Ajuts activitats d'educació (curs 2023-24)

Convocatòria per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar activitats relacionades amb l’educació durant el curs 2023/2024

Bases reguladores

Les bases reguladores de la concessió d’aquestes subvencions estan aprovades per l’acord del Ple de la Corporació de data 5 d’octubre de 2023 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data  24 d’octubre de 2023 i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 8 de novembre de 2023..

El procediment per a la concessió d’aquestes subvencions serà en règim de concurrència competitiva, mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, a fi d’establir una prelació entre aquestes, d’acord amb els criteris de valoració establerts en aquesta convocatòria, adjudicant, amb el límit fixat en el punt següent, aquelles que hagin obtingut una major valoració en aplicació dels citats criteris.

1.- Objecte

És objecte d’aquestes bases l’atorgament d’ajudes econòmiques per activitats relacionades amb l’ensenyament adreçades a famílies en les circumstàncies que més endavant s’especificaran, que estiguin incloses en el Padró Municipal d’Habitants del municipi.

Per construir una societat culta i avançada, socialment cohesionada, inclusiva i competitiva econòmicament, cal posar els mitjans per aconseguir que els estudiants puguin iniciar, continuar i finalitzar l’etapa educativa i en aquest sentit les administracions educatives ja estableixen, cada curs, mesures per ajudar als estudiants d’acord amb uns requisits que no sempre garanteixen l’equitat i que, en determinats casos, estableixen restriccions per raó del diferencial de rendiment acadèmic entre alumnes i més actualment amb els problemes derivats de la insuficiència dels ajuts, entre d’altres.

Per això l’Ajuntament d’Òdena vol contribuir per una banda, facilitant a les famílies amb infants, per a que puguin assistir a la llar i a l’institut escola del municipi, oferint un ajut per a que disposin del transport necessari per poder arribar-hi i, d’altra banda, habilitar un ajut de menjador en favor d’aquelles famílies que per motius laborals els resulta imprescindible aquest servei i en canvi per dificultats econòmiques no podrien fer front al seu pagament. Els ajuts s’atorgaran en funció d’un criteri directament invers a la renda acreditada del nucli familiar sol·licitant.

2.- Situacions que podran ser objecte d’ajut econòmic

 

2.1- Ajut per menjador escolar de nens/es matriculats a les llars d’infants “Els Vailets” i “L’Avió de Paper”

Poden ser beneficiàries de l’ajut per menjador escolar les famílies amb nens/es escolaritzats a les llars d’infants “Els Vailets” i “L’Avió de Paper”, que utilitzin el servei de menjador del centre educatiu i que compleixin els criteris que més endavant s’assenyalen.

2.2- Ajut per a transport escolar no obligatori a l’Institut Escola Castell d’Òdena

Poden ser beneficiàries d’ajut econòmic per les despeses ocasionades pel transport escolar no obligatori en horari de 9’00h i 17’00h les famílies que tinguin fills/es escolaritzats a l’institut escola Castell d’Òdena durant els cursos 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 i 2026-2027, resideixin al nucli del Pla d’Òdena o l’Espelt i aportin la documentació que més endavant s’assenyala.

2.3- Ajut per a transport escolar del migdia a l’Institut Escola Castell d’Òdena

Poden ser beneficiàries d’ajut econòmic per les despeses ocasionades pel transport escolar en horari de 13’00h i 15’00h les famílies que tinguin fills/es escolaritzats a l’institut escola Castell d’Òdena durant els cursos 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 i 2026-2027 que resideixin al municipi i la distància mínima del lloc de residència al centre escolar o al punt de recollida del autocar, sigui com a mínim de 2 km. Cal tenir en compte els requisits que més endavant s’assenyalen.   

2.4- Ajut  per a transport escolar de nens/es matriculats a les llars d’infants “Els Vailets” i “L’Avió de Paper”

Poden ser beneficiàries d’ajut econòmic de les despeses ocasionades pel transport escolar les famílies que tinguin fills/es escolaritzats a les llars d’infants “Els Vailets” i “L’Avió de Paper” durant els cursos 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 i 2026-2027 i que compleixen els requisits que s’assenyalen a continuació.

