Institut Escola Castell d'Òdena

L’Ajuntament d’Òdena ha aprovat la convocatòria d’atorgament d’ajudes per a activitats relacionades amb l’educació durant el curs 2022/23. Les bases de la convocatòria dels ajuts les podeu trobar a recepció de les Oficines de l’Ajuntament d’Òdena i al web www.odena.cat.

És objecte d’aquesta convocatòria l’atorgament d’ajudes econòmiques per a activitats relacionades amb l’ensenyament adreçades a famílies en les circumstàncies que més endavant s’especificaran, que estiguin incloses en el Padró Municipal d’habitants del municipi i utilitzin les escoles municipals d’Òdena.

Les sol·licituds, degudament complimentades, cal lliurar-les al registre de l’Ajuntament d’Òdena.
Per a consultes i més informació podeu trucar al tel. 93 801 7434 ext.1204 o enviar un correu a l’adreça educacio@odena.cat  o odena@odena.cat

Per tal de sol·licitar els ajuts esmentats caldrà complimentar el model normalitzat, en el qual s’haurà d’indicar el tipus d’ajut que es demana.

Els requisits generals per sol·licitar els ajuts són:

- Figurar inscrits tots els membres de la unitat familiar en el Padró municipal d’habitants, des de nou mesos abans de la data de convocatòria d’aquets ajuts. 
- Els pares/mares o tutors legals amb fills/es o infants al seu càrrec en edat d’escolarització   obligatòria han de garantir l’assistència obligatòria de l’infant al centre educatiu.  
- Estar matriculats en els centres educatius del municipi.
- No rebre cap altre ajut per la mateixa finalitat.
- No estar, la família, en procediment de cobrament per via de constrenyiment de deutes contretes amb l’Ajuntament d’Òdena, i estar al corrent de la resta de les obligacions tributàries i de la seguretat social

Per a la concessió dels ajuts s’elaborarà, pels Serveis Tècnics d’aquest Ajuntament, el corresponent informe sobre l’adequació i el compliment dels requisits en totes i cadascuna de les sol·licituds. Aquestes sol·licituds seran resoltes mitjançant acord de la Junta de Govern prèvia proposta de la Regidora d’Educació.     

Aquests ajuts són incompatibles amb els que les famílies puguin percebre dels Serveis Socials, del propi Ajuntament o d’altres organismes, pel mateix concepte. Així mateix, no es concedirà cap tipus d’ajut a les famílies que siguin deutors a la Hisenda Pública municipal per qualsevol concepte.

El crèdit màxim per a finançar la totalitat de les subvencions dependrà de la consignació pressupostària anualment prevista. En cas que el nombre de peticions d’ajut superi el crèdit disponible, s’estableix una preferència a favor dels peticionaris en rendes per càpita de manteniment més baixes fins a exhaurir el crèdit màxim previst. 

AJUTS  PER A MENJADOR ESCOLAR DE NENS/ES MATRICULATS A L’INSTITUT  ESCOLA  CASTELL D’ÒDENA

El període de presentació de sol·licituds serà del 3 al 28 d’octubre i s’haurà de presentar al Registre General de l’Ajuntament. També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les sol·licituds presentades fora del termini no seran acceptades.

Poden ser beneficiàries de l’ajut pel menjador escolar les famílies amb nens/es escolaritzats a l’institut escola Castell d’Òdena que utilitzin el servei de menjador del centre educatiu i que compleixin els criteris i requisits generals i particulars, en les quantitats següents:

BECA A
L’ajut serà de dos dies de menú gratuït quan la renda per càpita oscil·li entre 180,00 € i 280,00 €, ambos inclosos.   
BECA B
L’ajut serà de tres dies de menú gratuït quan la renda per càpita oscil·li entre 100,00 € i 180,00€, ambos inclosos.
BECA C
L’ajut serà de quatre dies de menú gratuït quan la renda per càpita sigui menor de 100,00 €

Aquest ajut serà incompatible amb altres que les famílies puguin percebre del propi Ajuntament o d’altres organismes i que siguin pel mateix concepte, llevat del supòsit de la Beca C, que actuarà de forma complementaria a l’ajut homòleg del Consell Comarcal en els termes que segueixen:

1-    Caldrà acreditar en tots els casos la sol·licitud formal prèvia per part de la família interessada davant el Consell Comarcal d’ajut per menjador escolar.

