Ajuts econòmics estudis universitaris / Formació prof. Grau Superior (curs 2023-24)

Convocatòria per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar la formació d’estudiants que cursin estudis universitaris o formació professional de grau superior durant el curs 2023/2024

Bases reguladores

Les bases reguladores de la concessió d’aquestes subvencions estan aprovades per l’acord del Ple de la Corporació de data 5 d’octubre de 2023 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 24 d’octubre de 2023 i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 8 de novembre de 2023.

El procediment per a la concessió d’aquestes subvencions serà en règim de concurrència competitiva, mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, a fi d’establir una prelació entre aquestes, d’acord amb els criteris de valoració establerts en aquesta convocatòria, adjudicant, amb el límit fixat en el punt següent, aquelles que hagin obtingut una major valoració en aplicació dels citats criteris.

1.- Objecte

És objecte d’aquestes bases l’atorgament d’ajuts econòmics per a la realització d’estudis universitaris / formació professional de grau superior en centres públics o privats -sense opció pública alternativa- que no s’ofereixin a la comarca, adreçades a famílies en les circumstàncies que més endavant s’especificaran, que estiguin incloses en el Padró Municipal d’habitants del municipi.

Per construir una societat culta i avançada, socialment cohesionada, inclusiva i competitiva econòmicament, cal posar els mitjans per aconseguir que els estudiants puguin iniciar, continuar i finalitzar l’etapa educativa i en aquest sentit les administracions educatives ja estableixen cada curs, mesures per ajudar als estudiants d’acord amb uns requisits que no sempre garanteixen l’equitat i que, en determinats casos estableixen restriccions per raó del diferencial de rendiment acadèmic entre alumnes i més dels problemes derivats de la insuficiència dels ajuts, entre d’altres.

Per això l’Ajuntament d’Òdena hi vol contribuir facilitant a les famílies del municipi que tenen joves que puguin continuar els seus estudis una vegada acabada l’etapa obligatòria gratuïta.

L’ajut econòmic atorgat es destinarà a subvenir totes les despeses dels alumnes derivades del fet d’haver d’estudiar fora de la comarca.

2.- Beneficiaris

Poden ser beneficiaris dels ajuts econòmics fins a un import màxim de  600,00 €,  els estudiants que estiguin empadronats a Òdena amb una antelació mínima d’un any ininterromput a la data de la formulació de la corresponent sol·licitud, que cursin els seus estudis en centres situats fora de la comarca de l’Anoia i que aportin la documentació que més endavant s’assenyala.

3.- Requisits

 • Tenir menys de 26 anys en el moment de la formulació de la sol·licitud. No obstant això, podran ser beneficiaris d’aquests ajuts les persones que superin aquesta edat, sempre i quan acreditin estar en situació d’atur en el moment de presentar la sol·licitud.
 • En cas de matrícula de nou accés (primer cop que es matricula l’alumne) caldrà que es matriculi com a mínim el 50% de les matèries que formen part del primer curs. En cas de segon curs o posteriors matricular com a mínim el 50% de les matèries que conformen el curs i haver aprovat el 50% de les matèries que formen part del curs anterior, independentment del nombre de matèries matriculades.
 • Centres on es pot matricular: 
 1.  Instituts públics on es s’imparteixin el cicles formatius de grau superior que no s’ofereixin a la comarca i en centres privats per els quals no existeixi l’ensenyament equivalent en cap centre públic.
 2. En una de les 7 Universitats públiques de Catalunya (UB, UAB, UPC, UPF,URV, UDG i UDL) i en centres privats adscrits a universitats per els quals no existeixi l’ensenyament equivalent en cap centre públic - o que intentada la matrícula en centre públic no hagi resultat operativa per causes alienes al/la  sol·licitant.
 • Queden exclosos els ensenyaments semi presencials o a distància.
 • Queden exclosos els ensenyaments universitaris de postgrau.
 • No estar en possessió de cap títol acadèmic del mateix nivell per el qual se sol·licita l’ajut.
 • Tenir un nivell de renda familiar mensual inferior a 1.080,00 € (SMI) per als ajuts de 600,00 € i inferior a 1.620,00€ (SMI x 1,5) pels ajuts de 300,00 €; a efectes de còmput d’aquesta renda per càpita dels membres de la unitat familiar, es descomptaran en tot cas els ingressos familiars afectats a pagament d’ hipoteca i/o  lloguer corresponents a l’ habitatge familiar –per l’ import del càrrec mensual de referència. Es considerarà el SMI de cada exercici per el càlcul del nivell de renda.
 • Haver sol·licitat la subvenció en temps i forma, segons s’estableix en les presents bases.
 • No estar la família en procediment de cobrament per via de constrenyiment  de deutes contretes amb l’Ajuntament d’Òdena, i estar al corrent de la resta de les obligacions tributàries i de la seguretat social.
 • No haver obtingut cap altre ajut a pel mateix concepte concedit per l’ajuntament.