3.- Requisits generals per a poder ser beneficiaris dels ajut

Per tal de sol·licitar els ajuts esmentats caldrà complimentar el model normalitzat, en el s’haurà d’indicar el tipus d’ajut que es demana.

Els requisits generals per sol·licitar els ajuts són:

- Figurar tots els membres de la unitat familiar de convivència inscrits en el Padró municipal d’habitants, des de nou mesos abans de la data de convocatòria d’aquests ajuts.

Es consideraran membres de la unitat familiar de convivència computables de la família, el pare i la mare, el tutor o persona encarregada de la guarda i custòdia del menor, en el seu cas, el sol·licitant, els germans solters menors de 25 anys i que convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de l’any immediatament anterior a la convocatòria o els més grans d’aquesta edat quan es tracti de persones amb discapacitat, així com els ascendents dels pares que justifiquin la seva residència al mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal corresponent. També computaran d’altres persones majors d’edat que figurin en el full d’empadronament excepte casos susceptibles de tractament per Serveis Socials.

En el cas de sol·licitants que constitueixin unitats familiars de convivència independents, també es consideraran membres computables el cònjuge o parella de fet així com els fills si n’hi haguessin.

En cas de divorci o separació legal dels pares, si existeix custòdia compartida seran computables els dos membres de la parella, si la custòdia no és compartida no es considerarà membre computable aquell dels dos que no convisqui amb el sol·licitant de l’ajut. Tindrà, no obstant, la consideració de membre computable, el nou cònjuge o parella de fet, si n’hi hagués. 

- Els pares/mares o  tutors legals  amb fills/es o infants al seu càrrec  en  edat d’escolarització obligatòria han de garantir l’assistència obligatòria de l’infant al centre educatiu. 

- Estar matriculats en els centres educatius del municipi.

- No rebre cap altre ajut per la mateixa finalitat.

- No estar la família en procediment de cobrament per via de constrenyiment de deutes contretes amb l’Ajuntament d’Òdena, i estar al corrent de la resta de les obligacions tributàries i de la seguretat social

3.1.1.- Requisits específics pels ajuts destinats a les despeses de menjador escolar de nens/es matriculats a les llars d’infants “Els Vailets” i “l’ Avió de Paper” durant els cursos 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 i 2026-2027.

Pel que fa a aquest ajut, ho podran sol·licitar les famílies que tinguin fills/es escolaritzats a les llars d’infants “Els Vailets” i “L’Avió de paper” durant els cursos escolars 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 i 2026-2027 i la seva renta per capità sigui menor al 500,00, inclòs.

La renda per càpita de manteniment serà el resultat de restar a la quantitat de la renda familiar, l’import del lloguer o mensualitat (hipoteca) per la compra de l’habitatge, que sigui primer habitatge, dividida pel nombre de membres que formen part de la unitat familiar  de convivència.

El nombre de membres seran els que formen la unitat familiar de convivència, en el cas de famílies monoparentals al còmput de nombre de membres que formen part de la unitat familiar de convivència se’n sumarà 1.

No es restarà cap tipus d’hipoteca o lloguer que correspongui a un habitatge diferent de la primer habitatge.

L’Ajut del menjador serà pels cursos 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 i 2026-2027.

En cas que sigui merescut, els dies atorgats aniran en funció als següents criteris:

 • Membres de la unitat familiar de convivència que estiguin a l’atur, 1 punt per membre, en cas de família monoparental 2 punts.
 • Membres de la unitat familiar de convivència sense prestacions econòmiques, 2 punts per membre, en cas de família monoparental 4 punts.
 • Treball fora de la comarca de l’Anoia, 1 punt.
 • Família nombrosa,1 punt.
 • Altres consideracions de caràcter social, 1 punt.

Els ajuts s’atorgaran en funció d’un criteri directament invers a la renda acreditada del nucli familiar sol·licitant.

3.1.2.- Documentació específica a aportar per a la sol·licitud d’ajut de menjador escolar de nens/es matriculats a les llars d’infants “Els Vailets” i “ l’Avió de Paper” durant els cursos 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 i 2026-2027.

