Ajuts activitats d'educació - llibres i material escolar

Convocatòria per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de la concessió d’ajuts individuals en matèria de llibres de text i material escolar per alumnes amb necessitats socioeconòmiques pel curs 2023-24

Bases reguladores

Les bases reguladores de la concessió d’aquestes subvencions estan aprovades per l’acord del Ple de la Corporació de data 9 de setembre de 2021 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 7 d’abril de 2022.

El procediment per a la concessió d’aquestes subvencions serà en règim de concurrència competitiva, mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, a fi d’establir una prelació entre aquestes, d’acord amb els criteris de valoració establerts en aquesta convocatòria, adjudicant, amb el límit fixat en el punt següent, aquelles que hagin obtingut una major valoració en aplicació dels citats criteris.

1.- Definició i justificació:

Des de l’Ajuntament d’Òdena se’ns planteja el repte d’abordar la nova i canviant situació econòmica en que ens trobem, tant a nivell individual com a nivell comunitari.

Cal destacar que en els últims anys s’ha registrat un augment de les sol·licituds lliurades per aquest fi, com al mateix temps un augment de la problemàtica familiar i econòmica.

Per aquest motiu, un any més l’Ajuntament d’Òdena considera necessari seguir treballant en una línia de beques municipals, dedicades a la bonificació dels llibres de text i material  escolar. Amb aquesta actuació té dos objectius principals: 

•    Abordar la prevenció i el treball comunitari actuant conjuntament amb els centres educatius públics vinculats al municipi, afavorint a aquelles famílies que es troben en una situació social més desfavorida.
•    Protegir la vulnerabilitat dels infants davant els efectes de la situació econòmica actual, i fomentar el principi d’igualtat en l’exercici del dret a l’educació. 
 

2.- Objecte i finalitat dels ajuts:

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió d’ajuts individuals en matèria de llibres de text i material escolar per alumnes amb necessitats socioeconòmiques per als cursos compresos en el seu període d’execució,  d’educació infantil, primària i secundària obligatòria d’alumnes empadronats al municipi d’Òdena i escolaritzats als centres educatius públics establerts pel mapa escolar.

3.- Període d’execució:

Aquestes bases regiran durant els cursos escolars 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 i 2025-2026

4.- Beneficiaris i requisits:

Poden ser beneficiaris a l’ajuda, les famílies que compleixin els següents requisits:

 1. Estar empadronats en el municipi d’Òdena.
 2. Que els alumnes cursin els seus estudis en centres escolars públics.
 3. Estar inscrits al programa de reutilització de llibres de text i material escolar del Centre Escolar, en el cas que tinguin projecte de reutilització.
 4. Tenir una renta per càpita mensual (de tots els membres que conformen la unitat de convivència i constin al padró d’habitants) no superior a 300,00 €. El càlcul de la renda per càpita mensual es farà mitjançant la suma de les rendes mensuals que percebin tots i cadascun dels membres de la unitat familiar de convivència menys l’import de l’arrendament o quota hipotecària (màxim 600) dividit pel nombre de membres d’aquesta unitat de convivència. Els membres de la unitat familiar amb grau de discapacitat compten com una persona més en la unitat de convivència.
 5. No ser titular en règim de propietat o copropietat de més d’un habitatge.

5.- Criteris de puntuació:

Els criteris específics de valoració seran els següents:

 1. Capacitat econòmica de la unitat familiar (fins a 10 punts), de la següent manera:

 

Renda per càpita

Punts

250€ a 300€

1

200€ a 249€

4

150€ a 199€

7

Menys de 150€

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Per grau de discapacitat del pare, mare o fills (fins a 1 punt)
 2. Per família nombrosa o monoparental (fins a 1 punt)
 3. Altres criteris de caràcter social a valorar per l’educadora social (fins a 5 punts), es valorarà:
  1. Malaltia greu d’algun membre de la unitat familiar: 1 punt.
  2. Infància o adolescència en risc: 2 punts.
  3. Situacions d’urgència (pèrdua d’habitatge, ingressos 0 i violència de gènere): 2 punts.

