X Concurs de Relats Breus

OBJECTE

L’Ajuntament d’Òdena, a través de l’Àrea de Joventut i l’Àrea de Serveis a les Persones, amb l’objectiu de promoure la llengua, la literatura i l’estil del relat breu entre la població, com la participació a través de les lletres i la cultura, convoca una nova edició del Concurs de Relats Breus d’Òdena.

El concurs s’organitza amb el suport de l’Espai Jove d’Òdena i la Biblioteca l’Atzavara d’Òdena.

DURADA DEL CONCURS

2.1. El termini de presentació dels treballs s’inicia el dilluns 19 de febrer de 2024 i finalitza el dissabte 23 de març de 2024 (ambdós inclosos).

2.2. No s’acceptaran treballs fora de termini.

2.3. L’acte de lliurament dels premis es farà a la Biblioteca l’Atzavara d’Òdena el dimarts 23 d’abril de 2024 a les 17.30 h., dins els actes de celebració de Sant Jordi.

CATEGORIES i FORMA DE PARTICIPACIÓ

3.1. S’estableixen les següents categories:

 

CATEGORIA

Infantil

De 3r a 4t de primària

De 5è a 6è de primària

Juvenil

De 1r a 2n d’ESO

De 3r a 4t d’ESO

De 16 a 18 anys

Adults

A partir de 19 anys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Cada participant només pot presentar un relat. Les obres han de ser en català o castellà, inèdites, originals i no premiades.

3.3. La extensió mínima a de ser d’1 pàgina i màxima de 4 pàgines en format DIN A4. Es recomana cos de lletra 12 i a doble espai.

3.3.1. En la categoria infantil les obres poden ser escrites a mà o bé amb ordinador i es opcional acompanyar l’obra amb un dibuix.

3.3.2. La resta de categories les obres s’han d’escriure i presentar amb  ordinador.

3.4. El tema pot ser lliurement escollit per cada participant.

3.5. A l’encapçalament del relat, hi ha de figurar el títol, la categoria i el pseudònim de l’autor o l’autora.  

S’ha de presentar dins d’un sobre tancat, a l’exterior del qual hi ha de constar el títol del relat i la categoria.  

A dins del sobre també cal posar-hi un paper amb dades personals:

  • Nom i cognoms del participant
  • Nom i cognoms de la mare/pare/tutor/a legal (en cas de ser menor d’edat)
  • Núm. del DNI participant
  • Núm. del DNI mare/pare o tutor/a legal (en cas de ser menor d’edat)
  • Telèfon i correu electrònic
  • Edat
  • Curs i escola/institut

3.6. Els relats s’han de lliurar físicament al mostrador d'entrada de la Biblioteca l’Atzavara d’Òdena on es registrarà el seu lliurament.

              C/ Guixera núm. 8 Òdena.

Horari: De dilluns a divendres de 15:30 a 20:00 h

Dimarts, dimecres i dissabte de 10:00 a 13:00 h

3.7. S’adjunta a les bases un formulari d’autorització de l’ús de les imatges i la  publicació que se’n faci.  Si ets major d’edat, l’has d’omplir i signar personalment. En cas de ser menor d’edat, ho ha d’omplir i signar la mare/pare/tutor/tutora legal.

PREMI I JURAT

4.1. El Jurat estarà format per persones del món educatiu i cultural.

4.2. El jurat farà la valoració dels treballs presentats seguint aquesta pauta:

Originalitat

Treball i elaboració

Missatge que és transmet

Coherència

4.3.  El 19 d’abril el jurat es reunirà per tal de fer la deliberació final.

4.4. L’organització tindrà la facultat de rebutjar aquells treballs i missatges que   incompleixin les característiques anteriors, que malmetin la imatge del municipi, així com aquells altres que siguin difamatoris per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.          

4.5. Els relats, en cada una de les categories, amb la puntuació més alta seran proclamats guanyadors.

4.6. Els premis del IX  Concurs de Relats Breus seran:

Categoria 1

De 3r a 4t de primària

1r premi:  30 €

2n premi: 20 €

Categoria 2:

De 5è a 6è de primària

1r premi:  40 €

2n premi: 30 €

Categoria 3:

De 1r a 2n d’ESO

1r premi:  60 €

2n premi: 50 €

Categoria 4:

De 3r a 4t d’ESO

1r premi:  70 €

2n premi: 60 €

Categoria 5:

De 16 anys 18 anys

1r premi:  100 €

2n premi: 90 €

Categoria 6:

Majors de 19 anys

1r premi:  120 €

2n premi: 100 €

4.7. Els premis del concurs seran lliurats presencialment durant l’acte que tindrà lloc a la Biblioteca l’Atzavara dimarts 23 d’abril, a partir de les 17:30h, dins els actes celebració de Sant Jordi.

