Concurs de Relats Breus

OBJECTE

L’Ajuntament d’Òdena a través de l’Àrea de Joventut, amb l’objectiu de promoure la participació dels i les joves a traves de les lletres i la cultura organitza un concurs de relats breus

Aquest concurs va adreçat a la població a partir de 8 anys. Es tracta de posar l’escriptura, la lectura i  la creativitat en valor i encoratjar als infants i joves en la seva participació amb el suport de la biblioteca Atzavara d’Òdena i l’Espai Jove d’Òdena

DURADA DEL CONCURS

2.1. El termini de presentació dels treballs comença el 15 de març i acaba el 7 d’abril.(ambdós inclosos).

2.2. No s’acceptaran treballs fora de termini.

2.3. El Jurat que serà sobirà i estarà format per persones del món educatiu i cultural.

2.4. L’acte de lliurament dels premis es farà a la Biblioteca l’Atzavara d’Òdena el divendres 23 d’abril, dins els actes celebració de Sant Jordi.

FORMA DE PARTICIPACIÓ

3.1. S’instauren les següents categories:

CATEGORIA

De 3r a 4t de primària

De 5è a 6è de primària

De 1r a 2n d’ESO

De 3r a 4t d’ESO

A parir de 16 anys

3.2 El treball presentat ha de ser inèdit, no ha d’haver estat publicat totalment o parcialment amb anterioritat, ni tampoc pot haver estat presentat a altres concursos. S’ha d’escriure en català o castellà.

3.3 S’hi pot participar a partir de l’edat de 8 anys.

3.4. Cada participant només pot presentar un treball, el qual ha de tenir una extensió mínima de 2 pàgines i màxima de 4 pàgines ( a doble cara).

3.5.Tots els treballs s’han de presentar escrits a ordinador, en format DIN A4, cos de lletra 12 i a doble espai.

3.6. El tema, l’argument poden ser lliurement escollits per cada participant però han de mencionar Òdena o algun dels seus carrers, places, equipaments, ...

3.7. A l’encapçalament del relat, hi ha de figurar el títol, la categoria i el pseudònim de l’autor o l’autora.   S’ha de presentar dins d’un sobre tancat, a l’exterior del qual hi ha de constar el títol del relat i la categoria.  

A dins del sobre també cal posar-hi un sobre petit en que a fora hi ha de figurar el pseudònim i a dins contindrà un paper amb les següents dades:

  • Nom i cognoms
  • Adreça
  • Telèfon i correu electrònic
  • Edat
  • Curs i escola/institut/moviment/associació/entitat

3.8. Els relats s’han d’entregar  físicament al mostrador d’entrada de la Biblioteca l’Atzavara d’Òdena on es registrarà la seva entrega. C/ Guixera núm. 8 Òdena.

Horari: De dilluns a divendres de 15:30 a 20:00 h

            Dimecres i dissabte de 10:00 a 13:00 h

3.9. S’adjunta a les bases un formulari d’autorització de l’ús de les imatges i la  publicació que se’n faci.  Si ets major d’edat, l’has d’omplir i signar personalment. En cas de ser menor d’edat, ho ha d’omplir i signar mare, pare o qui tingui la pàtria potestat.

ÚS DE LES IMATGES I DE LES DADES

4.1. Els treballs guanyadors, podran ser publicats al web de l’Ajuntament d’Òdena i a les xarxes socials del consistori .

4.2. La imatge de la persona  guanyadora podrà ser utilitzada per l’Ajuntament d’Òdena per futures campanyes de promoció del municipi.

4.3. D’acord amb la llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia de drets digitals, us informem que les dades de les persones guanyadores no s’incorporaran a cap fitxer de l’Ajuntament d’Òdena.

4.4. L’Ajuntament d’Òdena respectarà en tot moment la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, configurada per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal , i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la llei.

PREMI I JURAT

5.1.  El jurat estarà format  per personal  tècnic dels Serveis d’Educació i de Cultura de l’Ajuntament d’Òdena.

5.2. El jurat farà la valoració dels treballs presentats seguint aquesta pauta:

Originalitat

0 - 10 punts

Treball i elaboració

0 - 10 punts

Missatge que és transmet

0 - 10 punts

Coherència

0 - 10 punts

5.3. El 22 d’abril el jurat es reunirà per tal de fer la deliberació.

5.4. L’organització tindrà la facultat de rebutjar aquells treballs i missatges que incompleixin les característiques anteriors, que malmetin la imatge d’Òdena, així com aquells altres que siguin difamatoris per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

