Acta de la JGL de 21 de desembre de 2023

Dijous, 21 de desembre de 2023

Ordre del dia

  1. Aprovació acta anterior

Àrea de Serveis a les Persones

2. Ajuts per subministraments i altres ajuts

3. Resolució recurs material “Arranjament d’habitatges”

Àrea de Serveis al Territori

4. Resolució llicències urbanístiques

Àrea de Serveis Econòmics i Recursos Humans

5. Resolució bases reguladores específiques que han de regir la convocatòria de proves selectives per a la selecció d’una plaça d’oficial de jardins i vies públiques.

6. Resolució certificació 10a. Contracte obres urbanització del carrer Calaf a Òdena, fase 2. 

7. Liquidació definitiva impost sobre construccions, instal·lacions i obres i taxa sobre llicències urbanístiques expedient 108/2022 - EXETER VALUE IV BARCELONA DC 1, S.L.

8. Urgències

Darrera actualització: 19.02.2024 | 09:06