Convocatòria atorgament subvencions usuaris piscina Les Comes per prescripció mèdica 2023-26

1.- Objecte

 

És objecte d’aquestes bases l’atorgament de subvencions per a usuaris de la piscina coberta del complex esportiu Les Comes d’Igualada per prescripció mèdica, que estiguin inclosos  en el Padró Municipal d’Habitants del municipi.

 

És de vital importància que les persones amb alguna disfunció física puguin millorar la seva qualitat de vida. Algunes d’aquestes disfuncions milloren notablement amb la realització d’exercici aquàtic. El municipi d’Òdena no disposa d’instal·lacions esportives adequades per que els usuaris hi puguin realitzar regularment l’exercici necessari. 

 

Per això l’Ajuntament d’Òdena vol contribuir oferint un suport econòmic subvencionant l’import de les taxes per a que aquestes persones puguin gaudir de les instal·lacions del complex esportiu Les Comes d’Igualada, sempre que sigui per prescripció mèdica.

 

2.- Període d’execució:

 

Aquestes bases regiran durant els anys 2023 a 2026 les convocatòries que s’esdevinguin en virtut de les mateixes.

 

3.- Situacions que podran ser objecte de subvenció.

 

 • 99% dels preus establerts als apartats 1.2 Abonat Piscina Les Comes, 3.1 Activitats aquàtiques (adults/nadons/adaptada, infantils/joves i activitat física aquàtica) i 3.2 (cursets activitat física apartats a, b, c i d) de la taxa per utilització de les instal·lacions esportives de l’ordenança general reguladora dels preus públics d’Igualada, les persones que compleixin els supòsits següents:

 

  • Majors de 65 anys amb renda familiar mensual, inferior al salari mínim interprofessional.
  • Persones que acreditin la condició legal de disminuït, igual o superior al 65%

 

 • 50% dels preus establerts als apartats, 1.2 Abonat Piscina Les Comes, 3.1 Activitats aquàtiques (adults/nadons/adaptada, infantils/joves i activitat física aquàtica) i 3.2 (cursets activitat física apartats a, b, c i d) de la taxa per utilització de les instal·lacions esportives de l’ordenança general reguladora dels preus públics d’Igualada, les persones que compleixin els supòsits següents:

 

  • Majors de 65 anys amb renda familiar mensual, compresa entre el salari mínim interprofessional i el 10% d’increment d’aquest salari mínim interprofessional.
  • Persones que acreditin la condició legal de disminuït entre el 33% i el 65%.

 

 • 20% del preu dels preus establerts en els apartats 1.2 Abonat Piscina Les Comes, 3.1 Activitats aquàtiques (adults/nadons/adaptada, infantils/joves i activitat física aquàtica) i 3.2 (cursets activitat física apartats a, b, c i d) de la taxa per utilització de les instal·lacions esportives de l’ordenança general reguladora dels preus públics d’Igualada), les persones que compleixin els supòsits següents:

 

  • Majors de 60 anys.
  • Joves entre 15 i 25 anys.

 

De manera excepcional, en aquesta convocatòria de 2023 es considerarà despesa elegible la produïda als exercicis 2021, 2022 i 2023.

 

4.- Requisits generals per a poder ser beneficiaris dels ajut.

 

Per tal de sol·licitar els ajuts esmentats caldrà complimentar el model normalitzat, en el s’haurà d’indicar el tipus d’ajut que es demana (Annex I).

 

Els requisits generals per sol·licitar els ajuts són:

 

- Figurar tots els membres de la unitat familiar de convivència inscrits en el Padró municipal d’habitants, des de nou mesos abans de la data de convocatòria d’aquests ajuts.

 

Es consideraran membres de la unitat familiar de convivència computables de la família, el pare i la mare, el tutor o persona encarregada de la guarda i custòdia del menor, en el seu cas, el sol·licitant, els germans solters menors de 25 anys i que convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de l’any immediatament anterior a la convocatòria o els més grans d’aquesta edat quan es tracti de persones amb discapacitat, així com els ascendents dels pares que justifiquin la seva residència al mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal corresponent. També computaran d’altres persones majors d’edat que figurin en el full d’empadronament excepte casos susceptibles de tractament per Serveis Socials.

 

En el cas de sol·licitants que constitueixin unitats familiars de convivència independents, també es consideraran membres computables el cònjuge o parella de fet així com els fills si n’hi haguessin.

 

En cas de divorci o separació legal dels pares, si existeix custòdia compartida seran computables els dos membres de la parella, si la custòdia no és compartida no es considerarà membre computable aquell dels dos que no convisqui amb el sol·licitant de l’ajut. Tindrà, no obstant, la consideració de membre computable, el nou cònjuge o parella de fet, si n’hi hagués. 

 

- No rebre cap altre ajut per la mateixa finalitat.

- No estar la família en procediment de cobrament per via de constrenyiment de deutes contretes amb l’Ajuntament d’Òdena, i estar al corrent de la resta de les obligacions tributàries i de la seguretat social.

- Disposar d’un justificant mèdic en el que es prescriu la conveniència de la pràctica d’activitats aquàtiques i certificat de minusvàlua.

- Rebut corresponent a la taxa satisfeta.

                             

Documentació a aportar:

 

 1. Fotocòpia del DNI o NIF de la persona sol·licitant.
 2. Rebut corresponent a la taxa satisfeta.
 3. Justificant mèdic en el que es prescriu la conveniència de la pràctica d’activitats aquàtiques.
 4. Acreditació de la condició legal de disminuït (certificat de minusvàlua), si és el cas.
 5. Volant d’empadronament i de convivència.
 6. Declaració de la renda de tots i cadascun dels membres que formin la unitat familiar en la que conviu el beneficiari de la subvenció.

