Ple de 2 de març - ordinari

Dijous, 2 de març de 2023 a les 19.00 h

ORDRE DEL DIA
01. Acta sessió anterior – aprovació, si s’escau.
02. Resolucions d’Alcaldia
02.1 Coneixement relació de decrets d’Alcaldia emesos
02.2 Ratificació de decrets:
02.2.1 Decret núm. 123 de data 3.02.2023 - Aprovació addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova del Camí i l’Ajuntament d’Òdena per a la prestació de serveis a persones emprenedores i empreses
02.2.2 Decret núm. 128 de data 07.02.2023 - Aprovació d’urgència Conveni Programa Treball i Formació 2022 DONA
03. Aprovació definitiva de la necessitat d’ocupació dels béns i drets afectats - Expropiació forçosa de porció de terrenys privats ocupats per tal de desenvolupar les obres que portaven causa del projecte tècnic executiu de millora dels dèficits de seguretat i accessibilitat que afecten la mobilitat de vehicles i vianants a tram del Cr. Igualada, entre el Pont de Can Riba i la rotonda de la Masia.
04. Aprovació Pla de mesures antifrau de l'Ajuntament d’Òdena
05. Modificació de crèdit núm. 04/2023
06. Mocions
06.1 Moció de suport per sol·licitar dins el catàleg de recursos del pla XGL 2023 a la diputació de Barcelona l’elaboració d’una “Diagnosi i estratègia d’urbanisme i regeneració urbana (DIES)” per a la revisió del POUM i el seu ajust al PDUAECO durant el proper mandat.
06.2 Moció 8 DE MARÇ DE 2023, DIA INTERNACIONAL DE LES DONES. Compromís municipalista per unes polítiques locals feministes.
07. Urgències
08. Precs i Preguntes

Darrera actualització: 12.05.2023 | 07:41