Comissions informatives

Les Comissions informatives són òrgans complementaris de l'Ajuntament, de caràcter permanent, que tenen per funció l'estudi i dictamen previ dels assumptes que se sotmeten a la decisió del Ple, de la Junta de Govern Local o de l'Alcalde.

Les Comissions també podran intervenir en relació a assumptes que no són competència del Ple, quan l'òrgan competent els demani que emetin dictamen.

En sessió de ple extraordinari de 18 de juliol de 2019 es van constituir les següents:

COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS:
 

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

Integrada per 4 membres: l'alcalde/essa com a president/a i un regidor/a per a cadascun dels grups polítics que integren la corporació, aplicant-se en el funcionament de la mateixa, el sistema de vot ponderat.

COMISSIÓ INFORMATIVA DEL PLE

Li correspon l'estudi i el dictamen previ dels assumptes que s'han de sotmetre a la consideració del Ple. Formen part de la mateixa l'alcalde o tinent d'alcalde en qui delegui que la presidirà i tots els regidors i regidores que ho desitgin.

COMISSIÓ DE TREBALL

Tindrà la funció d'assessorament a l'alcaldia, Junta de Govern i regidors que ostentin delegacions, i l'impuls i coordinació de l'actuació de govern de les diferents àrees. Integrada per l'Alcalde, que actuarà com a president i els Tinents d'Alcalde i assessorats pels tècnics municipals de les diferents àrees (arquitecte, aparellador, enginyer, etc.). Actuarà com a Secretari de la Comissió el que ho és de la Corporació o funcionari en el qui delegui. Es reunirà de forma ordinària a les 18:00 hores del segon i quart dimarts de cada mes.

Darrera actualització: 15.10.2019 | 12:06
Darrera actualització: 15.10.2019 | 12:06