4.- Documentació a aportar i període de sol·licitud

El període de presentació de les sol·licituds s’iniciarà en tot cas una vegada publicada la convocatòria de les mateixes, serà de com a mínim de 15 dies naturals i previsiblement serà durant el mes d’octubre/novembre de cada any.

Hi haurà una única convocatòria per curs escolar.

Cal presentar la sol·licitud i tota la documentació al registre d’entrada de l’Ajuntament d’Òdena.

També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les sol·licituds presentades fora del termini no seran acceptades.

La documentació a aportar és la que tot seguit es requereix:

Membres de la unitat familiar de convivència computables de la família:

 1. Si el sol·licitant és “depenent” familiar i/o econòmicament. (El sol·licitant viu amb els seus pares i depèn econòmicament d’ells).
 • El sol·licitant no es considera sustentador principal i les seves rendes i patrimoni, si els té, es computen el 50%.
 • El pare i la mare (o tutor o persona encarregada de la guarda i protecció del menor), són sustentadors principals de la família i la seva renda i patrimoni es computa al 100%.
 • En cas de pares divorciats o separats judicialment no es considerarà membre computable el que no convisqui amb el sol·licitant però si que ho serà el nou cònjuge o nova parella unida per una relació anàloga que tingui el pare o la mare. Quan el règim de custòdia dels fills sigui el de custòdia compartida, es consideraran membres computables el pare i  la mare del sol·licitant de la beca, els seus fills comuns i els ascendents del pare o de la mare que justifiquin la seva residència en el mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal corresponent.
 • Els germans solters menors de 25 anys i que convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de 2020 o els majors de 25 anys si es tracta de persones amb discapacitat però no es consideraran sustentadors principals i les seves rendes computaran al 50%.
 • Els ascendents dels pares (avis, besavis, etc.) que justifiquin la seva residència en el mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal corresponent. Tampoc tenen la consideració de sustentadors principals i les seves rendes computaran al 50%.
 • Altres membres de la família com tiets, cosins, nebots, etc. no es poden incloure com a membres de la unitat familiar a efectes d’aquesta beca.
 • El sol·licitant pot posar els avis si conviuen en el domicili familiar però no pot posar-se sol amb ells ometent els pares. La pàtria potestat i l’obligació de prestar aliments correspon en primer lloc als pares per la qual cosa llevat que s’acrediti una situació excepcional o existeixi una sentència o resolució administrativa que adjudiqui aquestes funcions als avis, el fet de viure en el domicili dels avis o estar empadronat amb ells no significa que no depengui econòmicament dels pares. 
 1. Si el sol·licitant al·lega ser “independent” (És el que no viu amb els pares ni depèn econòmicament d’ells).

 La independència s’haurà d’acreditar. En aquests casos no es computen les rendes de la resta de la unitat familiar (pares, germans, etc.) però s’haurà de justificar la independència familiar i econòmica, això vol dir que compte amb mitjans econòmics propis suficients que permetin l’esmentada independència així com la titularitat o lloguer del domicili habitual. En tot cas si els ingressos acreditats resulten inferiors a les despeses suportades en concepte d’habitatge i altres considerats indispensables, s’entendrà no provada la independència.

