Ple de 5 d'octubre - ordinari

Dijous, 5 d'octubre de 2023 a les 19.00 h

ORDRE DEL DIA
01. Actes sessions anteriors – aprovació, si s’escau.
02. Coneixement resolucions d’Alcaldia
03.   Bases   Reguladores   per   a   l’atorgament   de   subvencions   mitjançant   el   procediment   de concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar activitats relacionades amb l’educació durant els cursos 2023-2024, 2024-2025, 2025,2026 i 2026- 2027
04.  Bases   Reguladores   per   a   l’atorgament   de   subvencions   mitjançant   el   procediment   de concurrència   competitiva,   amb   l’objecte   de   fomentar   la   formació   d’estudiants   que   cursin estudis universitaris o formació professional de grau superior durant els cursos 2023-2024,2024-2025, 2025-2026 i 2026-2027.
05. Expropiació forçosa de part de la finca núm. 928 (Rotonda de la Masia) el propietari de la qual és el Sr. Pallarols.
06.   Adhesió   al   Servei   d’assistència   tècnica   i   dinamització   de   la   participació   de   les Administracions Públiques en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).
07. Modificació ordenances fiscals per a l’exercici  2023

Darrera actualització: 09.10.2023 | 11:09