5.5. Els relats, en cada una de les categories, amb la puntuació més alta seran proclamats guanyadors.

5.6. Els premis del VII  concurs de relats seran:

Categoria 1:  De 3r a 4t de primària

1r premi:  30 €

2n premi: 15 €

Categoria 2: De 5è a 6è de primària

1r premi:  40 €

2n premi: 20 €

Categoria 3: De 1r a 2n d’ESO

1r premi:  50 €

2n premi: 25 €

Categoria 4: De 3r a 4t d’ESO

1r premi:  60 €

2n premi: 40 €

Categoria 5: més de 16 anys

1r premi:  70 €

2n premi: 50 €

5.7. Els premis del concurs seran entregats presencialment durant l’acte que tindrà lloc a la Biblioteca l’Atzavara el divendres 23 d’abril, dins els actes celebració de Sant Jordi.

Els relats premiats rebran un val que indicarà el premi obtingut, que hauran de portar, amb la documentació indicada més avall, al Servei de Joventut de l’Ajuntament d’Òdena, per tal de no incorre en la prohibició de percepció d’ajudes públiques, i en general de complir els requisits de l’article 13 de la LGS 38/2003.

La documentació que s’haurà d’aportar per fer efectiu el val, serà:

  • Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb la seguretat social

https://afly.co/x1k4

  • Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb hisenda estatal

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/va_es/procedimientoini/G304.shtml

  • Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb hisenda autonòmica

            https://seu.atc.gencat.cat/es/OficinaVirtual/Paginas/SolicitudCertificats.aspx

L’absència de deutes amb l’ajuntament serà comprovat d’ofici pels serveis municipals.

5.8. L’Ajuntament es reserva el dret a declarar desert els premis en aquells casos en que hi hagi un nivell baix de participació.

5.9. Qui guanyi podrà renunciar al premi, però en cap cas els premis podran ser objecte de canvi, alteració o compensació a petició del guanyador/a.

5.10. En el moment de lliurament del premi, les persones guanyadores acreditaran la seva identitat com a propietaris del treball.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Les persones participants que resultin guanyadores cedeixen expressament a l’Ajuntament d’Òdena, amb caràcter gratuït i sense limitació temporal, els drets d’explotació de la fotografia del treball premiat, de conformitat amb la Llei de Propietat Intel·lectual, per al seu ús en qualsevol canal, format, suport o ocasió que l’Ajuntament d’Òdena consideri adequats, així com per a finalitats promocionals o publicitàries de naturalesa analògica.

Aquests drets inclouen, en particular, el dret de reproducció total o parcial, permanent o provisional, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma, el dret de distribució, el dret de transformació per l’adequació al format de difusió i comunicació, inclosa l’adaptació o qualsevol altra modificació, i el dret de comunicació pública en tot tipus de formats i suports presents i futurs, tant gràfics com audiovisuals.

En conseqüència l’Ajuntament d’Òdena podrà utilitzar i cedir, totalment o parcialment, a favor de la persona física o jurídica que consideri convenient i sense cap limitació, els drets de propietat intel·lectual adquirits, sense que la persona guanyadora generi cap contraprestació ni dret a percebre cap compensació addicional, llevat del dret al premi corresponent. La utilització que se’n faci no serà, en cap cas, per a ús comercial.

L’Ajuntament es reserva el dret a utilitzar la resta de treballs presentats al concurs amb finalitats informatives o de divulgació d’aquesta convocatòria.

L’Ajuntament no es responsabilitza de l’ús que puguin fer terceres persones de les fotos publicades.

INFORMACIÓ ADDICCIONAL

7.1. L’Espai Jove i la Biblioteca l’Atzavara es reserven el dret d’editar o difondre, sense finalitat lucrativa, els treballs premiats.

7.2. L’Ajuntament no es responsabilitzarà que un tercer reclami drets d’imatge sobre qualsevol contingut de publicitat com a conseqüència d’aquest concurs.

7.3. Per tota qüestió de litigi que demani d’aquesta promoció i de la interpretació i/o aplicació d’aquestes bases, tant l’Ajuntament d’Òdena com qui guanyi o qualsevol altra persona participant, fan expressa renúncia a qualsevol fur que pogués correspondre’ls, i se sotmeten expressament als jutjats de la província de Barcelona i ala legislació vigent estatal.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

8.1. La participació en el concurs implica l’acceptació de totes les condicions d’aquestes bases.

8.2. La participació en el concurs comporta l’acceptació del dictamen del concurs.

Darrera actualització: 16.03.2021 | 10:58
Darrera actualització: 16.03.2021 | 10:58