6.- Import de l’ajut i justificació:

Les quantitats que es proposen a concedir seran:

Beca A

Beca B

Beca C

Beca D

de 1 a 5 punts

de 6 a 10 punts

11 a 14 punts

15 punts o més

 

25%

50%

75%

100%

Altrament, l’import definitiu de cada ajut individual restarà supeditat a les previsions pressupostàries i en relació al nombre total de beneficiaris i cap cas superarà els 80,00 € per alumne/a d’infantil, els 150,00 € per alumne/a de primària i els 200,00 € pels de secundària obligatòria.

El pagament directe al centre escolar/AFA servirà com a requisit per a donar per justificada l’ajut. L’AFA haurà d’aportar el llistat d’ajuts lliurats.

En els casos de ajuts a educació infantil, primària i secundària obligatòria, cursades a l’Institut-Escola Castell d’Òdena, es pagarà directament a l’AFA (a tal efecte es facilitarà  un val per cada becat segons l’annex 3).

Al finalitzar el curs escolar les famílies que no hagin justificat la despesa, quedaran exclosos en la convocatòria de beques per el curs escolar següent.

7.- Pagament, import màxim i aplicació pressupostària:

El pagament es realitzarà directament als centres escolars i s’informarà a les famílies. Les famílies acceptaran al moment de la sol·licitud l’endossament a favor del centre educatiu.

La distribució d’aquest ajut està condicionada a la disponibilitat pressupostària.

L’import màxim que l’Ajuntament destina a la partida de Beques serà de  5.000,00  € per curs escolar, i la disponibilitat del mateix estarà condicionada a l’efectiva consignació pressupostària anual.

8.- Sol·licitud i documentació:

Les sol·licituds es formalitzaran a l’Ajuntament d’Òdena mitjançant la presentació d’una instancia amb model normalitzat (s’adjunta com a annex 1) per a subvencions, amb la copia de la documentació següent:

Documentació obligatòria:

 1. D.N.I. o N.I.E. o PASSAPORT
 2. Volant de convivència
 3. Llibre de família
 4. L’últim rebut de lloguer o rebuts d’hipoteca de l’habitatge on resideix la persona beneficiaria, si es el cas.
 5. En cas de cobrar un ajut al lloguer: certificat de l’Agència de l’Habitatge.
 6. Ultima declaració de renda de tots els membres de la unitat familiar (inclosos el majors de 16 anys en cas que treballin). En el cas de no haver-la de fer per no tenir obligació, s’haurà de presentar la documentació següent:
 • Certificat conforme no s’està obligat a fer la declaració de renda.
 • Certificat de vida laboral.
 • En cas de ser un treballador fixe o temporal per compte aliena: les fulles dels últims 12 mesos.
 • En cas de ser un treballador fixe o temporal per compte pròpia: Certificat trimestral.
 • En el cas de trobar-se a l’atur, certificat del Servei d’Ocupació de Catalunya amb els períodes d’inscripció i de recepció de prestacions i/o subsidis d’atur i la quantia percebuda.
 • Si cobren altres prestacions, com PIRMI, PNC: document acreditatiu de la percepció de l’ajut corresponent.
 • En cas de ser pensionista, certificat de pensió .
 1. En cas de separació/divorci: conveni regulador.
 2. Full conforme és soci de l’AFA i/o està inscrit al programa de reutilització de llibres   de text i material escolar.
 3. Annex 2, signat.

Documentació complementària:

 1. Carnet de família monoparental
 2. Carnet de família nombrosa

c)  En el cas d’incompliment de la obligació de pagament de la pensió d’aliments, documentació acreditativa de la reclamació de la pensió d’aliments.

d)    En el cas de disminució i discapacitat d’algun dels membres de la unitat familiar, cal aportar el certificat que acrediti el grau del CAD.

e)   En el cas de malaltia greu d’algun membre e la unitat familiar, informe mèdic o altres documents que ho acreditin.

9.- Determinació dels membres computables de la unitat familiar a efectes del càlcul de la renda:

Per al càlcul de la renda a efectes de l’ajut, són membres computables de la unitat familiar el pare i la mare, el tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del sol·licitant, els germans majors de 16 anys, els oncles i els avis que justifiquin la seva residència en el mateix domicili que el sol·licitant amb el certificat de convivència corresponent.

