Transport Escolar No Obligatori

Servei de transport escolar col·lectiu no obligatori del municipi d'Òdena per als alumnes d'educació infantil i primària de l'escola "Castell d'Òdena" residents en aquest municipi

El servei es prestarà en horari de 13,00 hores (sortida de l'escola) a 15,00 hores (entrada a l'escola).

Servei que s'encarrega del transport públic col·lectiu organitzat per facilitar l'accés dels estudiants als centres educatius.

Línies de servei:

  • Línies de transport
  • Monitor/a d'acompanyament
  • Beques per al transport
  • Informació del servei

Persones destinatàries:

D’acord amb l’article 1 del Decret de la Generalitat de Catalunya 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport, es consideren usuaris d’aquest servei els alumnes d’educació infantil i primària de l’escola Castell d’Òdena residents en el mateix terme municipal. 

Cost del servei:

Per a la utilització d’aquest servei l’Ajuntament d’Òdena pot establir un preu públic, actualitzable abans del període d’inscripció de cada curs escolar, que hauran fet efectiu els alumnes que vulguin utilitzar aquest servei. 

Equip tècnic:

Fina Tomàs Tort, coordinadora de serveis a les persones

Inés García Hernández, tècnica d'educació i joventut

Àrea responsable:

Serveis a les persones

És un servei obligatori:

Com sol·licitar-ho:

El pare/mare o tutor legal de l’usuari del servei de transport escolar, haurà d’emplenar i signar la sol·licitud de transport, en el moment de matricular-se per a un nou curs escolar. Juntament amb la sol·licitud li serà lliurada una còpia d’aquesta normativa.

Cada curs, juntament amb els fulls de matriculació, el centre educatiu els lliurarà l’imprès de sol·licitud del servei en el que hi constaran les parades establertes, que una vegada omplerta amb l’opció de la parada més propera al seu domicili, l’haurà de retornar al centre educatiu, que el farà arribar a l’Ajuntament d’Òdena en el termini que aquest hagi previst.

Es facilitarà a l’empresa que presta el servei la llista dels usuaris per tal que la lliuri al monitor responsable del transport escolar, per poder-ne efectuar el seguiment diari de les assistències i absències.

Darrera actualització: 23.09.2019 | 13:28