Llar d'Infants d'Òdena

L’Ajuntament d’Òdena ha aprovat la convocatòria d’atorgament d’ajudes econòmiques per a activitats relacionades amb l’educació durant el curs 2022/23. Les bases de la convocatòria dels ajuts les podeu trobar a recepció de les Oficines de l’Ajuntament d’Òdena i al web www.odena.cat.

És objecte d’aquestes bases l’atorgament d’ajudes econòmiques per a activitats relacionades amb l’ensenyament adreçades a famílies, en les circumstàncies que més endavant s’especificaran, que estiguin incloses en el Padró Municipal d’habitants del municipi.

Les sol·licituds, degudament complimentades, cal lliurar-les al registre de l’Ajuntament d’Òdena. També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les sol·licituds presentades fora del termini no seran acceptades.

Per a consultes i més informació podeu trucar al tel. 93 801 7434 ext.1204 o enviar un correu a l’adreça educacio@odena.cat  o odena@odena.cat

Per tal de sol·licitar els ajuts esmentats caldrà complimentar el model normalitzat, en el qual s’haurà d’indicar el tipus d’ajut que es demana.

Els requisits generals per sol·licitar els ajuts són:

- Figurar inscrits tots els membres de la unitat familiar en el Padró municipal d’habitants, des de nou mesos abans de la data de convocatòria d’aquets ajuts. 
- Els pares/mares o tutors legals amb fills/es o infants al seu càrrec en edat d’escolarització obligatòria han de garantir l’assistència obligatòria de l’infant al centre educatiu.   
- Estar matriculats en els centres educatius del municipi.
- No rebre cap altre ajut pel mateix concepte.

Per a la concessió dels ajuts s’elaborarà, pels Serveis Tècnics d’aquest Ajuntament, el corresponent informe sobre l’adequació i el compliment dels requisits en totes i cadascuna de les sol·licituds. Les sol·licituds seran resoltes mitjançant acord de la Junta de Govern prèvia proposta de la Regidora d’Educació.     

Aquests ajuts són incompatibles amb els que les famílies puguin percebre dels Serveis Socials, del propi Ajuntament o d’altres organismes, pel mateix concepte. Així mateix, no es concedirà cap tipus d’ajut a les famílies que siguin deutors a la Hisenda Pública municipal per qualsevol concepte.

El crèdit màxim per a finançar la totalitat de les subvencions dependrà de la consignació pressupostària anualment prevista. En cas que el nombre de peticions d’ajut superi el crèdit disponible, s’establirà una preferència a favor dels peticionaris en rendes per càpita de manteniment més baixes fins a exhaurir el crèdit màxim previst.  
                                    
AJUTS  PER A MENJADOR ESCOLAR DE NENS/ES MATRICULATS A LA  LLAR D’INFANTS D’ÒDENA : “Els Vailets” i “L’Avió de Paper”
    
Aquest ajut, el podran sol·licitar les famílies que tinguin fills/es escolaritzats a la llar d’infants “Els Vailets” i “L’Avió de Paper” durant el curs escolar 2022-23 i la seva renta per capità sigui menor al 350,00 €, inclòs.

La renda per càpita de manteniment serà el resultat de restar a la quantitat de la renda familiar, l’import del lloguer o mensualitat (hipoteca) per la compra de l’habitatge, que sigui primer habitatge, dividida pel nombre de membres que formen part de la unitat familiar  de convivència. 

El nombre de membres seran els que formen la unitat familiar de convivència, en el cas de famílies monoparentals al còmput de nombre de membres que formen part de la unitat familiar de convivència se’n sumarà 1.

No es restarà cap tipus d’hipoteca o lloguer que correspongui a un habitatge diferent de la primer habitatge.

L’Ajut del menjador serà pel curs 2022-2023.

En cas que sigui merescut, els dies atorgats aniran en funció als següents criteris:

-    Membres de la unitat familiar de convivència que estiguin a l’atur, 1 punt per membre, en cas de família monoparental 2 punts.
-    Membres de la unitat familiar de convivència sense prestacions econòmiques, 2 punts per membre, en cas de família monoparental 4 punts.
-    Treball fora de la comarca de l’Anoia, 1 punt.
-    Família nombrosa ,1 punt.
-    Ús del servei menjador escolar assíduament, 2 punts.
-    Ús del servei menjador escolar esporàdicament, 1 punt.

