Concurs de cartells de FESTA MAJOR 2021

1. OBJECTE

L’Ajuntament d’Òdena a través de l’Àrea de Cultura, amb l’objectiu de promoure la participació de la població en la celebració de la Festa Major 2021  convoca un concurs de cartells.

2.DURADA DEL CONCURS

El termini de presentació comença el 25 de març i s’acaba el 7 d’abril de 2021 (ambdós inclosos). No s’acceptaran treballs fora de termini.

El 8 d’abril es dictaminarà el veredicte del jurat del cartell guanyador. L’acte del lliurament del premi es farà dins la programació dels actes de la Festa major.

3. FORMA DE PARTICIPACIÓ

3.1. S’estableix una sola categoria.

3.2. Podran participar-hi tots els i les joves a partir de 12 anys

3.3. Cada participant podrà presentar una única obra.

3.4. Les obres presentades hauran de ser originals i inèdites.

3.5. Les mides d’aquestes obres han de ser DIN-A3 (42x29,79)

3.6. Els cartells han de realitzar-se en sentit vertical.

3.7. Es podrà  utilitzar qualsevol tència de dibuix o pintura, mixta, muntatge fotogràfic o disseny digital.

3.8. El tema del cartell ha d’estar relacionat amb la Festa Major d’Òdena.

3.9. Cal que figuri al cartell el text següent: FESTA MAJOR D’ÒDENA 2021.

3.10. Els cartells han der ser presentats sense signar.

3.11. Al darrera dels cartells s’hi adherirà un sobre dins el qual, en un paper, s’hi faran constar el nom, cognoms, adreça, telèfon de l’autor o l’autora i l’edat.

3.12. S’ha de presentar també un formulari d’autorització de l’ús de les imatges i la  publicació que se’n faci.  Si ets major d’edat, l’has d’omplir i signar personalment. En cas de ser menor d’edat, ho ha d’omplir i signar mare, pare o qui tingui la pàtria potestat.

3.13. Els cartells s’han d’entregar  físicament al mostrador d’entrada de la Biblioteca l’Atzavara d’Òdena on es registrarà la seva entrega. C/ Guixera núm. 8 Òdena.

Horari: De dilluns a divendres de 15:30 a 20:00 h

            Dimecres i dissabte de 10:00 a 13:00 h

3.14. Els cartells es presentaran com a màxim fins el dia 7 d’abril de 2021

3.15. D’entre les obres presentades, es triarà el cartell guanyador, el qual podrà ser publicat en el programa de la Festa Major d’enguany i dotat amb únic premi de 120 euros. Aquesta elecció la farà un Jurat qualificat a determinar. Restarà dins el criteri del jurat que es pugui utilitzar el cartell premiat com a símbol i imatge de les festes que es celebrin.

3.16. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

3.17. El cartell guanyador quedarà en propietat de l’organització del concurs.

3.18. Les obres que no compleixin totes les condicions previstes a les presents Bases seran desqualificades i per tant, restaran fora de concurs.

3.19. Qualsevol extrem no previst en aquestes bases, així com qualsevol conflicte que pogués donar-se eventualment durant el concurs, serà resolt per l’organització.

3.20. La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació del text íntegre d’aquestes bases.

4. ÚS DE LES IMATGES I DE LES DADES

4.1. La imatge guanyadora del sorteig podrà ser utilitzada per l’Ajuntament d’Òdena per futures campanyes de promoció del municipi.

4.2. D’acord amb la llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia de drets digitals, us informem que les dades de les persones guanyadores no s’incorporaran a cap fitxer de l’Ajuntament d’Òdena.

