Òdena contractarà un tècnic prospector d’empreses i dinamitzador del comerç

Dimecres, 4 d'agost de 2021 a les 11:00

És una plaça laboral temporal adreçada a persones en situació d’atur demandants d’ocupació

L’Ajuntament d’Òdena ha convocat un procés selectiu i la posterior contractació laboral temporal, a jornada parcial, d’una plaça de tècnic prospector d’empreses i dinamització de comerç, mitjançant la contractació de persones en situació d’atur en el marc del Pla de reactivació de l’ocupació d’aquest any.
 
El tècnic contractat s’encarregarà de l’actualització i gestió de la base de dades d’empreses del municipi i de la prospecció de les empreses del municipi per conèixer-ne els productes i els serveis que ofereixen, veure quines necessitats tenen per millorar el seu posicionament al mercat i definir projectes o iniciatives empresarials d’interès per al sector al qual pertanyen en cooperació amb el sector públic. També farà la prospecció i la recollida d’informació del mercat de treball per a identificar les necessitats ocupacionals i d’altre tipus d’empreses ja existents i identificar nous nínxols d’ocupació, dinamització de les relacions amb el teixit empresarial i generar marcs de cooperació, coneixença del territori, així com els agents i els recursos de què es disposa, gestió interna i documental de les accions implementades (memòries descriptives de l’activitat desenvolupada, redacció de noves actuacions a desenvolupar en l’àmbit de la dinamització econòmica i altres de naturalesa anàloga), promoció i dinamització de l’activitat comercial, i altres tasques que se li encomanin des de la regidoria de Promoció Econòmica i l’Alcaldia.
 
La ubicació física del lloc de treball és a l’edifici consistorial de l’Ajuntament d’Òdena, però és necessari que es pugui desplaçar amb mitjans propis a les empreses del municipi, amb la indemnització corresponent. La durada prevista és de 6 mesos o fins el 31 de desembre de 2021 a jornada parcial de 28 hores setmanals, a raó de 4 dies a la setmana amb una jornada de 7 hores diàries. No obstant això, aquesta durada inicial podrà ampliar-se en el cas de pròrroga de la subvenció o concatenació de programes. La retribució serà de 1.323,75 euros mensuals íntegres incloent prorrata paga extraordinària (jornada parcial del 75%).
 
Els aspirants, a banda d’estar en situació legal de desocupació i inscrits com a demandants d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya, i no cotitzar a cap dels règims de la Seguretat Social, han de comptar amb una diplomatura, grau o llicenciatura en Economia, Administració i Direcció d’Empreses, Enginyeria Industrial, Relacions laborals o Ciències Empresarials. Els candidats que no tinguin en possessió un certificat de coneixements de nivell de suficiència de català C1 o superior o equivalents caldrà que passin una prova de català.

Les bases per la sol·licitud es poden trobar a la seu electrònica de l’Ajuntament. El termini per presentar candidatures és el 24 d'agost.

Darrera actualització: 04.08.2021 | 17:13