Ajuts activitats d'educació

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR A ALUMNES DELS CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA. CURS 2021-2022.

1.- Definició i justificació:

Des de l’Ajuntament d’Òdena se’ns planteja el repte d’abordar la nova i canviant situació econòmica en que ens trobem, tant a nivell individual com a nivell comunitari.

Cal destacar que en els últims anys s’ha registrat un augment de les sol·licituds entregades per aquest fi, com al mateix temps un augment de la problemàtica familiar i econòmica.

Per aquest motiu, un any més l’Ajuntament d’Òdena considera necessari seguir treballant en una línia de beques municipals, dedicades a la bonificació dels llibres de text i material  escolar. Amb aquesta actuació té dos objectius principals:

 • Abordar la prevenció i el treball comunitari actuant conjuntament amb els centres educatius públics vinculats al municipi, afavorint a aquelles famílies que es troben en una situació social més desfavorida.
 • Protegir la vulnerabilitat dels infants davant els efectes de la situació econòmica actual, i fomentar el principi d’igualtat en l’exercici del dret a l’educació.

2.- Objecte i finalitat dels ajuts:

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió d’ajuts individuals en matèria de llibres de text i material  escolar per alumnes amb necessitats socioeconòmiques per al curs 2021-2022 d’educació infantil, primària i secundària obligatòria d’alumnes empadronats al municipi d’Òdena i escolaritzats als centres educatius públics establerts pel mapa escolar.

Aquest ajut serà incompatible amb altres ajuts pel mateix concepte rebut d’altres administracions. Quan es doni aquesta circumstància la família que hagi rebut una altra beca o ajut, haurà de retornar a l’Ajuntament l’import de l’ajut municipal. En cas d’incompliment, la família infractora no podrà sol·licitar l’ajut municipal en els cursos següents, fins que hagi regularitzat la seva situació.

3.- Període d’execució:

Aquestes bases regiran durant el curs escolar 2021-2022. Les atribucions aprovades en base a aquesta normativa tenen efecte només pel curs 2021-2022 i no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es pot al·legar com a precedent.

4.- Beneficiaris i requisits:

Poden ser beneficiaris a l’ajuda, les famílies que compleixin els següents requisits:

 1. Estar empadronats en el municipi d’Òdena.
 2. Que els alumnes cursin els seus estudis en centres escolars públics.
 3. Estar inscrits al programa de reutilització de llibres de text i material escolar del Centre Escolar, en el cas que tinguin projecte de reutilització.
 4. Tenir una renta per càpita mensual (de tots els membres que conformen la unitat de convivència i constin al padró d’habitants) no superior a 300,00 €. El càlcul de la renda per càpita mensual es farà mitjançant la suma de les rendes mensuals que percebin tots i cadascun dels membres de la unitat familiar de convivència menys l’import de l’arrendament o quota hipotecària (màxim 600) dividit pel nombre de membres d’aquesta unitat de convivència. Els membres de la unitat familiar amb grau de discapacitat compten com una persona més en la unitat de convivència.
 5. No ser titular en règim de propietat o copropietat de més d’un habitatge.

5.- Criteris de puntuació:

Els criteris específics de valoració seran els següents:

 1. Capacitat econòmica de la unitat familiar (fins a 10 punts), de la següent manera:

Renda per càpita

Punts

250€ a 300€

1

200€ a 249€

4

150€ a 199€

7

Menys de 150€

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Per grau de discapacitat del pare, mare o fills (fins a 1 punt)
 2. Per família nombrosa o monoparental (fins a 1 punt)
 3. Altres criteris de caràcter social a valorar per l’educadora social (fins a 10 punts)

6.- Import de l’ajut i justificació:

Les quantitats que es proposen a concedir seran:

Beca A

Beca B

Beca C

Beca D

de 1 a 5 punts

de 6 a 10 punts

11 o més punts

segons criteri de serveis socials

25%

50%

75%

100%

Altrament, l’import definitiu de cada ajut individual restarà supeditat a les previsions pressupostàries i en relació al nombre total de beneficiaris i cap cas superarà els 150,00€ per alumne/a de primària i els 200,00 € pels de secundària obligatòria.

El pagament directe al centre escolar/AMPA servirà com a requisit per a donar per justificada l’ajut.

En els casos de ajuts a educació  infantil, primària i secundària obligatòria, cursades a l’Institut-Escola Castell d’Òdena, es pagarà directament a l’AMPA (a tal efecte es facilitarà es facilitarà  un val per cada becat segons l’annex 3).

Al finalitzar el curs escolar 2021-2022 les famílies que no hagin justificat la despesa, quedaran exclosos en la convocatòria de beques per el curs escolar 2022-2023.

7.- Pagament, import màxim i aplicació pressupostària:

El pagament es realitzarà directament als centres escolars i s’informarà a les famílies. Les famílies acceptaran al moment de la sol·licitud l’endossament a favor del centre educatiu.

La distribució d’aquest ajut està condicionada a la disponibilitat pressupostària.

