Agenda
 • Sessió de ple ordinària

  Dijous, 4 de juny de 2020 a les 19.00 h

  ORDRE DEL DIA
  01. Acta sessió plenària anterior – aprovació, si s’escau.
  02. Resolucions d’Alcaldia.
  02.1 Coneixement relació de decrets d’Alcaldia emesos
  03. Modificació Puntual de Planejament viari Cr. Maians –Aprovació inicial.
  04. Reglament de Prestacions econòmiques de caràcter social – Aprovació inicial.
  05. Pròrroga anual servei Llar d’Infants Municipal-curs 2020-2021.
  06. Habilitació pròrroga funcional extraordinària de contracte de serveis - manteniment Enllumenat Públic – Semafòric.
  07. Sol·licitud de l’ADF per adquisició vehicle de servei – prevenció incendis forestals.
  08. Proposta Modificació Pressupostària núm. 3/2020.
  09. Bases reguladores per a la concessió de subvencions per al manteniment i represa de les activitats comercials – COVID-19.
  10. Mocions
  11. Precs i preguntes
  12. Urgències

Més activitats
Guàrdia Municipal
#ConcaComerç