2-    Si el Consell Comarcal no denega la concessió de l’ajut s’aportarà justificant de l’import atorgat, essent l’ajut Beca C corporatiu complementari, fins el límit màxim dels quatre dies de menú ressenyats.

3-    Si el Consell Comarcal denega la concessió de l’ajut, per a obtenir la Beca C caldrà també aportar justificant de referència.

No es tramitarà cap sol·licitud d’ajut Beca C en la que no s’aporti el justificant del Consell Comarcal enunciat al punt 2 o punt 3 exposats.
L’ajut  és per a ús continuat del servei. No es podrà sol·licitar l’ajut per ús d’un sol dia o esporàdicament. En aquest últim cas, l’ajut restarà denegat.

S’entendrà per renda per càpita de manteniment la següent formula:

    El còmput de la renda familiar mensual (ingressos íntegres al mes que rep la família) 
    La renda per càpita de manteniment serà el resultat de restar a la quantitat de la renda familiar anterior, l’import del lloguer o mensualitat (hipoteca) per la compra de l’habitatge que sigui primer habitatge, dividida pel nombre de membres que formen part de la unitat familiar de convivència. 
(No es restarà cap tipus d’hipoteca o lloguer que correspongui a un habitatge diferent de la primer habitatge)
    El nombre de membres seran els que formen la unitat familiar  de convivència. En el cas de famílies monoparental al còmput de nombre de membres que formen part de la unitat familiar de convivència  se’n sumarà 1.
    En cas de tenir un nen/a en acollida, comptabilitzarà en la família acollidora.

Documentació especifica:

-    Formulari omplert de sol·licitud de l’ajut. Es podrà recollir a les oficines de l’Ajuntament d’Òdena.
-    Fotocòpia del DNI/NIE/passaport del/la sol·licitants de l’ajut.
-    Fotocòpia de totes les pàgines emplenades del llibre de família. En cas de no disposar-ne, caldrà presentar certificat de naixement i certificat de matrimoni.
-    Certificat de convivència (original) de la unitat familiar de convivència lliurat per l’Ajuntament (amb una antiguitat d’un any de la data de sol·licitud de l’ajut).
-    En cas de separació o divorci, fotocòpia de la sentència de separació/divorci i/o conveni regulador. En cas que estigui en tràmit, cal presentar un documents que acrediti aquesta situació (fotocòpia justificant la interposició de la demanda i/o document notarial). Així mateix, en cas que el pare/mare no passi la pensió d’aliments corresponent s’haurà de presentar la denúncia/demanda judicial acreditativa.
-    Rebut del lloguer i/o hipoteca de l’últim mes.
-    Les dues últimes nòmines de totes les persones que treballin i que estiguin empadronades en el domicili del nen/a. En el cas de que es consideri necessari per objectivar la renda obtinguda, s’aportarà còpia de la declaració de la renda de l’exercici anterior.
-    Certificat, si escau, d’estar en situació d’atur. Cal demanar-lo al S.O.C. 
-    Certificat, si escau, de la situació actual de prestació. Cal demanar-lo al S.E.P.E. (INEM)
-    Fotocopia del Carnet de família monoparental.
-    Declaració jurada conforme no s’obté cap altre tipus de renda que l’aportada a l’expedient de sol·licitud d’ajut i de notificació a l’Ajuntament de qualsevol canvi de les dades declarades.

Es consideraran membres de la unitat familiar de convivència computables de la família, el pare i la mare, el tutor o persona encarregada de la guarda i custòdia del menor, en el seu cas, el sol·licitant, els germans solters menors de 25 anys i que convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de l’any immediatament anterior a la convocatòria o els més grans d’aquesta edat quan es tracti de persones amb discapacitat, així com els ascendents dels pares que justifiquin la seva residència al mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal corresponent. . També computaran d’altres persones majors d’edat que figurin en el full d’empadronament excepte casos susceptibles de tractament per Serveis Socials. 

En el cas de sol·licitants que constitueixin unitats familiars de convivència independents, també es consideraran membres computables el cònjuge o parella de fet així com els fills si n’hi haguessin. 

En cas de divorci o separació legal dels pares, si existeix custòdia compartida seran computables els dos membres de la parella, si la custòdia no és compartida no es considerarà membre computable aquell dels dos que no convisqui amb el sol·licitant de l’ajut. Tindrà, no obstant, la consideració de membre computable, el nou cònjuge o parella de fet, si n’hi hagués.

