Ple de 8 d'abril de 2021 - ordinari

Dijous, 8 de d’abril de 2021 a les 19.00 h

ORDRE DEL DIA
01. Acta sessió anterior – aprovació, si s’escau.
02. Resolucions d’Alcaldia
02.1 Ratificació decret núm. 193/21 de modificació dates relatives a sessions òrgan
col·legials – març i abril 2021
02.2 Coneixement relació de decrets d’Alcaldia emesos
03. Suspensió de llicències i tramitacions en relació a la implantació d’instal·lacions de
producció d’energia elèctrica de més de 100 Kw, en sòl no urbanitzable (SNU) i sòl
urbanitzable no delimitat (SUND)
04. Resolució Conveni d’adhesió a Anoia Turisme (2021)
05. Licitació Servei de Llar d’infants rural del municipi d’Òdena
06. Resolució recurs reposició contra acord d’aprovació RLT i plantilla personal 2021
07. Resolució actualització encomanda gestió i Conveni-Tipus ASGEL
08. Resolució expedients fallits 2021
09. Urgències
10. Precs i Preguntes 

Darrera actualització: 09.12.2021 | 14:03