Tràmits activitats empresarials (FUE)

Tramitació d'activitats empresarials a l'Ajuntament d'Òdena

En aquest espai trobareu la informació de tràmits municipals relacionats amb l'activitat empresarial i l'accés a la seva tramitació.


En la posada en marxa d'una activitat empresarial és fonamental saber quins són els tràmits municipals que haurem de realitzar. Els tipus de tràmits requerits per l’Administració dependrà del risc que comporti l'activitat que es vulgui realitzar.
D'acord amb aquest criteri ens trobem amb tres tipus d'activitats que tenen diferents tipus d'intervenció per part de l’Administració. En aquesta imatge podeu veure aquesta informació esquematitzada.

També podeu consultar el detall de les activitats afectades per la Llei de Simplificació en aquesta taula.

Activitats innòcues

Una activitat econòmica és innòcua quan, amb caràcter general, per les seves característiques no produeix molèsties significatives ni cap afectació considerable al medi ambient, la seguretat de les persones ni els béns. Les activitats econòmiques innòcues són les incloses en l'annex I de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

Inici d'activitat: aquestes activitats  estan subjectes a declaració responsable; el titular, o la persona que el representi, ha de posar en coneixement de l'Administració pública competent l'inici d'una determinada activitat mitjançant la presentació d'una declaració responsable en la qual ha de declarar, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir a l'exercici de l'activitat, que disposa d'un certificat tècnic justificatiu de complir-los i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la vigència de l'exercici de l'activitat.

Efectes: la presentació de la declaració habilita de manera immediata per a l'exercici de l'activitat, el titular no ha d'esperar la resposta de l'Administració. El control per part de l'Administració serà posterior.

Descarregueu-vos el certificat per a fer la declaració responsable de les activitats econòmiques innòcues.

Model en català

Modelo en castellano

Informació relacionada

Declaració responsable d'obertura (tràmit)

 

Activitats de baix risc

Una activitat econòmica és de baix risc quan, per les seves característiques, pot produir alguna molèstia poc significativa o té una incidència molt baixa sobre el medi ambient, la seguretat de les persones o els béns. Les activitats econòmiques de baix risc són les incloses en l'annex II de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

Inici d'activitat: aquestes activitats estan subjectes al règim de comunicació prèvia; el titular, o la persona que el representi, ha de posar en coneixement de l'Administració pública competent l'inici de l'activitat mitjançant una comunicació prèvia, que ha d'anar acompanyada del projecte tècnic justificatiu del compliment dels requisits establerts per la normativa vigent per a accedir a l'exercici de l'activitat signat per un tècnic competent, i del certificat del tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l'activitat

Efectes: la presentació de la comunicació prèvia habilita de manera immediata per a l'exercici de l'activitat, el titular no ha d'esperar la resposta de l'Administració. El control per part de l'Administració serà posterior.

Informació relacionada

Comunicació prèvia d'obertura (tràmit)

 

Activitats amb risc d'incendi

Una activitat econòmica es considera de risc important en matèria d'incendis, quan aquesta estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis

Aquestes activitats estan subjectes a la sol·licitud d'un informe previ en matèria d'incendis.

Efectes: Es tracta d'una intervenció prèvia que fa l'administració i la presentació d'aquest informe previ no habilita per l'exercici de l'activitat, el titular o la persona que el representi, haurà d'esperar l'obtenció de l'informe favorable de l'administració i que alguna de les entitats col·laboradores faci l'acte de comprovació en matèria d'incendis i n'emeti el certificat. Tot seguit, l'empresa haurà de fer la comunicació prèvia corresponent.

Informació relacionada

Informe previ en matèria d'incendis (tràmit)

 

Altres tràmits municipals

Podeu consultar la Taula de classificació de la Llei de Simplificacio + Incendis + LPCA + Espectacles per conèixer quins tràmits municipals estan associats a les activitats no afectades per la Llei de Simplificació, és a dir que no són innòcues o de baix risc. 

Informació relacionada

Comunicació de canvi de titularitat d'activitats (tràmit)

Comunicació prèvia ambiental municipal (tràmit)

Llicència ambiental (Annex II) (tràmit)

Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient (tràmit)

Informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats (tràmit)

Comunicació prèvia municipal d'establiments fixos oberts al públic, d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries (no disponible en línia)

Comunicació prèvia municipal d'establiments no permanents desmuntables on es preveu celebrar espectacles públics o activitats recreatives on es preveu celebrar espectacles públics o activitats recreatives (no disponible en línia)

Comunicació prèvia de modificació no substancial d'un establiment i d'un espectacle o activitat (no disponible en línia)

Comunicació prèvia municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari (no disponible en línia)

Llicència municipal d'establiments fixos oberts al públic, d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries (no disponible en línia)

Llicència municipal d'establiments oberts al públic en règim especial (no disponible en línia)

Llicència municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari (no disponible en línia)

Declaració responsable en matèria de salut alimentària (no disponible)

Consulta prèvia de classificació de l'activitat (tràmit)

Tràmit parades i fires atraccions

 

Darrera actualització: 23.02.2022 | 08:29
Darrera actualització: 23.02.2022 | 08:29