AJUT PER A TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI A L’INSTITUT ESCOLA CASTELL D’ÒDENA

Poden ser beneficiàries d’ajut econòmic per les despeses ocasionades pel transport escolar no obligatori en horari de 9’00h i 17’00h les famílies que tinguin fills/es escolaritzats a l’institut escola Castell d’Òdena durant el curs 2022-23 i resideixin al nucli del Pla de la Masia o l’Espelt i aportin la documentació que més endavant s’assenyala.

Pel que fa a aquest ajut només el podran sol·licitar les famílies empadronades al municipi i residents al nucli del Pla de la Masia o nucli de l’Espelt que tinguin fills/es escolaritzats a l’institut escola Castell d’Òdena.

L’ajut serà del 100% de l’import trimestral:

 

  1r trimestre 2on trimestre 3er trimestre
Famílies amb un fill/a 98,74€ 89,76€ 74,80€
Pel segon fill/a 66,07€ 60,06€ 50,05€
Pel tercer i quart fill/a 32,67€ 29,70€ 24,75€

 

En cas que alguna família es doni de baixa del servei, i no ho comuniqui correctament a l’organisme corresponent, l’Ajuntament d’Òdena no es farà càrrec dels rebuts endarrerits ni dels recàrrecs.

El període màxim de lliuraments de rebuts serà el 29 de setembre de 2023.

Documentació específica a aportar :

-    Formulari de sol·licitud es podrà presentar trimestralment o anual i s’haurà de registrar presentant-lo al registre general de l’Ajuntament (també es podrà recollir a l’ajuntament)
-    Fotocòpia del document acreditatiu (factura, rebut, etc.) de la despesa satisfeta amb el cost del transport.
-    Fotocòpia del DNI/NIE/passaport de/la sol·licitant de l’ajut.
-    Certificat de convivència (original) de la unitat familiar de convivència lliurat per l’Ajuntament. 


AJUT PER A TRANSPORT ESCOLAR DEL MIGDIA A L’INSTITUT ESCOLA CASTELL D’ÒDENA

Poden ser beneficiàries d’ajut econòmic per les despeses ocasionades pel transport escolar en horari de 13’00 h i 15’00 h les famílies que tinguin fills/es escolaritzats a l’institut escola Castell d’Òdena que resideixin al municipi i a una distància mínima de 2 km del lloc de residència al centre escolar o de les dues parades d’autobús (C. Aurora s/n, al barri San Pere i Carretera de l’Espelt a l’Espelt) i què, tenint en compte l’horari abans esmentat, no disposin de servei de transport escolar.

Resten exclosos d’aquest ajut les famílies resident al nucli de St. Pere-Pla de la Masia i l’Espelt, en un radi mínim de 2 km. comprès des de el lloc de residencia i la parada de bus, degut a què disposen el servei de transport no obligatori de migdia. 

S’estableix una beca anual per família amb nens/es escolaritzats a l’institut escola Castell d’Òdena, i que compleixen els anteriors requisits, tenint en compte el següent barem de quilometratge:

De 2 a 4 km 111,00 € 
De més de 4 fins a 10 km 125,00 €

La beca es satisfarà un cop finalitzat el curs escolar 2022-23.
El darrer dia per sol·licitar aquest ajut és el 22 de juny de 2023.
Aquest ajut és incompatible amb cap altre ajut per la mateixa finalitat.

Documentació específica a aportar :

-    Instància-formulari de la sol·licitud. Es podrà recollir a les oficines de l’Ajuntament.
-    Certificat o document justificatiu emès pel servei de Policia Local de l’Ajuntament d’Òdena on figuri els quilòmetres de desplaçament entre el centre escolar i el lloc de residència.
-    Fotocòpia del DNI/NIE/passaport de/la sol·licitant de l’ajut.
-    Certificat de convivència (original)de la unitat familiar de convivència lliurat per l’Ajuntament 
-    Certificat d’escolarització a l’institut escola Castell d’Òdena curs 2022-23

SI HEU REBUT UNA SUBVENCIÓ… SABEU SI TRIBUTA O ESTÀ EXEMPTA EN RENDA? COM HEU DE DECLARAR-LA?

Les subvencions són una de les fórmules que té l’Estat d’ajudar a col·lectius desfavorits, prevaler determinades situacions o incentiva determinades activitats. En rebre una subvenció és molt important saber quines són les seves implicacions fiscals, ja que aquests ingressos també tributen en l’I.R.P.F, encara que com i quant depèn del tipus de subvenció. 