Documentació específica

-    Formulari omplert de sol·licitud de l’ajut. Es podrà recollir a les oficines de l’Ajuntament d’Òdena o a la Llar d’Infants “Els Vailets” i l’Avió de paper”.
-    El període de lliurament de sol·licituds serà a partir del dia 1 d’octubre de 2022 al Registre General de l’Ajuntament.
-    Fotocòpia del DNI/NIE/passaport del/la sol·licitants de l’ajut.
-    Fotocòpia de totes les pàgines emplenades del llibre de família. En cas de no disposar-ne, caldrà presentar certificat de naixement i certificat de matrimoni.
-    Certificat de convivència (original) de la unitat familiar de convivència lliurat per l’Ajuntament (amb una antiguitat d’un any de la data de sol·licitud de l’ajut).
-    En cas de separació o divorci, fotocòpia de la sentència de separació o conveni regulador. En cas que estigui en tràmit, cal presentar un documents que acrediti aquesta situació (fotocòpia justificant la interposició de la demanda i/o document notarial). Així mateix, en cas que el pare/mare no passi la pensió d’aliments corresponent s’haurà de presentar la denúncia/demanda judicial acreditativa.
-    Rebut del lloguer i/o hipoteca de l’últim mes.
-    Les dos últimes nòmines de totes les persones que treballin i que estiguin empadronades en el domicili del nen/a. En el cas de que es consideri necessari per objectivar la renda obtinguda, s’aportarà còpia de la declaració de la renda de l’exercici anterior.
-    Certificat, si escau, d’estar en situació d’atur. Cal demanar-lo al S.O.C. 
-    Certificat, si escau, de la situació actual de prestació. Cal demanar-lo al S.E.P.E. (INEM)
-    Fotocopia del Carnet de família monoparental.
-    Declaració jurada conforme no s’obté cap altre tipus de renda que l’aportada a l’expedient de sol·licitud d’ajut i de notificació a l’Ajuntament de qualsevol canvi de les dades declarades.
-    Certificat d’estar matriculat a la llar d’infant.
-    Compromís d’utilitzar el menjador escolar.

AJUT PER A TRANSPORT ESCOLAR DEL MIGDIA A LA  LLAR D’INFANTS

S’estableix una beca anual per família de nen/a escolaritzat durant el curs escolar 2022/23 a la llar d’infants “Els Vailets” i “ L’Avió de paper” i que compleixen els següents barems de quilometratge:

De 2 a 4 km     111,00 €
De més de 4 fins a 10 km     125,00 €

 La beca es satisfarà un cop finalitzat el curs escolar 2022-2023
El darrer dia per sol·licitar aquest ajut és el 14 de juliol de 2023.
Aquest ajut és incompatible amb cap altre ajut per la mateixa finalitat.

Documentació específica a aportar :

-    Instància-formulari de la sol·licitud. Es podrà recollir a les oficines de l’ajuntament.
-    Fotocòpia del DNI/NIE/passaport de/la sol·licitant de l’ajut.
-    Certificat de convivència (original) de la unitat familiar de convivència lliurat per l’Ajuntament 
-    Document/justificant emès per la llar “Els Vailets” i “L’Avió de Paper” amb les dades de la matriculació de l’infant durant el curs 2022-23 o bé un resguard de la matrícula.
-    Certificat o document justificatiu emès pel servei de Policia Local de l’Ajuntament d’Òdena on figuri els quilòmetres de desplaçament entre el centre escolar i el lloc de residència.

BONIFICACIONS DE LES QUOTES MENSUALS D’ESCOLARITAT DE LA LLAR D’INFANTS D’ÒDENA

(Ordenança municipal núm. 32. Taxa per la prestació del servei d’escola bressol)

Podran ser beneficiaris de bonificació les famílies empadronades a Òdena amb una antiguitat igual o superior a sis mesos d’acord amb els següent barems: 

Bonificació del 10% de la quota si la renda per càpita oscil·la entre  400,00 € i 600,00 €
Bonificació del 30% de la quota si la renda per càpita oscil·la entre 160,00 € i 399,00 €
Bonificació del 50% de la quota si la renda per càpita és inferior a 160,00 €

El calcularà la renda per càpita d’acord amb la següent fórmula: 

La renda per càpita serà el resultat de restar a la quantitat de la renda familiar (ingressos íntegres que rep cada membre de la unitat familiar que convisqui en el mateix nucli de convivència), l’import del lloguer o mensualitat (hipoteca per la compra de l’habitatge), que sigui primer habitatge, dividida pel nombre de membres que formen part de la unitat familiar. 

3. Requisits: 

a)    Sol·licitud 
b)    D.N.I., N.I.E. o passaport del sol·licitant 
c)    Fotocòpia de totes les pàgines del llibre de família (en cas de no disposar-ne caldrà presentar certificat de naixement i certificat de matrimoni).
d)    Certificat de convivència (original) de la unitat familiar lliurat per l’ajuntament (amb una antiguitat de 6 mesos de la data de sol·licitud de l’ajut)
e)    En cas de separació o divorci fotocòpia de la sentència de separació o conveni regulador. En cas que estigui en tràmit, cal presentar un document que acrediti aquesta situació (fotocòpia justificant la interposició de la demanda i/o document notarial). Així mateix, en cas que el pare/mare no passi la pensió d’aliments corresponents s’haurà de presenta la denuncia /demanda judicial acreditativa.
f)    Rebut del lloguer i/o hipoteca de l’últim mes. 
g)    Les dues últimes nòmines i/o de pensions de totes les persones que treballin i estiguin empadronades en el domicili del nen/nena, en cas que es consideri necessari per objectivar la renda obtinguda, s’aportarà la còpia de la última declaració de la renda de totes les persones que convisquin en el nucli familiar.
h)    Certificat, si escau, d’estar en situació d’atur i no rebre cap prestació. 
i)    Declaració jurada conforme no es rep cap altre tipus de renda que la aportada a l’expedient de sol·licitud d’ajut i de notificació a l’ajuntament de qualsevol canvi de les dades declarades. 