L’import màxim que l’Ajuntament destina a la partida de Beques pel Curs Escolar 2021-2022 és de 5.000,00  €, contemplades en l’aplicació 23.32606.48900, del vigent pressupost per a l’any 2021 de l’Ajuntament d’Òdena.

8.- Sol·licitud i documentació:

Les sol·licituds es formalitzaran a l’Ajuntament d’Òdena mitjançant la presentació d’una instancia amb model normalitzat (s’adjunta com a annex 1) per a subvencions, amb la copia de la documentació complementària següent:

 1. D.N.I. o N.I.E. o PASSAPORT
 2. Volant de convivència
 3. Llibre de família
 4. Certificat del CAD (grau de discapacitat)
 5. Carnet de família monoparental
 6. Carnet de família nombrosa

g)   Rebuts de lloguer o rebuts d’hipoteca

h)   En cas de separació/divorci: conveni regulador

i)    Full conforme és soci de l’AMPA i/o està inscrit al programa de reutilització de llibres de text i material escolar.

j)    Ingressos dels majors de 16 anys:

l.  Si treballen:

i. Per compte d’altre: les 3 últimes nòmines

ii. Per compte propi: Certificat trimestral

ll. Si no treballen: Certificat de l’atur

lll. Si estudien: resguard de la matrícula

lV. Si cobren altres prestacions, com PIRMI, PNC: document acreditatiu de la percepció de l’ajut corresponent. En cas d’atur, certificat d’ingressos expedit pel  SOC.

V. Ajuts al lloguer: certificat de l’Agència de l’Habitatge.

9.- Determinació dels membres computables de la unitat familiar a efectes del càlcul de la renda:

Per al càlcul de la renda a efectes de l’ajut, són membres computables de la unitat familiar el pare i la mare, el tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del sol·licitant, els germans majors de 16 anys, els oncles i els avis que justifiquin la seva residència en el mateix domicili que el sol·licitant amb el certificat de convivència corresponent.

Dels pares i fills menors es computarà la totalitat.

Dels fills majors de 16 anys, avis i oncles, el 50% en cas que no tinguin càrregues familiars; en cas que tinguin càrregues familiars demostrables, no es comptabilitzarà el seu ingrés.

10.- Tramitació i terminis de presentació:

El període de presentació de les sol·licituds s’iniciarà el dia 5 de juliol i finalitzarà el 16 de juliol de 2021.

Hi haurà una única convocatòria.

Cal presentar la sol·licitud i tota la documentació al registre d’entada de l’Ajuntament d’Òdena.

També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les sol·licituds presentades fora del termini no seran acceptades.

11.- Òrgans competents per a la instrucció i resolució:

Els Serveis Socials de l’Ajuntament aplicaran els barems establerts en aquestes bases i emetran un informe de resolució (s’adjunta model d’informe/proposta com a annex 2).

L’òrgan resolutori serà la Junta de Govern Local.

Les resolucions es notificaran de forma individualitzada a les famílies sol·licitants. El termini màxim de resolució i notificació de l’ajut no excedirà al 30 de setembre. Un cop rebuda la resolució de la beca s’estableix un període de 10 dies a partir de la notificació per poder presentar les reclamacions pertinents. Les sol·licituds desestimades per falta de documentació no es podran presentar com a reclamacions. Aquesta reclamació es formalitzarà amb una instància a l’Ajuntament.

12.- Baixes, renúncies, trasllats i absències:

Els centres o les famílies informaran a l’Ajuntament per escrit (instància municipal) quan algun alumne beneficiari d’ajut causi baixa, es traslladi de centre, renunciï, o per causa justificada no pugui gaudir de l’ajut.

L’Ajuntament es reserva el dret de suspendre l’ajut si la família no fa un ús adequat de la beca, prèvia comunicació a la família i al centre.

13.- Publicitat les presents bases.

Les presents bases seran objecte de publicació en la seu electrònica de l’ajuntament d’Òdena, i en el taulell d’edictes municipal.

14.- Seguiment:

Els beneficiaris dels ajuts estan obligats a facilitar la informació que els òrgans de control de l’Administració els puguin requerir. L’Ajuntament d’Òdena podrà en tot moment fer les actuacions adequades per tal d’esbrinar la veracitat de les dades facilitades pels sol·licitants, especialment les que facin referència a la situació econòmica familiar. En aquest sentit, podran consultar-se padrons i registres relatius a la titularitat de béns i a la realització d’activitats econòmiques. Igualment, els ajuts seran retirats totalment o parcialment quan es detecti que hi ha hagut ocultació o falsedat de les dades sol·licitades.

Contra l’acord d’aprovació d’aquesta bases, que és definitiu en via administrativa, es pot interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’alcaldia o bé directament recurs contenciós-administratiu davant els jutjats Contenciosos-administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la publicació esmentada. Així mateix hom pot interposar qualsevol altre recurs que cregui convenient per a la defensa del propi dret o interès.

Darrera actualització: 02.07.2021 | 14:01
Darrera actualització: 02.07.2021 | 14:01