 • Formulari omplert de sol·licitud de l’ajut. Es podrà recollir a les oficines de l’Ajuntament d’Òdena o a les Llars d’Infants “Els Vailets” i l’Avió de paper”.
 • Les sol·licituds es podran presentar al Registre General de l’Ajuntament a partir del dia 15 de novembre de 2023 en el cas del curs 2023-2024 i 15 d’octubre de l’any corresponent en el cas dels cursos 2024-2025, 2025-2026 i 2026-2027.
 • Fotocòpia del DNI/NIE/passaport del/la sol·licitants de l’ajut.
 • Fotocòpia de totes les pàgines emplenades del llibre de família. En cas de no disposar-ne, caldrà presentar certificat de naixement i certificat de matrimoni.
 • Certificat de convivència (original) de la unitat familiar de convivència lliurat per l’Ajuntament (amb una antiguitat d’un any de la data de sol·licitud de l’ajut).
 • En cas de separació o divorci, fotocòpia de la sentència de separació o conveni regulador. En cas que estigui en tràmit, cal presentar un documents que acrediti aquesta situació (fotocòpia justificant la interposició de la demanda i/o document notarial). Així mateix, en cas que el pare/mare no passi la pensió d’aliments corresponent s’haurà de presentar la denúncia/demanda judicial acreditativa.
 • Rebut del lloguer i/o hipoteca de l’últim mes.
 • Les dos últimes nòmines de totes les persones que treballin i que estiguin empadronades en el domicili del nen/a. En el cas de que es consideri necessari per objectivar la renda obtinguda, s’aportarà còpia de la declaració de la renda de l’exercici anterior.
 • Certificat, si escau, d’estar en situació d’atur. Cal demanar-lo al S.O.C.
 • Certificat, si escau, de la situació actual de prestació. Cal demanar-lo al S.E.P.E. (INEM)
 • Fotocopia del Carnet de família monoparental.
 • Declaració jurada conforme no s’obté cap altre tipus de renda que l’aportada a l’expedient de sol·licitud d’ajut i de notificació a l’Ajuntament de qualsevol canvi de les dades declarades.
 • Certificat d’estar matriculat a la llar d’infant.
 • Compromís d’utilitzar el menjador escolar.

 

3.2.1.- Requisits específics pels ajuts destinats al transport escolar no obligatori a l’Institut Escola Castell d’Òdena.

Pel que fa a aquest ajut només el podran sol·licitar les famílies empadronades al municipi i residents al nucli del Pla d’Òdena o nucli de l’Espelt que tinguin fills/es escolaritzats a l’Institut Escola Castell d’Òdena.

L’ajut serà del 100% de l’import trimestral pel curs 2023-2024:

 

1er trimestre

2on trimestre

3er trimestre

Famílies amb un fill/a

104,72 €

89,76 €

74,80 €

Pel segon fill/a

70,07 €

60,06 €

50,05 €

Pel tercer i quart fill/a

34,65 €

29,70 €

24,75 €

Pel els cursos 2024-2025, 2025-2026 i 2026-2027 es consideraran el imports que s’aprovin al Consell Comarcal de l’Anoia.

En cas que alguna família es doni de baixa del servei, i no ho comuniqui correctament a l’organisme corresponent, l’Ajuntament d’Òdena no es farà càrrec dels rebuts endarrerits ni dels recàrrecs.

El període màxim de lliuraments de rebuts serà el 29 de setembre de 2023 per al curs 2023-2024, el 30 de setembre de 2024 per al curs 2024-2025, el 30 de setembre de 2025 per al curs 2025-2026 i el 29 de setembre de 2026 per al curs 2026-2027.

3.2.2.-  Documentació específica a aportar per a la sol·licitud d’ajut al transport escolar no obligatori a l’Institut Escola Castell d’Òdena.