El primer que heu de saber és que existeixen diferents tipus de subvencions a l’efecte de l’I.R.P.F. depenent de com es qualifiqui l’ingrés. D’aquesta forma es pot parlar de subvencions que es consideren rendiments del treball, rendiment d’activitats econòmiques i guany o pèrdua patrimonial. 

Atenció. La normativa de l’I.R.P.F. també estableix l’exempció de determinades subvencions i ajudes públiques. 

Ajudes socials exemptes. Es declaren exemptes de tributació les ajudes públiques concedides per les Comunitats Autònomes i les entitats locals per atendre ciutadans en situació d’emergència, risc d’exclusió social o per atendre necessitats d’alimentació o escolarització i altres necessitats bàsiques de menors o persones amb discapacitat. Es fixa un límit màxim anual conjunt de 1,5 vegades l’indicador públic de rendes d’efectes múltiples (IPREM).

1.    Subvencions que són guany patrimonial 

Com a norma general, tret que la Llei expressament ho indiqui, totes les subvencions o ajudes rebudes per persones que no realitzen activitats econòmiques, tenen la consideració de guanys patrimonials, per la qual cosa estan subjectes i no exemptes en l'IRPF. Les que reben les persones que realitzen activitats econòmiques, poden tenir la consideració de rendiment de l'activitat o de guany patrimonial, segons la destinació de la subvenció o ajuda.
 Si estan relacionades amb una activitat econòmica, hauran de tributar com a tal, però en cas contrari formaran part dels guanys i pèrdues patrimonials.
 Entre les subvencions o ajudes més freqüents, destaquen:
•    Subvencions per adquisició o rehabilitació d'habitatge.
•    Les del Programa d'incentius al vehicle eficient (Pla PIVE).
•    Ajudes del Pla Renove.
•    Ajudes públiques per al pagament de l'IBI
•    Ajudes per a la instal·lació de rampes i ascensors.
•    Ajudes per compensar despeses escolars.
•    Ajudes per compensar determinades despeses relacionades amb la protecció de la salut.
 Els guanys patrimonials formen part de les rendes de l'estalvi i tributen segons els seus propis tipus. 

2. Hi ha subvencions que es consideren rendiments del treball?

Si. Entre altres subvencions públiques podem destacar les següents: 
•    Ajudes públiques per a l'adquisició de material escolar, inclosos llibres de text i material didàctic i informàtic complementari.
•    Ajudes públiques per a menjador escolar.
•    Ajudes per a transport escolar.
•    Xecs guarderia que ofereixen diverses comunitats.
•    Ajudes d'integració i emergència social, destinades a sufragar despeses d'aliments, llum i aigua.
•    Ajudes públiques per a assistència en domicili, encara que en aquest cas la prestació estarà exempta sempre que s'hagi reconegut per l'Administració competent la situació de dependència i l'ajuda efectivament ha estat concedida a través de la Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
•    Ajudes públiques per a dones que sofreixen violència de gènere i que es troben en una situació de dependència econòmica de l'agressor.
•    Ajudes econòmiques del pla PREPARA
 Tots aquests ingressos s'integraran juntament amb el salari a l'efecte de l'IRPF i formaran part de la base imposable general, per la qual cosa tributaran segons el que es disposa en les taules de l'IRPF.

3.    Subvencions que són rendiments d’activitats econòmiques

L’I.R.P.F entén com a activitat econòmica qualsevol activitat professional que no formi part de les rendes del treball, incloses col·laboracions. Hisenda compta com a rendiment d’activitat econòmica les subvencions públiques que s’enquadrin dins de les següents modalitats: 

•    Subvencions corrents que substitueixin ingressos ordinaris de l’exercici. Aquest tipus de rendes es consideraran un ingrés de l’activitat, com si s’hagués produït una venda, per exemple. 

•    Subvencions que financen la compra d’elements patrimonials que estiguin lligats a l’activitat. En aquest cas s’imputaran com a ingrés de l’activitat en la mateixa proporció que l’amortització dels béns de l’immobilitzat, finançats amb la subvenció. Per exemple, si s’ha beneficiat del Pla PIVE com a empresari, aquests diners es consideraran com a major ingrés en el rendiment de l’activitat. 

Aquestes subvencions s’integraran juntament amb la resta d’elements de l’activitat i després amb la base imposable que tributa al tipus general. 
 

Darrera actualització: 30.09.2022 | 08:53
Darrera actualització: 30.09.2022 | 08:53