4.8. Per poder rebre els premis els/les guanyadors/es han d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social, i no estar incursos en la prohibició de percepció d’ajudes públiques, i en general de complir els requisits de l’article 13 de la LGS 38/2003. Es facilitarà als i les guanyadores el model de declaració jurada a l’efecte.

L’absència de deutes amb l’Ajuntament serà comprovat d’ofici pels serveis municipals.

4.9. L’Ajuntament es reserva el dret a declarar desert els premis en aquells casos en que hi hagi un nivell baix de participació.

4.10. Qui guanyi podrà renunciar al premi, però en cap cas els premis podran ser objecte de canvi, alteració o compensació a petició del guanyador/a.

4.11. En el moment de lliurament del premi, les persones guanyadores acreditaran la seva identitat com a propietaris/àries del treball.

ÚS DE LES IMATGES I DE LES DADES

5.1. Els treballs guanyadors, podran ser publicats i utilitzats per l’Ajuntament d’Òdena.

5.2. La imatge de les persones guanyadores podrà ser utilitzada per l’Ajuntament d’Òdena per futures campanyes de promoció del municipi.

5.3. L’Ajuntament no és responsabilitza de l’ús que puguin fer tercers persones de les fotografies publicades.

5.4. D’acord amb la llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia de drets digitals, us informem que les dades de les persones guanyadores no s’incorporaran a cap fitxer de l’Ajuntament d’Òdena.

5.5. L’Ajuntament d’Òdena respectarà en tot moment la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, configurada per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal , i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la llei.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Les persones participants que resultin guanyadores cedeixen expressament a l’Ajuntament d’Òdena, amb caràcter gratuït i sense limitació temporal, els drets d’explotació de la fotografia del treball premiat, de conformitat amb la Llei de Propietat Intel·lectual, per al seu ús en qualsevol canal, format, suport o ocasió que l’Ajuntament d’Òdena consideri adequats, així com per a finalitats promocionals o publicitàries de naturalesa analògica.

Aquests drets inclouen, en particular, el dret de reproducció total o parcial, permanent o provisional, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma, el dret de distribució, el dret de transformació per l’adequació al format de difusió i comunicació, inclosa l’adaptació o qualsevol altra modificació, i el dret de comunicació pública en tot tipus de formats i suports presents i futurs, tant gràfics com audiovisuals.

En conseqüència, l’Ajuntament d’Òdena podrà utilitzar i cedir, totalment o parcialment, a favor de la persona física o jurídica que consideri convenient i sense cap limitació, els drets de propietat intel·lectual adquirits, sense que la persona guanyadora generi cap contraprestació ni dret a percebre cap compensació addicional, llevat del dret al premi corresponent. La utilització que se’n faci no serà, en cap cas, per a ús comercial.

L’Ajuntament es reserva el dret a utilitzar la resta de treballs presentats al concurs amb finalitats informatives o de divulgació d’aquesta convocatòria.

L'Ajuntament no es responsabilitza de l'ús que puguin fer terceres persones de les fotos publicades.

INFORMACIÓ ADDICCIONAL

7.1. L’Espai Jove i la Biblioteca l’Atzavara es reserven el dret d’editar o difondre, sense finalitat lucrativa, els treballs premiats.

7.2. L’Ajuntament no es responsabilitzarà que un tercer reclami drets d’imatge sobre qualsevol contingut de publicitat com a conseqüència d’aquesta activitat.

7.3. Per tota qüestió de litigi que demani d’aquesta activitat i de la interpretació i/o aplicació d’aquestes bases, tant l’Ajuntament d’Òdena com qui guanyi o qualsevol altra persona participant, fan expressa renúncia a qualsevol fur que pogués correspondre’ls, i se sotmeten expressament als jutjats de la província de Barcelona i a la legislació vigent estatal.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

8.1. La participació en el X Concurs de Relats Breus d’Òdena implica l’acceptació de totes les condicions d’aquestes bases.

8.2. La participació en el concurs comporta l’acceptació del dictamen del jurat del concurs.

8.3. L’organització resoldrà les qüestions no previstes en aquestes bases.

Darrera actualització: 21.02.2024 | 13:03
Darrera actualització: 21.02.2024 | 13:03