 • Formulari de sol·licitud es podrà presentar trimestralment o anual i s’haurà de registrar presentant-lo al registre general de l’Ajuntament (també es podrà recollir a l’ajuntament)
 • Fotocòpia del document acreditatiu (factura, rebut, etc.) de la despesa satisfeta amb el cost del transport.
 • Fotocòpia del DNI/NIE/passaport de/la sol·licitant de l’ajut.
 • Certificat de convivència (original) de la unitat familiar de convivència lliurat per l’Ajuntament.
 • Document acreditatiu de la titularitat del compte bancari on s’ha d’ingressar l’import concedit.

3.3.1.-  Requisits específics per l’ajut destinat al transport escolar del migdia a l’Institut Escola Castell d’Òdena

Poden ser beneficiàries d’ajut econòmic per les despeses ocasionades pel transport escolar en horari de 13’00 h i 15’00 h les famílies que tinguin fills/es escolaritzats a l’Institut Escola Castell d’Òdena que resideixin al municipi i a una distància mínima de 2 km del lloc de residència al centre escolar o de les dues parades d’autobús (C. Aurora s/n, al barri San Pere i Carretera de l’Espelt a l’Espelt) i què, tenint en compte l’horari abans esmentat, no disposin de servei de transport escolar.

Resten exclosos d’aquest ajut les famílies resident al nucli del Pla d’Òdena i l’Espelt, en un radi mínim de 2 km. comprès des de el lloc de residencia i la parada de bus, degut a què disposen el servei de transport no obligatori de migdia.

S’estableix una beca anual per família amb nens/es escolaritzats a l’Institut Escola Castell d’Òdena, i que compleixen els anteriors requisits, tenint en compte el següent barem de quilometratge:

De 2 a 4 km

200,00 €

De més de 4 km

250,00 €

La beca es satisfarà un cop finalitzats els cursos escolars 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 i 2026-2027.

El darrer dia per sol·licitar aquest ajut és el 21 de juny de 2024 per al curs 2023-2024, 20 de juny de 2025 per al curs 2024-2025, 19 de juny de 2026 pel curs 2025-2026 i 18 de juny de 2027 pel curs 2026-2027.

Aquest ajut és incompatible amb cap altre ajut per la mateixa finalitat.

3.3.2.-  Documentació específica a aportar per a la sol·licitud d’ajut al transport escolar del migdia a l’Institut Escola Castell

 • Instància-formulari de la sol·licitud. Es podrà recollir a les oficines de l’Ajuntament.
 • Certificat o document justificatiu emès pel servei de Policia Local de l’Ajuntament d’Òdena on figuri els quilòmetres de desplaçament entre el centre escolar i el lloc de residència.
 • Fotocòpia del DNI/NIE/passaport de/la sol·licitant de l’ajut.
 • Certificat de convivència (original)de la unitat familiar de convivència lliurat per l’Ajuntament

-    Certificat d’escolarització a l’Institut Escola Castell d’Òdena els cursos 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 i 2026-2027.

-     Document acreditatiu de la titularitat del compte bancari on s’ha d’ingressar l’import concedit.

3.4.1.- Requisits específics per l’ajut per a transport escolar de nens/es matriculats a les llars d’infants “Els Vailets” i “ L’Avió de paper”

S’estableix una beca anual per família de nen/a escolaritzat durant els cursos escolars 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 i 2026-2027 a les llars d’infants “Els Vailets” i “ L’Avió de paper” i que compleixen els següents barems de quilometratge:

De 2 a 4 km

200,00 €

De més de 4 km

250,00 €

La beca es satisfarà un cop finalitzats els cursos escolars 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 i 2026-2027.

El darrer dia per sol·licitar aquest ajut és el 15 de juliol de 2024 per al curs 2023-2024, 15 de juliol del 2025 pel curs 2024-2025, 15 de juliol de 2026 pel curs 2025-2026 i 15 de juliol de 2027 pel curs 2026-2027.

Aquest ajut és incompatible amb cap altre ajut per la mateixa finalitat.