 • El sol·licitant és sustentador principal i la seva renda i patrimoni es computa al 100%.
 • El cònjuge o persona amb qui estigui unit per una relació anàloga també es considera sustentador principal i també es computen les seves rendes al 100%.
 • Els fills, si hi són i conviuen en el mateix domicili, no tenen la consideració de sustentadors principals de la família i les seves rendes computen el 50%.
 • En cas de separació o divorci, fotocòpia de la sentència de separació o conveni regulador. En cas que estigui en tràmit, cal presentar un documents que acrediti aquesta situació (fotocòpia justificant la interposició de la demanda i/o document notarial). Així mateix, en cas que el pare/mare no passi la pensió d’aliments corresponent s’haurà de presentar la denúncia/demanda judicial acreditativa.
 • Rebut del lloguer i/o hipoteca de l’últim mes.
 • Certificat, si escau, d’estar en situació d’atur. Cal demanar-lo al S.O.C.
 • Certificat, si escau, de la situació actual de prestació. Cal demanar-lo al S.E.P.E. (INEM)
 • Fotocòpia del títol corresponent en el cas d’al·legar ser família nombrosa
 • Fotocopia del títol corresponent en cas d’al·legar família monoparental.
 • Declaració jurada conforme no s’obté cap altre tipus de renda que l’aportada a l’expedient de sol·licitud d’ajut i de notificació a l’Ajuntament de qualsevol canvi de les dades declarades.
 • Justificant de la matrícula per al curs corresponent a la convocatòria 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 o 2026-2027, amb les condicions especificades a l’apartat 3 d’aquestes bases. En el cas que el sol·licitant no s’hagués matriculat abans de la finalització del termini per a la presentació de sol·licituds, es presentarà una declaració responsable indicant els motius, havent-se de presentar el justificant en tot cas abans de l’emissió de l’informe emès pels Serveis Tècnics.
 • Document acreditatiu del compte bancari on es vol rebre l’ajut d’acord amb el model adjunt.
 • Expedient acadèmic del curs anterior a la data de la convocatòria quan correspongui.
 • Declaració responsable de no estar a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari/ària de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Autorització de consulta de dades a altres administracions públiques degudament signada per tots els membres majors d’edat de la unitat familiar.

5.- Import de l'ajut

Aquests ajuts tenen la consideració de despeses públiques i l’efectivitat de les mateixes queda condicionada a l’existència de crèdit pressupostari suficient a l’aplicació pressupostària 23 32606 48900. El crèdit màxim per a finançar la totalitat de les subvencions dependrà de la consignació pressupostària anualment prevista que en cap cas es podrà superar.

6.- Criteris de valoració de les sol·licituds

1.- Nivell de renda (Màxim 10 punts)

(es valorarà la situació econòmica del/la sol·licitant, atorgant la màxima puntuació al/la sol·licitant amb la renda inferior, la resta es calcularà proporcionalment i per al càlcul proporcional es considerarà com a renda mínima l’IPREM de cada exercici (579,02 €/MES 2022), obtenint la puntuació màxima)

2.- Distància entre el lloc de residència habitual i el centre d’estudis (Màxim 10 punts)

(es tindrà en compte la distància existent calculada en quilòmetres, atorgant-se la puntuació màxima a aquell sol·licitant que acrediti una distància superior, la resta es calcularà proporcionalment, es considerarà la distància màxima 55 km. obtenint la puntuació màxima).

3.- Per família nombrosa (Màxim 2 punts)

(s’atorgarà 1 punt per família nombrosa amb tres fills i 2 punts per famílies amb més de tres fills)  

4.- Per família monoparental (Màxim 2 punts)

(s’atorgarà 1 punt per família monoparental general i 2 punts per a la família monoparental especial)

5.- Grau de discapacitat (Màxim  2 punts)

(s’atorgarà 1 punt per graus iguals o superiors al 33% i 2 punts per graus iguals al 55%, grau acreditat formalment pel sol·licitant)

6.- Mitjana de l’expedient acadèmic de la persona sol·licitant. (Màxim  4 punts)

Escala 0-10

RD 1125/2003

Transformació de qualificacions qualitatives

Escala ECTS

Punts

 

No presentat

2.5

F

0

0-4,99

Suspès

2.5

F

0

5,0-6,99

Aprovat/apte

6.0

C

1

7,0-8,99

Notable

8.0

B

2

9,0-10

Excel·lent

9.5

A

3

9,0-10

Matrícula d’Honor

10.0

A+

4

En cas d’empat en la puntuació final resultant el criteri de desempat serà el següent:

Primer.- Rendes familiars o personal més baixes
Segon.- Les qualificacions acadèmiques més altes. 

