Acta de la JGL de 12 de desembre de 2023

Dimarts, 12 de desembre de 2023

Ordre del dia

  1. Aprovació acta anterior

Àrea de Serveis a les Persones

2. Ajuts per subministraments i altres ajuts

3. Resolució convenis

3.1 Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Òdena i el Servei Català de la Salut en relació a l’ajut econòmic per a les despeses de funcionament i manteniment del consultori municipal.

3.2 Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya  mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament d’Òdena en relació amb el Projecte de Servei Comunitari

3.3 Addenda Conveni de col·laboració pel desenvolupament del catàleg de serveis del Departament de Joventut del consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament d’Òdena. Exercici 2023

3.4 Conveni entre l’entitat Centre d’Esports Òdena i l’Ajuntament d’Òdena per a l’entrada a la piscina municipal d’Òdena durant l’estiu de 2023

4. Resolució ajuts

            4.1 Ajuts  econòmics concurrència competitiva catàleg 2023

4.2 Ajut econòmic per al desenvolupament del projecte “Jornada dedicada al món de l’aviació adaptada a les persones amb discapacitat“  

4.3 Acceptació del recurs econòmic de la convocatòria “Programa específic extraordinari d’autonomia local – Línia 1: Suport a la despesa corrent”             

Àrea de Serveis al Territori

5. Resolució llicències urbanístiques

6. Resolució ocupació via pública

7. Resolució guals

8. Resolució primeres ocupació

9. Resolució llicències d’activitats

Àrea de Serveis Econòmics i Recursos Humans

10. Resolució expedients fallits Desembre 2023

11. Resolució devolució ingressos d’activitats per raons no imputables a l’obligat

12. Resolució atorgament bonificació als usuaris de la Piscina Municipal de Les Comes d’Igualada

13. Resolució de bonificació taxa per la prestació del servei de l’escola bressol curs 2023-24.

14. Resolució certificació 9a. Contracte obres urbanització del carrer Calaf a Òdena, fase 2.

15.  “Servei de transport escolar no obligatori (migdies) pel que queda del curs 2023 – 2024 i tot el curs 2024-2025 i 2025-2026”. Inici de licitació i aprovació de plecs

16. Contracte obres de reforçament estructural, estabilització i consolidació de la muralla medieval 3a fase. Inici de licitació i aprovació de plecs

17. Urgències

A la Sala de reunions de l’Alcaldia, en segona convocatòria  i quan són les 15:06 hores constatada l’existència de quòrum legal, la Presidència declara oberta la sessió i es procedeix a conèixer els següents assumptes inclosos en l’ordre del dia.

Darrera actualització: 19.02.2024 | 09:04