4.3. L’Ajuntament d’Òdena respectarà en tot moment la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

5. PREMI I JURAT

5.1. El jurat estarà format per persones del món educatiu, cultural i artístic.  

5.2. El premi del concurs de cartells de Festa major es de 120 euros.

5.3. El jurat farà la valoració dels cartells presentats seguint aquesta pauta i farà les deliberacions corresponents.  

Originalitat i disseny

0 - 10 punts

Treball i elaboració

0 - 10 punts

Qualitat artística

0 - 10 punts

                         

5.4. Els premis del concurs seran entregats en efectiu metàl·lic

 

5.5. L’Ajuntament es reserva el dret a declarar desert el premi en aquell cas en que hi hagi un nivell baix de participació.

 

5.6. Qui guanyi podrà renunciar al premi, però en cap cas el premi pot ser objecte de canvi, alteració o compensació a petició de qui guanyi.  

 

5.7. Per poder rebre els premis els/les guanyadors/es hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social, i no estan incursos en la prohibició de percepció d’ajudes públiques, i en general de complir els requisits de l’article 13 de la LGS 38/2003.  Es facilitarà als i les guanyadores model de declaració jurada a l’efecte. A més, els guanyadors hauran de presentar certificats acreditatius d’aquestes circumstàncies.

La documentació que s’haurà d’aportar per fer efectiu el val, serà:

  • Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb la seguretat social

https://afly.co/x1k4

  • Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb hisenda estatal

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/va_es/procedimientoini/G304.shtml

  • Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb hisenda autonòmica

            https://seu.atc.gencat.cat/es/OficinaVirtual/Paginas/SolicitudCertificats.aspx

L’absència de deutes amb l’ajuntament serà comprovat d’ofici pels serveis municipals.

5.8 En el moment de lliurament del premi, les persones guanyadores acreditaran la seva identitat com a propietaris del treball.

6. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Les persones participants que resultin guanyadores cedeixen expressament a l’Ajuntament d’Òdena, amb caràcter gratuït i sense limitació temporal, els drets d’explotació de la fotografia premiada, de conformitat amb la Llei de Propietat Intel·lectual, per al seu ús en qualsevol canal, format, suport o ocasió que l’Ajuntament d’Òdena consideri adequats, així com per a finalitats promocionals o publicitàries de naturalesa analògica.

Aquests drets inclouen, en particular, el dret de reproducció total o parcial, permanent o provisional, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma, el dret de distribució, el dret de transformació per l’adequació al format de difusió i comunicació, inclosa l’adaptació o qualsevol altra modificació, i el dret de comunicació pública en tot tipus de formats i suports presents i futurs, tant gràfics com audiovisuals.

En conseqüència l’Ajuntament d’Òdena podrà utilitzar i cedir, totalment o parcialment, a favor de la persona física o jurídica que consideri convenient i sense cap limitació, els drets de propietat intel·lectual adquirits, sense que la persona guanyadora generi cap contraprestació ni dret a percebre cap compensació addicional, llevat del dret al premi corresponent. La utilització que se’n faci no serà, en cap cas, per a ús comercial.

L’Ajuntament es reserva el dret a utilitzar la resta de cartells presentats al concurs amb finalitats informatives o de divulgació d’aquesta convocatòria i d’exposició.

L’Ajuntament no es responsabilitza de l’ús que puguin fer terceres persones de les fotos publicades.

7. INFORMACIÓ ADDICIONAL

7.1. L’Ajuntament no es responsabilitzarà que un tercer reclami drets d’imatge sobre qualsevol contingut de publicitat com a conseqüència d’aquest concurs.

7.2. Per tota qüestió de litigi que demani d’aquesta promoció i de la interpretació i/o aplicació d’aquestes bases, tant l’Ajuntament d’Òdena com qui guanyi o qualsevol altra persona participant, fan expressa renúncia a qualsevol fur que pogués correspondre’ls, i se sotmeten expressament als jutjats de la província de Barcelona i ala legislació vigent estatal.

8. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

8.1. La participació a aquest concurs significa l’acceptació d’aquestes bases.

8.2. La participació en el concurs comporta l’acceptació del dictamen del concurs.

Darrera actualització: 23.03.2021 | 11:29
Darrera actualització: 23.03.2021 | 11:29