La concessió de les beques serà per aquells estudiants que obtinguin la màxima puntuació en els apartats anterior, i la resta de forma proporcional. 

7.- Procediment de valoració

Una vegada presentades les sol·licituds, aquestes seran examinades pels serveis administratius del departament de serveis a les persones i, en cas que faltés qualsevol document, o la documentació presentada no fos completa i fos esmenable la mancança, es requerirà a l’interessat per a que en el termini de deu dies comptadors a partir del dia següent al de la notificació esmeni la falta de documentació o bé la mancança esmenable.

Si en el termini de deu dies no s’atén el requeriment es considerarà que l’interessat ha desistit de la seva petició, prèvia resolució corresponent de conformitat amb el que disposa l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Una vegada transcorregut el termini per a l’esmena de la documentació en el cas que fos necessari, pels Serveis Tècnics d’aquest Ajuntament s’elaborarà el corresponent informe sobre l’adequació i el compliment dels requisits en totes i cadascuna de les sol·licituds. Aquestes sol·licituds seran resoltes mitjançant acord de la Junta de Govern prèvia proposta de la Regidora d’Educació.    

8.- Acceptació de l’ajut

En el supòsit de concessió, l’acceptació serà tàcita si el beneficiari no manifesta el contrari en el termini d’un mes a comptar a partir del dia següent al de la notificació de l’acord de concessió.

El fet de participar en la convocatòria amb la prestació d’una sol·licitud per optar a la concessió de l’ajut implica l’acceptació d’aquests bases.

9.- Control i seguiment de la subvenció

La mera presentació de la sol·licitud d’ajut, comporta el coneixement i acceptació de les presenta bases i dels requisits establerts a la convocatòria. Una vegada atorgat l’ajut, els beneficiaris tenen l’obligació de comunicar a l’Ajuntament qualsevol circumstància que modifiqui la situació inicial causant d’haver obtingut l’ajut, essent l’ajut atorgat, en el supòsit que es modifiquin les circumstàncies, susceptible de revisió.

L’Ajuntament es reserva la potestat d’investigar en qualsevol moment la situació del beneficiari de l’ajut, a fi i efecte de comprovar que s’està donant un ús adequat a l’objecte de les presents bases.

Les accions i omissions tipificades en la Llei General de Subvencions constitueixen infraccions administratives en matèria de subvencions i, seran sancionades de conformitat amb el procediment establert a la mateixa.

10.- Revocació i reintegrament de les subvencions

L’incompliment de les condicions fixades en les presents bases, així com qualsevol de les causes previstes a l’article 37 de la Llei General de Subvencions, pot donar lloc a la revocació de la subvencions i reintegrament de les quantitats.

Les quantitats que procedeixi reintegrar tenen la consideració d’ingrés públic, i per tant es poden fer efectives mitjançant el corresponent procediment de constrenyiment. 

11.- Justificació i pagament

El pagament de l’ajut es farà efectiu mitjançant transferència bancària a partir d’un mes de l’acceptació tàcita i en el termini màxim de tres mesos. 

12.- Incompatibilitat amb altres beques o ajuts

No existeix, en principi, incompatibilitat amb altres beques o ajuts, llevat del cas de beques concedides per altres administracions públiques o ens privats, pels mateixos conceptes, l’import de les quals superin, sumades, el 100% del cost de la matrícula o del cost del transport. Aquestes altres beques o ajuts s’hauran de declarar, amb caràcter previ (Model Altres beques). Si fos el cas que, un cop atorgada la beca, es verifiqués que els beneficiaris haguessin percebut uns ajuts superiors al 100% del cost dels conceptes subvencions, hauran de retorna a l’ajuntament d’Òdena la diferència. 

Aquests ajuts són incompatibles amb els que les famílies puguin percebre dels Serveis Socials, del propi Ajuntament. Així mateix, no es concedirà cap tipus d’ajut a les famílies que siguin deutors a la Hisenda Pública per qualsevol concepte.

Darrera actualització: 01.12.2023 | 09:31
Darrera actualització: 01.12.2023 | 09:31