 

En cas que no estiguin obligats a presentar la declaració de la renda, hauran de signar una declaració jurada acreditativa dels ingressos obtinguts pels membres que formen part de la unitat familiar. (Annex II)

 

5.- Tramitació i terminis de presentació:

 

El període de presentació de les sol·licituds s’iniciarà en tot cas una vegada publicada la convocatòria de les mateixes; serà de com a mínim de 15 dies naturals.

 

Hi haurà una única convocatòria per any natural.

 

Cal presentar la sol·licitud i tota la documentació al registre d’entrada de l’Ajuntament d’Òdena.

 

També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les sol·licituds presentades fora del termini no seran acceptades.

 

Un cop presentada la sol·licitud, l'Ajuntament la revisarà i en el cas que sigui incompleta, ho notificarà al sol·licitant i se li concedirà un termini de 10 dies per esmenar els errors que s'hagin observat.

 

L'Ajuntament podrà exigir qualsevol altre document administratiu que considerés convenient en relació amb les sol·licituds presentades.

 

6.- Òrgans competents per a la instrucció i resolució:

 

Pels Serveis Tècnics d’aquest Ajuntament s’elaborarà el corresponent informe sobre l’adequació i el compliment dels requisits en totes i cadascuna de les sol·licituds. Aquestes sol·licituds seran resoltes mitjançant acord de la Junta de Govern prèvia proposta de la Regidora d’Esports.

           

Les resolucions es notificaran de forma individualitzada a la persona sol·licitant.

 

7.- Import de l’ajut i justificació:

 

De conformitat amb l’establert a la base 3a, les quantitats que es proposen a concedir seran:

 

 1. 99% dels preus establerts als apartats 1.2 Abonat Piscina Les Comes, 3.1 Activitats aquàtiques (adults/nadons/adaptada, infantils/joves i activitat física aquàtica) i 3.2 (cursets activitat física apartats a, b, c i d) de la taxa per utilització de les instal·lacions esportives de l’ordenança general reguladora dels preus públics d’Igualada.
 2. 50% dels preus establerts als apartats 1.2 Abonat Piscina Les Comes, 3.1 Activitats aquàtiques (adults/nadons/adaptada, infantils/joves i activitat física aquàtica) i 3.2 (cursets activitat física apartats a, b, c i d) de la taxa per utilització de les instal·lacions esportives de l’ordenança general reguladora dels preus públics d’Igualada.
 3. 20% dels preus establerts als apartats 1.2 Abonat Piscina Les Comes, 3.1 Activitats aquàtiques (adults/nadons/adaptada, infantils/joves i activitat física aquàtica) i 3.2 (cursets activitat física apartats a, b, c i d) de la taxa per utilització de les instal·lacions esportives de l’ordenança general reguladora dels preus públics d’Igualada.

 

La justificació de l’ajut es farà juntament amb la sol·licitud de la mateixa, mitjançant el rebut corresponent a la taxa satisfeta. Si durant el curs es produís baixa en l’activitat que suposi per part del particular recuperació de l’import de la taxa abonada a l’ajuntament d’Igualada, restà obligat a la comunicació d’aquest fet a l’ajuntament d’Òdena. En aquest cas es procedirà a la minoració de la subvenció/reintegrament de la mateixa.

 

8.- Pagament, import màxim i aplicació pressupostària:

 

El pagament es realitzarà directament als interessats.

 

La distribució d’aquest ajut està condicionada a la disponibilitat pressupostària.

 

La convocatòria anual d’aquestes subvencions estarà condicionada a l’efectiva consignació pressupostària en cada exercici econòmic.

 

9.- Baixes, renúncies, trasllats i absències:

 

El centre o la família informaran a l’Ajuntament per escrit (instància municipal) quan algun beneficiari d’ajut causi baixa, renunciï, o per causa justificada no pugui realitzar l’activitat.

 

10.- Publicitat dels ajuts concedits.

 

Els ajuts atorgats a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb indicació de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida, la finalitat, els diferents projectes subvencionats i els participants en cada projecte o programa, conforme es vagin publicant al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions, a través de la seva tramesa a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

 

11.- Incompatibilitat.

 

Aquests ajuts són incompatibles amb els que les famílies puguin percebre dels Serveis Socials, del propi Ajuntament o d’altres organismes pel mateix concepte. Així mateix, no es concedirà cap tipus d’ajut a les famílies que siguin deutors a la Hisenda Pública municipal per qualsevol concepte.

                                  

12.- Distribució de la subvenció.

 

El crèdit màxim per a finançar la totalitat de les subvencions dependrà de la consignació pressupostària anualment prevista. En cas que el nombre de peticions d’ajut superi el crèdit disponible, s’estableix una preferència a favor dels peticionaris en rendes per càpita de manteniment més baixes fins a exhaurir el crèdit màxim previst. 

 

13.- Seguiment:

 

Els beneficiaris dels ajuts estan obligats a facilitar la informació que els òrgans de control de l’Administració els puguin requerir. L’Ajuntament d’Òdena podrà en tot moment fer les actuacions adequades per tal d’esbrinar la veracitat de les dades facilitades pels sol·licitants, especialment les que facin referència a la situació econòmica familiar. En aquest sentit, podran consultar-se padrons i registres relatius a la titularitat de béns i a la realització d’activitats econòmiques. Igualment, els ajuts seran retirats totalment o parcialment quan es detecti que hi ha hagut ocultació o falsedat de les dades sol·licitades.

Darrera actualització: 21.02.2024 | 11:11
Darrera actualització: 21.02.2024 | 11:11