L’Ajuntament d’Òdena obre una línia d’ajuts al comerç i petit empresari per valor de 18.000 euros i una altra per abonar un terç de la taxa de residus comercials

Dimarts, 9 de juny de 2020 a les 00:00

L’Ajuntament d’Òdena obre el 15 de juny una línia d’ajuts en forma de subvencions per valor de 18.000 euros per al petit comerç, les empreses d’activitats no essencials i la restauració que s’han vist afectades per l’Estat d’Alarma. Les subvencions tenen present, tant les despeses ocasionades pel tancament i caiguda de l’activitat, com per donar impuls a la reobertura i tornada a la normalitat de l’activitat comercial. A més, a partir del 2 de juliol es podrà demanar a part, la devolució d’un terç de la taxa de residus comercials, corresponent al període de la caiguda de l’activitat.

La finalitat de les dues mesures respon a corregir la distorsió que ha provocat el marc legal per fer front a l’impacte de la COVID-19. Així, es vol donar suport al teixit comercial local contra el deure d’haver hagut de tancar l’activitat econòmica d’acord amb l’Estat d’Alarma i fer front a la caiguda d’ingressos provocada pel confinament de la població.

Condicions per acollir-se a la subvenció i demanar la devolució de la taxa de residus

Es podran acollir a la línia d’ajuts i a la devolució de la taxa totes aquelles activitats comercials que no hagin superat els 500.000 euros de facturació durant l’exercici del 2019, hagin tingut menys de 10 treballadors contractats a data de l’1 de març d’aquest any i que disposin de llicència d’activitat o bé hagin comunicat de forma corresponent l’activitat a l’Ajuntament d’Òdena, d’acord amb la legislació vigent. Les persones sol·licitants de l’ajut podran demanar el 80% de la despesa escollida, fins a un màxim de 1.000 euros i la taxa de residus es comptarà a part.

Des del consistori s’assenyala que en el cas de la devolució d’un terç de la taxa s'hi podran acollir  tant els professionals comercials amb activitat en establiments propis com aquells que tenen l’activitat en un espai llogat.


Quines despeses es podran presentar per a ser subvencionades

L’Ajuntament oferirà subvencions per a les despeses relatives a les activitats comercials entre dos períodes establerts: d’una banda per fer front a les factures d’aigua, llum, lloguer, salaris i seguretat socials que hagi calgut abonar durant el període que va des de la declaració de l’Estat d’Alarma, el 14 de març, fins el 30 de juny. De l’altra, per ajudar a proveir l’activitat amb els equipaments sanitaris, mesures de control i assistència necessària per seguir la nova normativa en seguretat. En aquest segon termini, la subvenció abraçarà un període més extens, que va des del 14 de març fins el 31 de juliol.


Quina documentació caldrà entregar i fins quan es podrà presentar

Per demanar la subvenció les persones físiques hauran d’entregar una fotocòpia del DNI, una declaració de responsabilitat sobre el tràmit que s’iniciarà en tant que persona beneficiària i una segona declaració on s’especifiquin altres subvencions, ajuts i ingressos demanats pels mateixos motius. També caldrà presentar els original o les fotocòpia compulsada de les factures i corresponents rebuts com a justificants per a la subvenció, tot comprovant que per data estiguin dins dels períodes establert i un certificat d’estar al corrent de totes les obligacions tributàries amb la Seguretat Social i l’Ajuntament d’Òdena.
En el cas d’iniciar el tràmit per sol·licitar la devolució de la taxa de residus, depenent de la titularitat de l’espai comercial, si s’és el propietari s'haurà de presentar, una fotocòpia compulsada per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona del rebut abonat. Si no s’és propietari de l’immoble caldrà una còpia compulsada del rebut de l’arrendador on s’especifiqui que el rebut correspon a la taxa de l’immoble on es desenvolupa l’activitat comercial.
Per a les persones jurídiques caldrà a més, que presentin l’escriptura o estatuts de constitució, una fotocòpia del NIF corresponent, el DNI del representant legal i el document de poders de representació que acrediti la legalitat del representant.
Tan en el cas de ser persona física com jurídica, les factures hauran d’estar emeses a nom del beneficiari de la subvenció i finalment, el límit per presentar les sol·licituds per a les subvencion i la devolució de la taxa de residus comercials serà el 31 de juliol i el 18 de setembre, respectivament.

Darrera actualització: 09.06.2020 | 07:42