A efectes del càlcul dels ingressos:

 1. Dels pares i fills menors es computarà la totalitat.
 2. Dels fills majors de 16 anys, avis i oncles, es computarà el 50% en cas que no tinguin càrregues familiars; en cas que tinguin càrregues familiars demostrables, no es comptabilitzarà el seu ingrés.

10.- Tramitació i terminis de presentació:

El període de presentació de les sol·licituds pel curs 2023-24 s’iniciarà el dia 26 de juny de 2023 i finalitzarà el dia 11 de juliol de 2023, ambdós inclosos.

Hi haurà una única convocatòria per curs escolar.

Cal presentar la sol·licitud i tota la documentació al registre d’entada de l’Ajuntament d’Òdena o de manera telemàtica (amb certificat digital, no per correu electrònic).

També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les sol·licituds presentades fora del termini no seran acceptades.

11.- Òrgans competents per a la instrucció i resolució:

Els Serveis Socials de l’Ajuntament aplicaran els barems establerts en aquestes bases i emetran un informe de resolució.

L’òrgan resolutori serà la Junta de Govern Local.

Les resolucions es notificaran de forma individualitzada a les famílies sol·licitants. El termini màxim de resolució i notificació de l’ajut no excedirà del 31 d’agost. Un cop rebuda la resolució de la beca s’estableix un període de 10 dies a partir de la notificació per poder presentar les reclamacions pertinents. Les sol·licituds desestimades per falta de documentació no es podran presentar com a reclamacions. Aquesta reclamació es formalitzarà amb una instància a l’Ajuntament.

12.- Baixes, renúncies, trasllats i absències:

Els centres o les famílies informaran a l’Ajuntament per escrit (instància municipal) quan algun alumne beneficiari d’ajut causi baixa, es traslladi de centre, renunciï, o per causa justificada no pugui gaudir de l’ajut.

L’Ajuntament es reserva el dret de suspendre l’ajut si la família no fa un ús adequat de la beca, prèvia comunicació a la família i al centre.

13.- Publicitat dels ajuts concedits:

Els ajuts atorgats a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb indicació de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida, la finalitat, els diferents projectes subvencionats i els participants en cada projecte o programa, conforme es vagin publicant al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions, a través de la seva tramesa a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

14.- Incompatibilitat:

Aquest ajut serà incompatible amb altres ajuts pel mateix concepte rebut d’altres administracions. Quan es doni aquesta circumstància la família que hagi rebut una altra beca o ajut, haurà de retornar a l’Ajuntament l’import de l’ajut municipal. En cas d’incompliment, la família infractora no podrà sol·licitar l’ajut municipal en els cursos següents, fins que hagi regularitzat la seva situació. Així mateix, no es concedirà cap tipus d’ajut a les famílies que siguin deutors a la Hisenda Pública municipal per qualsevol concepte.                             

15.- Distribució de la subvenció:

El crèdit màxim per a finançar la totalitat de les subvencions dependrà de la consignació pressupostària anualment prevista. En cas que el nombre de peticions d’ajut superi el crèdit disponible, s’estableix una preferència a favor dels peticionaris en rendes per càpita de manteniment més baixes fins a exhaurir el crèdit màxim previst. 

16.- Seguiment:

Els beneficiaris dels ajuts estan obligats a facilitar la informació que els òrgans de control de l’Administració els puguin requerir. L’Ajuntament d’Òdena podrà en tot moment fer les actuacions adequades per tal d’esbrinar la veracitat de les dades facilitades pels sol·licitants, especialment les que facin referència a la situació econòmica familiar. En aquest sentit, podran consultar-se padrons i registres relatius a la titularitat de béns i a la realització d’activitats econòmiques. Igualment, els ajuts seran retirats totalment o parcialment quan es detecti que hi ha hagut ocultació o falsedat de les dades sol·licitades.

Darrera actualització: 20.06.2023 | 08:16
Darrera actualització: 20.06.2023 | 08:16