SI HEU REBUT UNA SUBVENCIÓ… SABEU SI TRIBUTA O ESTÀ EXEMPTA EN RENDA? COM HEU DE DECLARAR-LA?

Les subvencions són una de les fórmules que té l’Estat d’ajudar a col·lectius desfavorits, prevaler determinades situacions o incentiva determinades activitats. En rebre una subvenció és molt important saber quines són les seves implicacions fiscals, ja que aquests ingressos també tributen en l’I.R.P.F, encara que com i quant depèn del tipus de subvenció. 

El primer que heu de saber és que existeixen diferents tipus de subvencions a l’efecte de l’I.R.P.F. depenent de com es qualifiqui l’ingrés. D’aquesta forma es pot parlar de subvencions que es consideren rendiments del treball, rendiment d’activitats econòmiques i guany o pèrdua patrimonial. 

Atenció. La normativa de l’I.R.P.F. també estableix l’exempció de determinades subvencions i ajudes públiques. 

Ajudes socials exemptes. Es declaren exemptes de tributació les ajudes públiques concedides per les Comunitats Autònomes i les entitats locals per atendre ciutadans en situació d’emergència, risc d’exclusió social o per atendre necessitats d’alimentació o escolarització i altres necessitats bàsiques de menors o persones amb discapacitat. Es fixa un límit màxim anual conjunt de 1,5 vegades l’indicador públic de rendes d’efectes múltiples (IPREM).

1.    Subvencions que són guany patrimonial 

Com a norma general, tret que la Llei expressament ho indiqui, totes les subvencions o ajudes rebudes per persones que no realitzen activitats econòmiques, tenen la consideració de guanys patrimonials, per la qual cosa estan subjectes i no exemptes en l'IRPF. Les que reben les persones que realitzen activitats econòmiques, poden tenir la consideració de rendiment de l'activitat o de guany patrimonial, segons la destinació de la subvenció o ajuda.
 Si estan relacionades amb una activitat econòmica, hauran de tributar com a tal, però en cas contrari formaran part dels guanys i pèrdues patrimonials.
 Entre les subvencions o ajudes més freqüents, destaquen:
•    Subvencions per adquisició o rehabilitació d'habitatge.
•    Les del Programa d'incentius al vehicle eficient (Pla PIVE).
•    Ajudes del Pla Renove.
•    Ajudes públiques per al pagament de l'IBI
•    Ajudes per a la instal·lació de rampes i ascensors.
•    Ajudes per compensar despeses escolars.
•    Ajudes per compensar determinades despeses relacionades amb la protecció de la salut.
 Els guanys patrimonials formen part de les rendes de l'estalvi i tributen segons els seus propis tipus. 

2. Hi ha subvencions que es consideren rendiments del treball?

Si. Entre altres subvencions públiques podem destacar les següents: 
•    Ajudes públiques per a l'adquisició de material escolar, inclosos llibres de text i material didàctic i informàtic complementari.
•    Ajudes públiques per a menjador escolar.
•    Ajudes per a transport escolar.
•    Xecs guarderia que ofereixen diverses comunitats.
•    Ajudes d'integració i emergència social, destinades a sufragar despeses d'aliments, llum i aigua.
•    Ajudes públiques per a assistència en domicili, encara que en aquest cas la prestació estarà exempta sempre que s'hagi reconegut per l'Administració competent la situació de dependència i l'ajuda efectivament ha estat concedida a través de la Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
•    Ajudes públiques per a dones que sofreixen violència de gènere i que es troben en una situació de dependència econòmica de l'agressor.
•    Ajudes econòmiques del pla PREPARA
 Tots aquests ingressos s'integraran juntament amb el salari a l'efecte de l'IRPF i formaran part de la base imposable general, per la qual cosa tributaran segons el que es disposa en les taules de l'IRPF.

3.    Subvencions que són rendiments d’activitats econòmiques

L’I.R.P.F entén com a activitat econòmica qualsevol activitat professional que no formi part de les rendes del treball, incloses col·laboracions. Hisenda compta com a rendiment d’activitat econòmica les subvencions públiques que s’enquadrin dins de les següents modalitats: 

•    Subvencions corrents que substitueixin ingressos ordinaris de l’exercici. Aquest tipus de rendes es consideraran un ingrés de l’activitat, com si s’hagués produït una venda, per exemple. 

•    Subvencions que financen la compra d’elements patrimonials que estiguin lligats a l’activitat. En aquest cas s’imputaran com a ingrés de l’activitat en la mateixa proporció que l’amortització dels béns de l’immobilitzat, finançats amb la subvenció. Per exemple, si s’ha beneficiat del Pla PIVE com a empresari, aquests diners es consideraran com a major ingrés en el rendiment de l’activitat. 

Aquestes subvencions s’integraran juntament amb la resta d’elements de l’activitat i després amb la base imposable que tributa al tipus general. 

Darrera actualització: 30.09.2022 | 09:03
Darrera actualització: 30.09.2022 | 09:03