents, dièresis, apòstrofs, guions, majúscules i minúscules, etc.), seguint la normativa actual de l’Institut d’Estudis Catalans.

8. PREMIS I JURAT

8.1 El jurat estarà format per membres de l’APLEC. 

8.2 El jurat es reunirà el mateix dia una vegada hagin acabat les dues proves del dictat i farà la valoració a partir de les errades indicades en l’apartat 7. 

8.3 Els dictats amb la puntuació més alta en cada una de les categories seran proclamades guanyadores.

8.4 Hi haurà dos premis per categoria, que es concediran a les persones que hagin comès menys errors en primer i segon lloc. En cas d’empat, es tindrà en compte el nombre d’errades greus que hagin comès les persones que estiguin en aquesta situació.

1r. premi (adults): 120,00 €

2n. premi (adults): 100,00 €

1r. premi (joves): 120,00 €

2n. premi (joves): 110,00 €

9. RESULTATS I LLIURAMENT DE PREMIS

9.1 Els resultats es faran públics el mateix dia 21 d’octubre, a la 13 h, i seguidament es repartiran els premis en el mateix lloc de celebració del concurs.

9.2 L’Ajuntament es reserva el dret de declarar desert els premis en aquells casos en que hi hagi un nivell baix de participació.

9.3 Qui guanyi podrà renunciar al premi però en cap cas els premis podran ser objecte de canvi, alteració o compensació a petició del guanyador/guanyadora.

9.4 En el moment de lliurament del premi, les persones guanyadores acreditaran la seva identitat com a propietaris del treball.

9.5 Per poder rebre els premis els guanyadors o guanyadores hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i no estar incursos en la prohibició de percepció d’ajudes públiques i en general de complir els requisits de l’article 13 de la LGS 38/2003. Es facilitarà als guanyadors o guanyadores el model de declaració jurada a aquest efecte.

L’absència de deutes amb l’Ajuntament serà comprovada d’ofici pels serveis municipals.

10. ÚS DE IMATGES I DE LES DADES

10.1 La imatge de les persones guanyadores podrà ser utilitzada per l’Ajuntament d’Òdena per a futures campanyes de promoció del municipi.

10.2 L’Ajuntament no es responsabilitza de l’ús que pugin fer terceres persones de les fotografies publicades.

10.3 D’acord amb la llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia de drets digitals, us informem que les dades de les persones guanyadores no s’incorporaran a cap fitxer de l’Ajuntament d’Òdena.

10.4 L’Ajuntament d’Òdena respectarà en tot moment la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, configurada per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial Decret 17290/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la llei. 

11. INFORMACIÓ ADDICIONAL

11.1 L’Ajuntament no es responsabilitzarà que un tercer reclami drets d’imatge sobre qualsevol contingut de publicitat com a conseqüència d’aquesta activitat.

11.2 Per tota qüestió de litigi que es demani d’aquesta activitat i de la interpretació i/o aplicació d’aquestes bases, tant l’Ajuntament d’Òdena com qui guanyi o qualsevol altre persona participant, fan expressa renúncia a qualsevol fur que pogués correspondre’ls, i se sotmeten expressament als jutjats de la província de Barcelona i a la legislació vigent estatal.

12. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

12.1 La participació en el Dictat implica l’acceptació de totes les condicions d’aquestes bases del VI Dictat en català d’Òdena.

12.2 La participació en l’activitat comporta l’acceptació del dictamen del jurat.

12.3 L’organització resoldrà les qüestions no previstes en aquestes bases.