3.4.2.- Documentació específica a aportar per l’ajut de transport escolar de nens/es matriculats a les llars d’infants “Els Vailets” i “L’Avió de Paper”

 • Instància-formulari de la sol·licitud. Es podrà recollir a les oficines de l’ajuntament.
 • Fotocòpia del DNI/NIE/passaport de/la sol·licitant de l’ajut.
 • Certificat de convivència (original) de la unitat familiar de convivència lliurat per l’Ajuntament.
 • Document/justificant emès per les llars “Els Vailets” i “L’Avió de Paper” amb les dades de la matriculació de l’infant durant els cursos escolars 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 i 2026-2027 o bé un resguard de la matrícula.
 • Certificat o document justificatiu emès pel servei de Policia Local de l’Ajuntament d’Òdena on figuri els quilòmetres de desplaçament entre el centre escolar i el lloc de residència.
 • Document acreditatiu de la titularitat del compte bancari on s’ha d’ingressar l’import concedit.

4.- Tramitació i terminis de presentació

El període de presentació de les sol·licituds s’iniciarà en tot cas una vegada publicada la convocatòria de les mateixes; serà de com a mínim de 15 dies naturals i previsiblement serà durant el mes d’octubre/novembre de cada any.

Hi haurà una única convocatòria per curs escolar.

Cal presentar la sol·licitud i tota la documentació al registre d’entrada de l’Ajuntament d’Òdena.

També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les sol·licituds presentades fora del termini no seran acceptades.

5.- Òrgans competents per a la instrucció i resolució

Pels Serveis Tècnics d’aquest Ajuntament s’elaborarà el corresponent informe sobre l’adequació i el compliment dels requisits en totes i cadascuna de les sol·licituds. Aquestes sol·licituds seran resoltes mitjançant acord de la Junta de Govern prèvia proposta de la Regidora d’Educació.

Les resolucions es notificaran de forma individualitzada a les famílies sol·licitants. En el cas de resolucions positives relatives al transport escolar, es consideraran notificades per la percepció del pagament. Un cop rebuda la resolució de la beca s’estableix un període de 10 dies a partir de la notificació per poder presentar les reclamacions pertinents. Les sol·licituds desestimades per falta de documentació no es podran presentar com a reclamacions. Aquesta reclamació es formalitzarà amb una instància a l’Ajuntament.

6.- Baixes, renúncies, trasllats i absències

Els centres o les famílies informaran a l’Ajuntament per escrit (instància municipal) quan algun alumne/a beneficiari d’ajut causi baixa, es traslladi de centre, renunciï, o per causa justificada no pugui gaudir de l’ajut.

L’Ajuntament es reserva el dret de suspendre l’ajut si la família no fa un ús adequat de la beca, prèvia comunicació a la família i al centre.

7.- Publicitat dels ajuts concedits

Els ajuts atorgats a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb indicació de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida, la finalitat, els diferents projectes subvencionats i els participants en cada projecte o programa, conforme es vagin publicant al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions, a través de la seva tramesa a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

8.- Incompatibilitat

Aquests ajuts són incompatibles amb els que les famílies puguin percebre dels Serveis Socials, del propi Ajuntament o d’altres organismes pel mateix concepte. Així mateix, no es concedirà cap tipus d’ajut a les famílies que siguin deutors a la Hisenda Pública municipal per qualsevol concepte.

9.- Distribució de la subvenció

El crèdit màxim per a finançar la totalitat de les subvencions dependrà de la consignació pressupostària anualment prevista. En cas que el nombre de peticions d’ajut superi el crèdit disponible, s’estableix una preferència a favor dels peticionaris en rendes per càpita de manteniment més baixes fins a exhaurir el crèdit màxim previst.

10.- Seguiment

Els beneficiaris dels ajuts estan obligats a facilitar la informació que els òrgans de control de l’Administració els puguin requerir. L’Ajuntament d’Òdena podrà en tot moment fer les actuacions adequades per tal d’esbrinar la veracitat de les dades facilitades pels sol·licitants, especialment les que facin referència a la situació econòmica familiar. En aquest sentit, podran consultar-se padrons i registres relatius a la titularitat de béns i a la realització d’activitats econòmiques. Igualment, els ajuts seran retirats totalment o parcialment quan es detecti que hi ha hagut ocultació o falsedat de les dades sol·licitades.

Darrera actualització: 24.11.2023 | 11:02
Darrera actualització: 24.11.2023 | 11:02