Concurs de cartells de FESTA MAJOR 2024

1. OBJECTE

L’Ajuntament d’Òdena a través de l’Àrea de Cultura, amb l’objectiu de promoure la participació de la població en la celebració de la Festa Major 2024  convoca un concurs de cartells.

2.DURADA DEL CONCURS

2.1. El termini de presentació comença el 25 de març i s’acaba el 12 d’abril de 2024 (ambdós inclosos). No s’acceptaran treballs fora de termini.

2.2. El 14 d’abril es dictaminarà el veredicte del jurat del cartell guanyador. L’acte del lliurament del premi es farà dins la programació dels actes de la Festa major.

3. FORMA DE PARTICIPACIÓ

3.1. S’estableix una sola categoria.

3.2. Podran participar-hi tots els i les joves a partir de 12 anys

3.3. Cada participant podrà presentar una única obra.

3.4. Les obres presentades hauran de ser originals i inèdites.

3.5. Les mides d’aquestes obres han de ser DIN-A3 (42x29,79)

3.6. Els cartells han de realitzar-se en sentit vertical.

3.7. Es podrà  utilitzar qualsevol tècnica de dibuix o pintura, mixta, muntatge fotogràfic o disseny digital.

3.8. El tema del cartell ha d’estar relacionat amb la Festa Major d’Òdena.

3.9. Cal que figuri al cartell el text següent: FESTA MAJOR D’ÒDENA 2024

3.10. Els cartells han der ser presentats sense signar i dins un sobre tancat.

3.11. Al darrera dels cartells s’hi adherirà un sobre dins el qual, en un paper, s’hi farà constar el nom, cognoms, adreça, telèfon de l’autor o l’autora i l’edat.

3.12. S’ha de presentar també un formulari d’autorització de l’ús de les imatges i la  publicació que se’n faci.  Si és major d’edat, s’ha d’omplir i signar personalment. En cas de ser menor d’edat, ho ha d’omplir i signar mare, pare o qui tingui la pàtria potestat.

3.13. Els cartells s’han de presentar a l’ oficina d’atenció ciutadana en el seu horari habitual i se’ls donarà registre d’entrada. 

3.14. Els cartells es presentaran com a màxim fins el dia 12 d’abril de 2024.

3.15. D’entre les obres presentades, es triarà el cartell guanyador, el qual podrà ser publicat en el programa de la Festa Major d’enguany i dotat amb únic premi de 120 euros. Aquesta elecció la farà un Jurat qualificat a determinar. Restarà dins el criteri del jurat que es pugui utilitzar el cartell premiat com a símbol i imatge de les festes que es celebrin.

3.16. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

3.17. El cartell guanyador quedarà en propietat de l’organització del concurs.

3.18. Les obres que no compleixin totes les condicions previstes a les presents Bases seran desqualificades i per tant, restaran fora de concurs.

3.19. Qualsevol extrem no previst en aquestes bases, així com qualsevol conflicte que pogués donar-se eventualment durant el concurs, serà resolt per l’organització.

3.20. La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació del text íntegre d’aquestes bases.

4. PREMI I JURAT

4.1. El jurat estarà format per persones del món educatiu, socio-cultural i artístic. 

4.2. El premi del concurs de cartells de Festa major es de 120 euros.

4.3. El jurat farà la valoració dels cartells presentats seguint aquesta pauta i farà les deliberacions corresponents. 

Originalitat i disseny 0 - 10 punts
Treball i elaboració 0 - 10 punts
Qualitat artística 0 - 10 punts

4.4. Els premis del concurs seran entregats en efectiu metàl·lic.

4.5. L’Ajuntament es reserva el dret a declarar desert el premi en aquell cas en que hi hagi un nivell baix de participació.

4.6. Qui guanyi podrà renunciar al premi, però en cap cas el premi pot ser objecte de canvi, alteració o compensació a petició de qui guanyi. 

4.7. Per poder rebre el premi la persona  guanyadora haurà d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social, i no estan incursos en la prohibició de percepció d’ajudes públiques, i en general de complir els requisits de l’article 13 de la LGS 38/2003.  Es facilitarà als i les guanyadores model de declaració jurada a l’efecte. A més, els guanyadors hauran de presentar certificats acreditatius d’aquestes circumstàncies.

L’absència de deutes amb l’ajuntament serà comprovat d’ofici pels serveis municipals.

4.8 En el moment de lliurament del premi, les persones guanyadores acreditaran la seva identitat com a propietaris del treball.

5. ÚS DE LES IMATGES I DE LES DADES

5.1. Els cartells participants poden ser publicats i utilitzats per l’Ajuntament d’Òdena.

5.2. La imatge de la persona guanyadora i dels cartells participants poen ser utilitzats per l’Ajuntament d’òdena per futures campanyes de promoció del municipi.

5.3. L’Ajuntament no es responsabilitza de l’ús que puguin fer terceres persones de les fotografies publicades.

5.4. D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia de drets digitals, s’informa que les dades de la persona guanyadora no s’incorporarà en cap fitxer de l’Ajuntament d’Òdena.

5.5. L’Ajuntament d’Òdena respectarà en tot moment la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, configurada per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la llei.

6. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

La persona participant que resulti guanyadora cedeix expressament a l’Ajuntament d’Òdena, amb caràcter gratuït i sense limitació temporal, els drets d’explotació de la fotografia premiada, de conformitat amb la Llei de Propietat Intel·lectual, per al seu ús en qualsevol canal, format, suport o ocasió que l’Ajuntament d’Òdena consideri adequats, així com per a finalitats promocionals o publicitàries de naturalesa analògica.

Aquests drets inclouen, en particular, el dret de reproducció total o parcial, permanent o provisional, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma, el dret de distribució, el dret de transformació per l’adequació al format de difusió i comunicació, inclosa l’adaptació o qualsevol altra modificació, i el dret de comunicació pública en tot tipus de formats i suports presents i futurs, tant gràfics com audiovisuals.

En conseqüència l’Ajuntament d’Òdena podrà utilitzar i cedir, totalment o parcialment, a favor de la persona física o jurídica que consideri convenient i sense cap limitació, els drets de propietat intel·lectual adquirits, sense que la persona guanyadora generi cap contraprestació ni dret a percebre cap compensació addicional, llevat del dret al premi corresponent. La utilització que se’n faci no serà, en cap cas, per a ús comercial.

L’Ajuntament es reserva el dret a utilitzar la resta de cartells presentats al concurs amb finalitats informatives o de divulgació d’aquesta convocatòria i d’exposició.

L’Ajuntament no es responsabilitza de l’ús que puguin fer terceres persones de les fotos publicades.

7. INFORMACIÓ ADDICIONAL

7.1. L’Ajuntament no es responsabilitzarà que un tercer reclami drets d’imatge sobre qualsevol contingut de publicitat com a conseqüència d’aquest concurs.

7.2. Per tota qüestió de litigi que demani d’aquesta promoció i de la interpretació i/o aplicació d’aquestes bases, tant l’Ajuntament d’Òdena com qui guanyi o qualsevol altra persona participant, fan expressa renúncia a qualsevol fur que pogués correspondre’ls, i se sotmeten expressament als jutjats de la província de Barcelona i a la legislació vigent estatal.

8. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

8.1. La participació a aquest concurs significa l’acceptació d’aquestes bases.

8.2. La participació en el concurs comporta l’acceptació del dictamen del concurs.

8.3. L’organització resoldrà les qüestions no previstes en aquestes bases.

Darrera actualització: 08.04.2024 | 13:03
Darrera actualització: 08.04.2024 | 13:03